Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka WZ-FRB-D1-S-02
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EU1. Student potrafi wszechstronnie ocenić strukturę badanego zjawiska z wykorzystaniem miar statystycznych i specjalistycznych pakietów komputerowych.

EU.2. Student potrafi przeprowadzić analizę współzależność zjawisk o charakterze społeczno-ekonomicznym z wykorzystaniem miar statystycznych i specjalistycznych pakietów komputerowych.

EU3. Student potrafi oszacować oraz zinterpretować statystyczne miary dynamiki zjawisk.

EU4. Student wykazuje kompetencje w aktywnym i kreatywnym łączeniu wiedzy w zakresie statystyki i ekonomii.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Bieżąca ocena aktywności studenta.

F2. Kolokwium zaliczeniowe.

P1. Kompleksowa ocena pracy studentów w całym semestrze z uwzględnieniem ocen cząstkowych, w tym oceny z kolokwium.

P2. Test zaliczający wykłady

EU1

2,0 - Student nie potrafi wszechstronnie ocenić strukturę badanego zjawiska z wykorzystaniem miar statystycznych i specjalistycznych pakietów komputerowych

3,0 - Student potrafi wszechstronnie ocenić strukturę badanego zjawiska z wykorzystaniem miar statystycznych i specjalistycznych pakietów komputerowych – umiejętności i wiedza na poziomie 60%-79%

4,0 - Student potrafi wszechstronnie ocenić strukturę badanego zjawiska z wykorzystaniem miar statystycznych i specjalistycznych pakietów komputerowych – umiejętności i wiedza na poziomie 80%-96%

5, 0 -Student potrafi wszechstronnie ocenić strukturę badanego zjawiska z wykorzystaniem miar statystycznych i specjalistycznych pakietów komputerowych – umiejętności i wiedza na poziomie 76%-100%

EU2

2,0 - Student nie potrafi przeprowadzić analizy współzależność zjawisk o charakterze społeczno-ekonomicznym z wykorzystaniem miar statystycznych i specjalistycznych pakietów komputerowych.

3,0 - Student potrafi przeprowadzić analizę współzależność zjawisk o charakterze społeczno-ekonomicznym z wykorzystaniem miar statystycznych i specjalistycznych pakietów komputerowych -umiejętności i wiedza na poziomie 60%-79%

4,0 - Student potrafi przeprowadzić analizę współzależność zjawisk o charakterze społeczno-ekonomicznym z wykorzystaniem miar statystycznych i specjalistycznych pakietów komputerowych -umiejętności i wiedza na poziomie 80%-96%

5,0 - Student potrafi przeprowadzić analizę współzależność zjawisk o charakterze społeczno-ekonomicznym z wykorzystaniem miar statystycznych i specjalistycznych pakietów komputerowych -umiejętności i wiedza na poziomie 97%-100%

EU3

2,0 - Student nie potrafi oszacować oraz zinterpretować statystycznych miar dynamiki zjawisk.

3,0 - Student potrafi oszacować oraz zinterpretować statystyczne miary dynamiki zjawisk- umiejętności i wiedza na poziomie 60%-79%

4,0 - Student potrafi oszacować oraz zinterpretować statystyczne miary dynamiki zjawisk- umiejętności i wiedza na poziomie 80%-96%

5,0 - Student potrafi oszacować oraz zinterpretować statystyczne miary dynamiki zjawisk- umiejętności i wiedza na poziomie 97%-100%

EU4

2,0 - Student nie potrafi znaleźć związku pomiędzy miarami statystycznymi i zjawiskami społeczno-ekonomicznymi.

3,0 - Student potrafi znaleźć związki pomiędzy miarami statystycznymi i zjawiskami społeczno-ekonomicznymi.

4,0 - Student umiejętnie łączy poznaną wiedzę statystyczną z analizą

rzeczywistych zjawisk gospodarczych oraz zjawisk zachodzących w procesie produkcji.

5,0 - Student umiejętnie łączy poznaną wiedzę statystyczną z analizą

rzeczywistych zjawisk społeczno-ekonomicznych Krytycznie dokonuje wyboru miar statystycznych i umie je zastosować w procesie podejmowania decyzji.

Zakres tematów:

C1-C6. Miary tendencji centralnej, zmienności i asymetrii – algorytmy obliczeniowe oraz interpretacja otrzymanych wyników.

C7-C8. Kompleksowa analiza struktury zbiorowości statystycznej z wykorzystaniem poznanych miar i specjalistycznych pakietów komputerowych.

C9-C10. Wyznaczanie oraz interpretacja przedziałów ufności przy szacowaniu wartości średniej oraz wskaźnika struktury w zbiorowości generalnej.

C11-C16. Weryfikacja hipotez dotyczących kształtowania się wartości średniej oraz wskaźnika struktury w populacji generalnej- wykorzystanie podstawowych parametrycznych testów istotności.

C17-C22. Wykorzystanie współczynnika korelacji liniowej Pearsona do oceny siły i kierunku liniowego związku korelacyjnego. Analiza regresji. Przygotowanie projektu dotyczącego analizy korelacyjnej dla zmiennych o charakterze ekonomiczno-społecznym z zastosowaniem programu Statistica lub Excel.

C23-C24. Pomiar współzależności pomiędzy cechami niemierzalnymi – współczynnik korelacji rang Spearmana oraz miary wykorzystujące statystykę chi-kwadrat.

C25-C28. Ocena dynamiki zjawisk o charakterze ekonomicznym z wykorzystaniem miar indeksowych. Zamiana indeksów.

C29-C30. Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Tablica, kreda

2. Sprzęt audiowizualny

3. Oprogramowanie: Statistica, Excel

4. Książki, Roczniki Statystyczne, bazy danych

5. Platforma e-learningowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:15 - 11:00, Wydział Zarządzania - Pawilon B, sala 312
Iga Kott 27/ szczegóły
2 każdy czwartek, 11:15 - 13:00, Wydział Zarządzania - Pawilon B, sala 312
Iga Kott 28/ szczegóły
3 każdy czwartek, 9:15 - 11:00, Wydział Zarządzania - Pawilon C, sala B-7
Anna Wiśniewska-Sałek 0/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)