Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka I WZ-LOGI-Z1-Mat-01
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 27
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Fichtenholz G.M., Rachunek różniczkowy i całkowy, t.1, PWN, Warszawa 2011

2. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, cz.1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015

3. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1. Definicje, twierdzenia, wzory, Matematyka dla studentów Politechniki Wrocławskiej, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2015.

4. Gewert M., Skoczylas Z., Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania, Matematyka dla studentów politechnik, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2018.

5. Gewert M., Skoczylas Z,.Algebra liniowa.Przykłady i zadania Matematyka dla studentów politechnik, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2017.

6. Gurgul H, Suder M. Matematyka dla kierunków ekonomicznych. Wyd. Nieoczywiste, Warszawa 2020

Literatura uzupełniająca

1. Kowalczyk R., Niedziałkowksi K., Obczyński C., Granice i pochodne. Metody rozwiązywania zadań. PWN, Warszawa2019

2. Kowalczyk R., Niedziałkowksi K., Obczyński C., Całki. Metody rozwiązywania zadań. PWN, Warszawa2012

3. Krych M., Analiza matematyczna dla ekonomistów, wyd. UW, Warszawa 2010

4. Szopa H., Matematyka dla studentów Wydziału Zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005

5. Włodarczyk A., Skrodzka W., Modelowanie procesów decyzyjnych na rynku funduszy inwestycyjnych z wykorzystaniem przełącznikowego modelu Treynora-Mazury’ego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, „Zarządzanie i Finanse”, vol. 11, nr 4/2013.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1. Student posiada podstawową wiedzę teoretyczną z wybranych działów matematyki w zakresie treści prezentowanych na wykładach.

EU 2. Student wykazuje umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów oraz interpretacji wyników w zakresie treści prezentowanych na wykładach

Metody i kryteria oceniania:

F1. Ocena przygotowania do ćwiczeń.

F2. Ocena umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej do rozwiązywania problemów praktycznych

F3. Ocena aktywności podczas zajęć

P1. Zaliczenie na ocenę (kolokwium zaliczeniowe)

EU1:

2,0 -Student nie opanował wystarczająco wiedzy teoretycznej z zakresu wykładów.

3,0 -Student opanował częściowo wiedzę teoretyczną z zakresu wykładów i potrafi ją zastosować w niektórych problemach.

4,0 -Student opanował w znacznym stopniu wiedzę teoretyczną z zakresu wykładów i potrafi rozwiązywać postawiony problem przy pomocy wskazanej metody.

5,0 -Student bardzo dobrze opanował wiedzę teoretyczną z zakresu wykładów i potrafi samodzielnie analizować problemy i interpretować wyniki.

EU2:

2,0 -Student nie potrafi zastosować poznanej wiedzy teoretycznej i praktycznej do rozwiązywania elementarnych problemów.

3,0 -Student w stopniu dostatecznym opanował umiejętność rozwiązywania problemów, nie wykazując przy tym samodzielności.

4,0 -Student potrafi zastosować poznaną wiedzę teoretyczną i praktyczną do rozwiązywania różnorodnych problemów.

5,0 -Student potrafi samodzielnie zidentyfikować problem oraz wykorzystać właściwą metodę do jego rozwiązania.

Zakres tematów:

C1-2- Określenie wartości logicznej zdań złożonych 2h

C3-6 Przekształcanie wyrażeń macierzowych. Obliczanie wyznaczników 4h

C7-10 Rozwiązywanie równań macierzowych. Operacje elementarne. Minory. Rząd macierzy 4h

C11-12 Zastosowanie rachunku macierzowego do rozwiązywania układów równań. 2h

C13-14 Metoda eliminacji Gausa 2h

C15-16 Kolokwium diagnozujące bieżącą wiedzę i umiejętności studenta . 2h

C17-19 Ciągi liczbowe. Pojęcie granicy ciągu. 3h

C20-21 Własności funkcji jednej zmiennej. Funkcje elementarne. Złożenie funkcji. Funkcja odwrotna. 2h

C22-25 Obliczanie granicy funkcji. Badanie własności asymptotycznych i ciągłości funkcji. 4h

C26-27 Kolokwium zaliczeniowe 2h

Metody dydaktyczne:

1. Sprzęt do prezentacji multimedialnych.

2. Materiały przygotowane przez prowadzącego przedmiot.

3. Podręczniki, skrypty.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 10:30 - 12:55, (sala nieznana)
Magdalena Scherer 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)