Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika szkoleń w zakresie BHP E WZ-BHP-Z2-PSwZ-03
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1 – Student posiada wiedzę i umiejętności z zakresu analizy potrzeb szkoleniowych.

EU 2 – Student posiada wiedzę dotyczącą ustalenia zakresu tematycznego szkolenia

i umiejętnego zaprezentowania materiału szkoleniowego.

EU 3 – Student posiada wiedzę i umiejętności na temat wzbudzania zainteresowania szkoleniem wśród uczestników procesu dydaktycznego – zapoznanie z treściami szkolenia, wykorzystanie. ćwiczeń pobudzających uwagę uczestników szkolenia, prezentowanie zagadnień, którym poświęcone jest szkolenie.

EU 4 – Student posiada wiedzę i umiejętności na temat skutecznego porozumiewania się z uczestnikami szkolenia.

EU 5 – Student posiada umiejętności oceny programu aktywnego szkolenia.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY (F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Realizacja zadań w ramach ćwiczeń i wykładów.

F2. Prezentacja wyników realizowanych zadań.

P1. Kolokwium zaliczeniowe.

EU 1

2,0-Student nie potrafi określić jakie są role i zadania wykonywane przez potencjalnych uczestników

3,0-Student potrafi określić jakich kompetencji wymagają role i zadania wykonywane przez uczestników szkolenia

4,0-Student potrafi określić czy uczestnicy mają wiedzę związaną z tematem planowanego programu szkoleniowego

5,0-Potrafi ustalić poziom kompetencji uczestników szkolenia

EU2

2,0-Student potrafi przetransportować wyznaczone cele szkolenia na zadania szkoleniowe

3,0-Student zna zasady dobory treści, potrafi nadać im taki porządek, aby były logiczne i zrozumiałe

4,0-Student zna materiał nauczania, jego strukturę. potrafi dokonać operacyjnego definiowania celów nauczania, klarownie przekazać materiał oraz precyzyjnie i trafnie wykorzystać aktywizujące metody nauczania, środki audiowizualne

5,0-Student potrafi podejmować trafne decyzje i umiejętności realizowania treści nauczania we wszystkich stadiach procesu nauczania z wykorzystaniem metod aktywizujących i środków audiowizualnych

EU 3

2,0 Student przekona i zachęci uczestników do udziału w szkoleniu i do korzyści, jakie z niego wyniosą. Słuchacz dowiaduje się, czego oczekiwać.

3,0 Student potrafi zapoznać uczestników z tematem, a następnie przedstawić go szczegółowo, wykorzystać ćwiczenia pobudzające uwagę uczestników, przedstawić w zarysie zagadnienia, którym jest poświęcone szkolenie.

4,0 Student potrafi Zachęcić uczestników szkolenia do wyrażania swoich postaw dotyczących kształtowanych umiejętności, a także uczuć związanych z własnymi postępami, dobrać zadania, które uczestnicy mają zrealizować podczas pracy zawodowej.

5,0 Student potrafi zaplanować ćwiczenia zgodnie z zasadą przystępności nauczania, oswoić uczestników z sytuacją, dobrać właściwe ćwiczenia, zróżnicować metody szkoleniowe.

EU4

2,0-Student potrafi pozytywnie zaprezentować własny wizerunek, umie posługiwać się własnym głosem, za pomocą zachowań niewerbalnych, potrafi ujawnić swoje stany emocjonalne, potrafi dostosować otoczenie do swoich potrzeb komunikacyjnych

3,0-Student dostrzega różnice między umiejętnością słuchania a słyszenia, potrafi posługiwać się mową ciała dla podkreślenia treści przekazu, potrafi posługiwać się przestrzenią

4,0-Student rozpoznaje przeszkody utrudniające odbiór przekazu

umie wyciągać wnioski przy pomocy obserwacji, potrafi dostosować gesty i ruch do wielkości audytorium

5,0-Student potrafi udzielić osobie prezentującej materiał wsparcia emocjonalnego, potrafi rozpoznawać i porządkować najważniejsze elementy przemówienia: tezy, struktury, materiały ilustrujące, potrafi dokonać analizy słuchaczy, aby nadać kształt prowadzonemu szkoleniu, potrafi dopasować zachowania niewerbalne do prezentacji

EU5

2,0 Student zna właściwości i wybrane cechy pomiaru dydaktycznego.

3,0 Student zna rodzaje testów dydaktycznych i sposoby ich wykorzystania. 4,0 Student potrafi ustalić kolejność zadań w teście, sprawdzić osiągnięcia uczestników procesu dydaktycznego wg jasno określonych reguł.

5,0 Student potrafi skonstruować test osiągnięć edukacyjnych i dokonać sposobu rejestrowania wyników.

Zakres tematów:

C1 – Planowanie i rozpoczęcie szkolenia BHP – kształtowanie umiejętności w tym zakresie. 3h

C2 – Kształtowanie umiejętności zadawania pytań w celu zachęcenia uczestników szkolenia do posługiwania się różnymi procesami kognitywnymi. 2h

C3 – Kształtowanie umiejętności w zakresie klarownego przekazywania materiału nauczania. 2h

C4 – Kształtowanie umiejętności asertywnych. 2h

C5 – Kształtowanie umiejętności w zakresie aktywnego słuchania. 2h

C6 – Kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z tremą. 1h

C7 – Kształtowanie umiejętności w zakresie przezwyciężania barier komunikacyjnych. 2h

C8 – Uczenie się przez działanie (kształtowanie umiejętności w zakresie zastosowania gier szkoleniowych i symulacji). 1h

C9 – Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy – przed szkoleniem, podczas szkolenia, pod koniec szkolenia BHP. 2h

C10 – Sprawdzenie wiadomości (test). 1h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

3. Kwestionariusze ankiet

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 15:40 - 18:05, (sala nieznana)
Joanna Gajda 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)