Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Humanizacja pracy WZ-DZP-D1-HP-03
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Górska E., Lewandowski J.: Zarządzanie i organizacja środowiska pracy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2010.

2. Blanchard K., Przywództwo wyższego stopnia, PWN, Warszawa 2009.

3. Borkowska S. (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa 2004.

4. Mikuła B., Człowiek a organizacja. Humanizm w koncepcjach metodach organizacji i zarządzania XX wieku, Oficyna Wyd. Antykwa, Kraków 2000.

5. Pytel-Kopczyńska M., Makroergonomiczne aspekty projektowania pracy ludzkiej [w:] Innowacyjność i kreatywność w zarządzaniu (red.) Pachura P., Ociepa-Kubicka A., Zelga-Szmidla A., Kielesińska A., Wydawnictwo Naukowe Intellect, Waleńczów, 2018.

Literatura uzupełniająca:

6. Czajkowska M., Rola zaufania w stosowaniu empowermentu w organizacji, [w:] W. Błaszczyk (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości, Wyd. UŁ, Łódź 2008.

7. Fel S.: Humanizacja pracy w perspektywie katolickiej nauki społecznej. Humanizacja pracy, nr 6 (252) 2009.

8. Ratajczak Z., Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa 2007.

9. Sikorski C., Organizacje bez wodzów. Od przywództwa emocjonalnego do koordynacji demokratycznej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1: Student potrafi podać i omówić idee humanizmu we współczesnym zarządzaniu

EU 2: Student potrafi wskazać rolę i znaczenie humanizacji pracy w organizacjach

EU 3: Student potrafi dokonać charakterystyki humanistycznego podejścia do zarządzania i organizacji środowiska pracy

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Zadania typu case study

F2. Aktywność na zajęciach- konwersatorium

P1. Kolokwium zaliczeniowe z wykładów

EU 1:

2,0 – Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w stopniu poniżej 60%.

3,0 – Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 60%.

4,0 – Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 80%.

5,0 – Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 100%.

EU 2:

2,0 – Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w stopniu poniżej 60%.

3,0 – Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 60%.

4,0 – Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 80%.

5,0 – Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 100%.

EU 3:

2,0 – Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w stopniu poniżej 60%.

3,0 – Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 60%.

4,0 – Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 80%.

5,0 – Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 100%.

Zakres tematów:

W 1, W 2 Wprowadzenie do przedmiotu. Przedstawienie podstawowych pojęć i terminów związanych z humanizacją pracy. Kierunki i metody humanizacji pracy – 2h

W 3, W 4 Ewolucja podejścia w dziedzinie „uczłowieczania pracy”. Pojęcie humanizacji pracy i szkoła stosunków międzyludzkich. Model zasobów ludzkich. Modele integracyjne (J.K. Galbraitha, J. Kurnala). Modele kulturowe (cross-cultural management). Strukturalizacja pracy (work strukturing) – 2h

W 5, W 6 Idee humanizmu we współczesnym zarządzaniu – 2h

W 7, W 8 Upełnomocnianie pracowników (Empowerment - podejście K. Blancharda), „wymiary” upełnomocniania. Samoprzywództwo (self leadership) – 2h

W 9, W 10 Humanizacja a nowe formy pracy – 2h

W 11, W 12, W 13 Humanizacja pracy w aspekcie jakości pracy i życia. Warunki pracy w świetle kształtowania jej jakości. Korelacja pomiędzy jakością pracy, a jakością życia – 3h

W 14, W 15 Kształtowanie system pracy w kontekście humanizacji – 2h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

3. Studia przypadków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marzena Pytel-Kopczyńska 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)