Politechnika Częstochowska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie strategiczne we współczesnym przedsiębiorstwie WZ-FR-Z1-ZSwWP-03
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Podstawowa:

1. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2017,

2. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2017.

3. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MT Biznes, Warszawa 2010.

4. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

5. Pierścionek Z., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2011.

6. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007,

Uzupełniająca:

7. Nowodziński P., Zarządzanie strategiczne współczesnym przedsiębiorstwie. Otoczenie a strategia, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013.

8. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.

9. Nowodziński P., Strategy of Sustainable Development at EZO's. A Case Study, Challenges in Contemporary Management (red.) LEMAŃSKA-MAJDZIK Anna, TOMSKI Piotr, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2013.

10. Nowodziński P., Choosen Issues Affecting Company's Strategy in Competitive Environment. Theoretical Findings, Managing a Business - Strategic Management. Monograph. Ed. DejanErić, Helena Kościelniak, Paweł Nowodziński, Institute of Economic Sciences, Belgrade 2011.

11. E. Kempa Wybrane aspekty strategii firm rodzinnych działających w turbulentnym otoczeniu, W: Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Zrównoważony rozwój. Strategie zarządzania, T.2 (red.) K. Olejniczak-Szuster. R. Królik, WWZPCz., Częstochowa 2018.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Efekty uczenia się:

EU 1 Student potrafi określić genezę zarządzania strategicznego oraz istotę i zakres analizy strategicznej.

EU 2 Student rozumie istotę wizji, misji i celów strategicznych w przedsiębiorstwie.

EU 3 Student potrafi opisać i przedstawić wpływ otoczenia (bliższego i dalszego) na funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa. Prawidłowo diagnozuje sytuację przedsiębiorstwa w otoczenia z wykorzystaniem analizy SWOT.

EU 4 Student potrafi stosować techniki analizy sektorowej, metodykę 5-ciu sił Portera i metody portfelowe stosowane w analizie strategicznej.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Zadania typu case study.

F2. Prezentacja wykonanych zadań.

F3. Aktywność podczas dyskusji podsumowujących.

P1. Prezentacja i końcowa obrona Analizy strategicznej przedsiębiorstwa.

P2. Egzamin pisemny.

Efekt 1

2,0-Student nie potrafi określić genezy zarządzania strategicznego ani istoty i zakresu analizy strategicznej.

3,0- Student potrafi określić genezę zarządzania strategicznego. Zna charakter analizy strategicznej.

4,0- Student potrafi określić genezę zarządzania strategicznego oraz zna częściowo istotę i zakres analizy strategicznej.

5,0- Student potrafi prawidłowo określić genezę zarządzania strategicznego oraz istotę i zakres analizy strategicznej.

Efekt 2

2,0-Student nie potrafi określić istoty wizji, misji i celów strategicznych w przedsiębiorstwie.

3,0- Student rozumie istotę wizji, misji.

4,0- Student rozumie istotę wizji, misji. Częściowo opanował zagadnienia związane z celami strategicznymi organizacji.

5,0- Student rozumie istotę wizji, misji i celów strategicznych w przedsiębiorstwie.

Efekt 3

2,0- Student nie potrafi opisać i przedstawić wpływu otoczenia (bliższego i dalszego) na funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa. Nieprawidłowo diagnozuje sytuację przedsiębiorstwa w otoczeniu.

3,0- Student potrafi opisać i przedstawić wpływ otoczenia (bliższego i dalszego) na funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa.

4,0- Student potrafi opisać i przedstawić wpływ otoczenia (bliższego i dalszego) na funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa. Popełnia błędy wykorzystując analizę SWOT do badania sytuacji przedsiębiorstwa w otoczeniu.

5,0- Student potrafi opisać i przedstawić wpływ otoczenia (bliższego i dalszego) na funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa. Prawidłowo diagnozuje sytuację przedsiębiorstwa w otoczenia z wykorzystaniem analizy SWOT.

Efekt 4

2,0- Student nie potrafi stosować technik analizy sektorowej, metodyki 5-ciu sił Portera ani metody portfelowych dla badanych przedsiębiorstw.

3,0- Student potrafi zastosować techniki analizy sektorowej, popełnia błędy stosując metodykę 5-ciu sił Portera. Popełnia błędy stosując metody portfelowe.

4,0 -Student potrafi zastosować techniki analizy sektorowej, prawidłowo stosując metodykę 5-ciu sił Portera. Popełnia błędy stosując metody portfelowe.

5,0- Student potrafi prawidłowo stosować techniki analizy sektorowej, metodykę 5-ciu sił Portera i metody portfelowe stosowane w analizie strategicznej.

