Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauki o organizacji WZ-Z-D1-NOORG-02
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Adamik A. Nauka o organizacji: ujęcie dynamiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.

2. Kożuch B.: Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa 2018.

3. Krzakiewicz K., Cyfert Sz., Wprowadzenie do nauki o organizacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Smoląg K., Miękkie elementy zarządzania w Wirtualnej Organizacji Przestrzeni Pracy, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016.

2. Łobos K., Pypłacz P., Funkcje i narzędzia zarządzania dla małych i średnich przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2015.

3. Kucęba R., Kulej-Dudek E., Pypłacz P., Smoląg K. (red.), Koncepcje zarządzania współczesnymi organizacjami, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.

4. Kulej-Dudek E., Pypłacz P., Smoląg K. (red.), Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.

5. Smoląg K., Kulej-Dudek E., Działania małych i średnich przedsiębiorstw w kierunku przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie, Współczesne wyzwania przedsiębiorstw - przegląd wybranych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem (red.) Kiełtyka L., Smoląg K., Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2018.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU1. Student potrafi podać definicję pojęcia organizacji oraz scharakteryzować podstawowe rodzaje organizacji sklasyfikowane pod kątem wybranych kryteriów

EU2. Student wymienia zasoby materialne i niematerialne organizacji oraz wskazuje różnice występujące pomiędzy nimi

EU3. Student identyfikuje i charakteryzuje współczesne modele funkcjonowania organizacji

EU4. Student potrafi przedstawić i praktycznie wykorzystać wybrane metody organizowania przedsięwzięć

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Zadania projektowe.

F2. Aktywność na zajęciach.

P1. Kolokwium zaliczeniowe.

P2. Sprawdzenie wiadomości z treści wykładów

EU 1

(ndst)Student nie potrafi podać definicji organizacji ani nie potrafi przedstawić

żadnego jej rodzaju

(dst)Student potrafi wybiórczo wskazać rodzaje organizacji oraz potrafi podać definicję pojęcia organizacji

(db)Student potrafi podać definicję pojęcia organizacji. Student potrafi wskazać i scharakteryzować rodzaje organizacji, według, co najmniej jednego kryterium

(bdb)Student potrafi podać definicję pojęcia organizacji w różnych ujęciach. Potrafi sklasyfikować organizację wg różnych kryteriów i omówić rodzaje

organizacji.

EU 2

(ndst)Student nie zna zasobów organizacji ani nie potrafi dokonać ich prawidłowego podziału

(dst)Student rozpoznaje niektóre zasoby organizacji ale nie

potrafi ich precyzyjnie omówić ani sklasyfikować.

(db)Student potrafi wymienić zasoby organizacji zarówno materialne i niematerialne

(bdb)Student definiuje i omawia zasoby materialne i niematerialne organizacji.

Potrafi wskazać jakie są ich zasadnicze różnice

EU 3

(ndst)Student nie zna żadnego ze współczesnych modeli funkcjonowania organizacji.

(dst)Student zna wybrany współczesny model organizacji, ale nie

potrafi go odpowiednio scharakteryzować.

(db)Student potrafi przedstawić współczesny model funkcjonowania

organizacji oraz zna jego cechy charakterystyczne.

(bdb)Student potrafi wskazać i scharakteryzować, co najmniej dwa współczesne modele organizacji.

EU 4

(ndst)Student nie potrafi przedstawić żadnej metody organizowania

przedsięwzięć.

(dst)Student potrafi wybiórczo wymienić metody organizowania

i opisać wybrane ich cechy.

(db)Student potrafi przedstawić metody organizowania ale nie

potrafi jednoznacznie wskazać ich praktycznego zastosowania.

(bdb)Student potrafi omówić metody organizowania oraz wskazać ich praktyczne zastosowanie.

Zakres tematów:

W1. Teoria organizacji jako dyscyplina naukowa 1

W2. Wprowadzenie do organizacji – cechy, funkcje i własności organizacji, omówienie poszczególnych typów organizacji 1

W3. Organizacja jako obiekt badań 1

W4-W6. Zasoby w organizacji – podział, rodzaje i charakterystyka zasobów organizacyjnych, znaczenie zasobów w funkcjonowaniu organizacji 3

W7-W9. Współczesne koncepcje zarządzania organizacją 3

W10-W12 .Współczesne modele funkcjonowania organizacji 3

W13-W15. Społeczna odpowiedzialność organizacji 3

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Tablica, kreda, markery

2. Podręczniki i skrypty.

3. Sprzęt audiowizualny.

4. Platforma e-learningowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 17:15 - 18:00, sala E-LEARNING
Klaudia Smoląg, Edyta Kulej-Dudek 46/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Aula
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)