Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie w samorządzanie terytorialnym WZ-Z-D1-ZwSAT-P-05
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wojciechowski E.: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.

2. Gawroński H.: Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

3. Zalewski A.: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.

4. Wieczorek I (red.): Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego Wybrane aspekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016.

5. Czarnecka A., Application of Performance Budgeting in Financial Management of Local Government, [w:] Management Trends Into Turbulent Environment (red.) Bezdekova Sarka, Klusak Tomas, Mendel University in Brno, Brno 2016.

6. Czarnecka A., Pabiś Ł., Idea budżetu partycypacyjnego i jego promocja jako wyraz orientacji władz miasta na potrzeby mieszkańców. Przykład Częstochowy, [w:] Marketing jednostek terytorialnych. Przykłady z Polski (red.) Kuć-Czajkowska Katarzyna, Muszyńska Katarzyna, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016.

Literatura uzupełniająca:

1. Izdebski H.: Samorząd terytorialny: podstawy ustroju i działalności, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.1.

2. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K.: Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

3. Piasecki A. K.: Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

4. Miaskowska-Daszkiewicz K., Szmulik B.: Encyklopedia samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

5. Markowski T.: Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EU 1- Student potrafi zaprezentować najważniejsze zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego.

EU 2- Student potrafi przyporządkować poszczególne zadania i kompetencje samorządom: gminy, powiatu, miasta na prawach powiatu i województwa.

EU 3- Student potrafi zaprezentować budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów i wydatków oraz przykłady efektywnego gospodarowania mieniem komunalnym.

EU 4- Student potrafi przedstawić zasady zarządzania najważniejszymi usługami publicznymi w samorządzie.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Aktywność studentów

F2. Prezentacja przygotowywanych prac

P1. Sprawdzian końcowy podsumowujący cykl zajęć

P2. Charakterystyka własnej/wybranej gminy/miasta

EU 1

2,0-Student nie umie zaprezentować najważniejszych zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego.

3,0-Student potrafi zaprezentować najważniejsze zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego.

4,0-Student potrafi zaprezentować najważniejsze zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego. Potrafi omówić co najmniej dwie z tych zasad i szczegółowo je scharakteryzować.

5,0-Student potrafi zaprezentować najważniejsze zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego. Potrafi omówić więcej niż dwie z tych zasad, szczegółowo je scharakteryzować przeanalizować i powiązać.

EU 2

2,0-Student nie potrafi przyporządkować podstawowych zadań i kompetencji samorządom gminnym, powiatom, miastom na prawach powiatu i województwom.

3,0- Student potrafi przyporządkować podstawowe zadania i kompetencje samorządom gminnym, powiatom, miastom na prawach powiatu i województwom.

4,0-Student potrafi przyporządkować najważniejsze zadania i kompetencje samorządom gminnym, powiatom, miastom na prawach powiatu i województwom w zakresie zadań własnych i zleconych. Potrafi zaprezentować wybrane zadania administracji rządowej w relacji do zadań samorządu.

5,0-Student potrafi przyporządkować najważniejsze zadania i kompetencje samorządom gminnym, powiatom, miastom na prawach powiatu i województwom w zakresie zadań własnych i zleconych. Potrafi zaprezentować podział zadań między administracją rządową i samorządową oraz relacje między różnymi typami jednostek samorządu terytorialnego.

EU 3

2,0-Student nie potrafi zaprezentować budżetu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów i wydatków oraz przykładów efektywnego gospodarowania mieniem komunalnym.

3,0-Student potrafi zaprezentować budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów i wydatków oraz przykłady efektywnego gospodarowania mieniem komunalnym.

4,0-Student potrafi zaprezentować budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów i wydatków oraz proces jego przygotowania i uchwalania, a także przykłady efektywnego gospodarowania mieniem komunalnym.

5,0-Student potrafi zaprezentować budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów i wydatków, proces jego przygotowania i uchwalania, a także zarządzanie samorządowym długiem publicznym oraz przykłady efektywnego gospodarowania mieniem komunalnym.

EU 4

2,0-Student nie potrafi przedstawić zasad zarządzania najważniejszymi usługami publicznymi w samorządzie.

3,0-Student potrafi przedstawić zasady zarządzania najważniejszymi usługami publicznymi w samorządzie.

4,0-Student potrafi przedstawić zasady zarządzania najważniejszymi usługami publicznymi w samorządzie oraz formy prowadzenia działalności gospodarczej w jednostkach samorządu terytorialnego.

5,0-Student potrafi przedstawić zasady zarządzania najważniejszymi usługami publicznymi w samorządzie z uwzględnieniem polityki jakości oraz formy prowadzenia działalności gospodarczej w jednostkach samorządu terytorialnego.

Zakres tematów:

C1- Omówienie literatury przedmiotu, kryteriów ocen oraz zasad zaliczenia przedmiotu i przygotowania prac. 1

C2- Organy stanowiące i wykonawcze w samorządzie terytorialnym i ich zadania. 1

C3- Podział kompetencji pomiędzy gminy, powiaty i województwa; zadania własne i zadania zlecone. 1

C4- Jednostki pomocnicze oraz związki, porozumienia i stowarzyszenia samorządu gminnego. 1

C5- Kontrola i audyt wewnętrzny w samorządzie terytorialnym. 1

C6- Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego. 1

C7- Miasto jako system społeczno-gospodarczy; mechanizmy rozwoju miast. 1

C8- Marketing terytorialny, konkurencyjność i promocja w samorządzie. 1

C9- Unia Europejska wobec samorządów i wspólnot lokalnych. 1

C10- Zarządzanie zaopatrzeniem w wodę i ciepło. 1

C11- Zarządzanie transportem publicznym i infrastrukturą drogową. 1

C12- Zarządzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi. 1

C13- Zarządzanie oświatą oraz w sferze kultury i pomocy społecznej. 1

C14- Zarządzanie w obszarze ochrony środowiska. 1

C15- Kolokwium zaliczeniowe. 1

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:15 - 9:00, Wydział Zarządzania - Aula, sala WZ-4-5
Maja Skiba 22/ szczegóły
2 każdy czwartek, 12:15 - 13:00, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej - Budynek B, sala 212-Z
Maja Skiba 17/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)