Zakres tematów:

Forma zajęć – WYKŁADY 9 godzin Liczba godzin

W 1- Wprowadzenie do przedmiotu. Przedstawienie podstawowych pojęć i definicji związanych z zarządzaniem strategicznym w przedsiębiorstwie. Nurty i szkoły zarządzania strategicznego. Nurt zasobowy. 1h

W 2- Wizja, misja i cele strategiczne organizacji. 1h

W 3- Omówienie metod formułowanie strategii przedsiębiorstwa. 1h

W 4- Prezentacja typologii strategii współczesnych przedsiębiorstw. 1h

W 5- Istota, zakres i wykorzystanie analizy strategicznej. 1h

W 6- Analiza makrootoczenia – metody. 1h

W 7- Analiza otoczenia konkurencyjnego – metody. 1h

W 8- Wykorzystanie metod portfelowych w analizie potencjału strategicznego przedsiębiorstwa. 1h

W 9- Analiza SWOT jako metoda strategicznej diagnozy organizacji 1h

Forma zajęć –ĆWICZENIA 12 godzin Liczba godzin

CW 1 - Zajęcia organizacyjne (wprowadzające) – omówienie przewodnika po przedmiocie: przedstawienie celu, programu zajęć oraz zasad zaliczania ćwiczeń. Omówienie i praktyczne sprawdzenie znajomości formuły „burzy mózgów” oraz metodologii rozwiązywania zadań typu case study. 1h

CW 2 - Wprowadzenie i omówienie pojęć praktyki zarządzania strategicznego w różnych organizacjach z uwzględnieniem specyfiki różnych sektorów. Przedstawienie planu semestralnej pracy zaliczeniowej pt. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej Spółki giełdowej.(część I). Podział grupy studentów na kilkuosobowe osobowe zespoły, odpowiadające za realizowanie semestralnej pracy zaliczeniowej pt. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej Spółki giełdowej. 1h

CW 3 – Przedstawienie planu semestralnej pracy zaliczeniowej pt. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej Spółki giełdowej.(część II). Omówienie na praktycznych przykładach kluczowych zagadnień związanych z analizą strategiczną przedsiębiorstwa. Omówienie struktury i zawartości prospektu emisyjnego / dokumentu informacyjnego.

Studenci przygotowują w formie pracy domowej charakterystykę oraz misję wybranej Spółki giełdowej. 1h

CW 4 - Misja przedsiębiorstwa – studenci przedstawiają przygotowane w formie pracy domowej charakterystyki oraz misje wybranych Spółek (prezentacje multimedialne). Po prezentacjach dyskusja dotycząca charakterystyki misji i jej elementów. Omówienie wyników i dyskusja.

Studenci przygotowują w formie pracy domowej charakterystykę otoczenia bliższego oraz makrootoczenia wybranych Spółek. 1h

CW 5 – Otoczenie współczesnego przedsiębiorstwa. Studenci przedstawiają przygotowane w formie pracy domowej czynniki otoczenia bliższego i makrootoczenia, które ich zdaniem determinują funkcjonowanie wybranych Spółek (prezentacje multimedialne lub zajęcia konsultacyjne). Po prezentacjach dyskusja dotycząca wybranych zagadnień otoczenia bliższego i dalszego a jego oddziaływania na działalność firmy. Przedstawienie wybranych metody analizy makrootoczenia (analiza scenariuszowa). Omówienie wyników i dyskusja. 1h

CW 6 - Analiza SWOT jako metoda strategicznej diagnozy organizacji. Studium przypadku. Omówienie wyników i dyskusja.

Studenci przygotowują w formie pracy domowej analizę SWOT wybranej Spółki. 1h

CW 7 – Przedstawienie w formie prezentacji multimedialnej analizy SWOT wybranej Spółki przez zespoły realizujące pracę semestralną. Omówienie wyników analiz i dyskusja. Przedstawienie zagadnień dotyczących opcji strategicznych, jako wyniku analizy SWOT. Studenci przygotowują w formie pracy domowej charakterystykę sektora w którym działa wybrana Spółka. 1h

CW 8 - Wybrane metody analizy otoczenia konkurencyjnego: analiza „5 sił Portera”, wykorzystanie mapy grup strategicznych. Zajęcia prowadzone w formie konsultacji merytorycznej z zespołami przygotowującymi pracę. 1h

CW 9 – Przedstawienie w formie prezentacji multimedialnej analizy sektorowej oraz wybranych metod portfelowych dla wybranej Spółki. Omówienie wyników i dyskusja nad prezentowanymi treściami. Studenci przygotowują w formie pracy domowej różne możliwe strategie rozwojowe dla wybranych Spółek. 1h

CW 10 – Podsumowanie diagnostycznej części analizy strategicznej. Analiza potencjału strategicznego wybranych Spółek w formie konsultacji z zespołami przygotowującymi pracę semestralną. Dyskusja nad możliwymi strategiami rozwoju dla badanych Spółek. 1h

CW 11 – Przedstawienie autorskiej pracy semestralnej pt. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej Spółki giełdowej w formie prezentacji zespołowej z wykorzystaniem technik multimedialnych. Dyskusja dotycząca przedstawianych treści, wspólne ustalenie niedociągnięć metodologicznych i merytorycznych. Dyskusja i omówienie wyników. 1h

CW 12 - Przedstawienie uzupełnionych prac semestralnych pt. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej Spółki giełdowej. Zaliczenie przedmiotu i wpisanie ocen. 1h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

3. Studia przypadków

4. Prospekty informacyjne Spółek notowanych na WGPW.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.