Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia WZ-LOGI-Z1-Mak-01
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2024/2025

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

ITERATURA PODSTAWOWA

1. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii. Wydawnictwo Key Text, Warszawa, 2007.

2. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, wyd. V zm. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2014.

3. Burda M., Wyplosz Ch., Makroekonomia. Podręcznik europejski. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2013.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Nowak A., Tomasz Zalega T., Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2015.

2. Ostoj I., Pietrucha J., Tusińska M., Makroekonomia: studia przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, 2013.

3. Poznańska K., Kraj K., Ekonomia, Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 2015.

4. Mankiw G., Mark P. Taylor M., Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2016.

5. Rozpondek K., Zarządzanie oraz rola innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach w świetle globalizacji, Innowacyjność i kreatywność w zarządzaniu (red.) Pachura Piotr, Ociepa-Kubiak Agnieszka, Zelga - Szmidla Anna, Kieleśińska Agata, Wydawnictwo Naukowe Intellect, 2018.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1 - Student posiada wiedzę z zakresu podstawowych pojęć makroekonomicznych.

EU 2 - Student zna sposoby pomiaru gospodarki i determinanty dochodu narodowego oraz potrafi opisać podstawowe zjawiska gospodarcze wraz z dokonaniem ich teoretycznej interpretacji.

EU 3 – Student posiada wiedzę z zakresu polityki fiskalnej i monetarnej.

EU 4 – Student posiada wiedzę z zakresu makroekonomii gospodarki otwartej.

Metody i kryteria oceniania:

P2. Egzamin pisemny.

EU1:

2,0 - Student nie posiada wiedzy z zakresu podstawowych wielkości makroekonomicznych.

3,0 -Student rozróżnia podstawowe wielkości z zakresu makroekonomii.

4,0 - Student potrafi zdefiniować i zinterpretować podstawowe wielkości makroekonomiczne.

5,0 – Student potrafi zdefiniować i zinterpretować podstawowe wielkości makroekonomiczne oraz ich praktyczne zastosowanie.

EU2:

2,0 - Student nie zna sposobów pomiaru gospodarki oraz determinanty dochodu narodowego. Student nie potrafi opisać podstawowych zjawiska gospodarczych.

3,0 - Student zna sposoby pomiaru gospodarki oraz determinanty dochodu narodowego. Student potrafi opisać podstawowe zjawiska gospodarcze.

4,0 - Student potrafi zastosować sposoby pomiaru gospodarki oraz determinanty dochodu narodowego w praktyce. Student potrafi opisać podstawowe zjawiska gospodarcze.

5,0 - Student potrafi zastosować sposoby pomiaru gospodarki oraz determinanty dochodu narodowego w praktyce. Student potrafi opisać zjawiska gospodarcze

i odnieś je do obecnej sytuacji gospodarczej.

EU3:

2,0 - Student nie posiada żadnej wiedzy z zakresu polityki fiskalnej i monetarnej.

3,0 - Student posiada podstawową wiedzę z zakresu polityki fiskalnej i monetarnej.

4,0 - Student posiada wiedzę z zakresu tworzenia budżetu oraz zasad stosowania polityki fiskalnej oraz funkcjonowania rynku pieniężnego i zasad realizacji polityki monetarnej.

5,0 - Student posiada szeroką wiedzę z zakresu zasad realizacji polityki fiskalnej oraz polityki monetarnej.

EU4:

2,0 - Student nie posiada podstawowej wiedzy z makroekonomii gospodarki otwartej.

3,0 - Student posiada podstawową wiedzę z zakresu makroekonomii gospodarki otwartej.

4,0 -Student posiada wiedzę z zakresu makroekonomii gospodarki otwartej.

5,0 - Student posiada szeroką wiedzę z zakresu makroekonomii gospodarki otwartej.

Zakres tematów:

W1 Wprowadzenie do makroekonomii – podstawowej pojęcia. Rodzaje i istota rynków w ujęciu makroekonomicznym-1h

W2 - W3 Mierzenie produktu i dochodu narodowego. Problemy pomiaru gospodarki. Determinanty dochodu narodowego. Tworzenie i podział dochodu narodowego 2h

W4 - W5 Założenia, pojęcia i struktura zależności w teorii J.M. Keynesa. Równowaga gospodarcza: teoria keynesowska a teoria neoklasyczna. Inflacja, jako problem makroekonomiczny. Skutki i sposoby zmniejszania inflacji. Analiza inflacji w relacjach do innych problemów ekonomicznych-2h

W6 - W7 Rynek pracy w wymiarze makroekonomicznym. Teoria zatrudnienia i bezrobocia. Polityka państwa na rynku pracy. Sposoby walki z bezrobociem. Analiza bezrobocia w kontekście innych problemów makroekonomicznych-2h

W8 – W9 Państwo w gospodarce. Podstawowe problemy polityki gospodarczej. Budżet państwa. Podatki i wydatki budżetowe a dochód narodowy. Deficyt budżetowy i jego finansowanie-2h

W10 - W11Pieniądz i polityka pieniężna. Równowaga na rynku pieniądza-2h

W12 - W13 Wybrane zagadnienia z makroekonomii gospodarki otwartej. Bilans płatniczy kraju. Kursy walut i ich związek z bilansem płatniczym kraju-2h

W14- W15 Koniunktura gospodarcza i cykl koniunkturalny. Główne problemy makroekonomiczne współczesnego świata-2h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

3. Internet i prasa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)