Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse WZ-LOGI-Z1-Fin-01
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

1. S. Owsiak: Finanse. PWE, Warszawa 2015

2. Z. Dobosiewicz: Wprowadzenie do finansów i bankowości. PWN, Warszawa 2005.

3. J. Ostaszewski (red.) Finanse. Difin, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca

1. J. Dyduch: Finanse testy i zadania z rozwiązaniami. Wyd. AGH Kraków 2015.

2. J. Szczepański, L. Szyszko (red.): Finanse przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2007.

3. D. Wielgórka, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa / Dariusz Wielgórka, Mariusz Chudzicki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1 - Student charakteryzuje podstawowe pojęcia z zakresu nauki finansów, w tym istotę systemu finansowego.

EU 2 - Student charakteryzuje podstawowe zagadnienia dotyczące pieniądza, w tym istotę, przyczyny i skutki inflacji.

EU 3 - Student opisuje strukturę systemu bankowego w Polsce oraz zadania banku centralnego.

EU 4 - Student kalkuluje wartość pieniądza w czasie.

Metody i kryteria oceniania:

F1. Aktywność na ćwiczeniach

P1. Kolokwium zaliczeniowe obejmujące zagadnienia teoretyczne z ćwiczeń i z wykładu oraz zadania

EU1:

2,0 -Student nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć związanych z nauką finanse.

3,0 -Student charakteryzuje pojęcie, funkcje i przedmiot finansów. Potrafi dokonać systematyki zjawisk finansowych.

4,0 -Student charakteryzuje pojęcie, funkcje i przedmiot finansów. Potrafi dokonać systematyki zjawisk finansowych. Definiuje system finansowy, wymienia jego elementy.

5,0 -Student charakteryzuje pojęcie, funkcje i przedmiot finansów. Potrafi dokonać systematyki zjawisk finansowych. Definiuje system finansowy i jego funkcje. Wymienia elementy systemu finansowego. Student charakteryzuje istotę i cele polityki finansowej państwa.

EU2:

2,0 -Student nie charakteryzuje pojęcia i funkcji pieniądza. Nie potrafi przedstawić definicji i przyczyn inflacji.

3,0 -Student charakteryzuje pojęcie i funkcje pieniądza. Potrafi przedstawić definicje i niektóre rodzaje inflacji.

4,0 -Student charakteryzuje pojęcie i funkcje pieniądza. Potrafi scharakteryzować nominalną, realną i efektywną stopę procentową. Potrafi przedstawić definicje i rodzaje inflacji. Potrafi wymienić niektóre przyczyny i skutki inflacji oraz wskazać jej miary. Potrafi wymienić niektóre działania antyinflacyjne. Przedstawia pojęcie deflacji.

5,0 -Student charakteryzuje pojęcie i funkcje pieniądza. Potrafi scharakteryzować nominalną, realną i efektywną stopę procentową oraz w oparciu o stosowne dane dokonywać ich kalkulacji. Potrafi przedstawić definicje i rodzaje inflacji. Potrafi wymienić i scharakteryzować przyczyny i skutki inflacji oraz działania jej przeciwdziałające. Potrafi scharakteryzować miary inflacji. Przedstawia pojęcie, przyczyny i skutki deflacji. Wykazuje się wiedzą dotyczącą aktualnego poziomu inflacji, a także potrafi odnaleźć historyczne dane dotyczące analizowanego zjawiska.

EU3:

2,0 -Student nie potrafi przedstawić struktury systemu bankowego w Polsce, nie potrafi wymienić zdań banku centralnego.

3,0 -Student definiuje pojęcie banku, wymienia ich rodzaje. Potrafi wymienić podmioty składające się na strukturę systemu bankowego w Polsce.

4,0 -Student potrafi scharakteryzować strukturę systemu bankowego w Polsce oraz zadania banku centralnego.

5,0 -Student krótko charakteryzuje zadania przypisywane bankom komercyjnym i bankowi centralnemu. Potrafi scharakteryzować strukturę systemu bankowego w Polsce. Potrafi przedstawić funkcje banku centralnego oraz cele i instrumenty polityki pieniężnej. Wykazuje się znajomością aktualnych podstawowych stóp procentowych NBP.

EU4:

2,0 -Student nie rozróżnia istoty wartości przyszłej i obecnej pieniądza, nie potrafi dokonać prostych kalkulacji wartości pieniądza w czasie.

3,0 -Student rozróżnia prostą i złożoną stopę procentową. Z wykorzystaniem odpowiednich formuł analitycznych potrafi dokonać prostych kalkulacji wartości pieniądza w czasie (tj. w przypadku braku kapitalizacji odsetek oraz kapitalizacji odsetek 1 raz w roku - w przypadku występowania stałej i zmiennej stopy procentowej).

4,0 -Student rozróżnia prostą i złożoną stopę procentową. Potrafi wyjaśnić istotę operacji oprocentowania i dyskontowania. Z wykorzystaniem odpowiednich formuł analitycznych potrafi dokonać kalkulacji wartości pieniądza w czasie w przypadku wielokrotnej kapitalizacji odsetek w ciągu roku (zarówno z zastosowaniem stałej, jak i zmiennej stopy procentowej).

5,0 -Student rozróżnia prostą i złożoną stopę procentową. Potrafi wyjaśnić istotę operacji oprocentowania i dyskontowania. Z wykorzystaniem odpowiednich formuł analitycznych potrafi dokonać kalkulacji wartości pieniądza w czasie w przypadku wielokrotnej kapitalizacji odsetek w ciągu roku (zarówno z zastosowaniem stałej, jak i zmiennej stopy procentowej). Potrafi obliczyć przyszłą i obecną wartość nieregularnych płatności okresowych oraz annuitów.

Zakres tematów:

C 1 Zajęcia wprowadzające, finanse jako nauka. Pieniądz i jego cena (nominalna, realna i efektywna stopa procentowa)-3h

C 2 Istota zmiennej wartości pieniądza w czasie (procent prosty i składany, wielokrotna kapitalizacja odsetek, zmienna stopa procentowa, stopa procentowa dla podokresu)-3

C 3 Płatności okresowe, annuity, renta wieczysta-3h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki z zakresu finansów

2. Projektor, prezentacje Power Point

3. Tablica, kreda, markery

4. Rzutnik, foliogramy

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Iwetta Budzik-Nowodzińska 27/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Iwetta Budzik-Nowodzińska 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)