Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie E WZ-BHP-Z1-Z-01
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Griffin Ricky W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydanie: III. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa, 2017.

2. Mintzberg H., Zarządzanie, Wydanie: II, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warszawa, 2013.

3. Werpachowski W., Podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Morawski M., Niemczyk J., Perechuda K., Stańczyk-Hugiet E., Zarządzanie. Kanony i trendy. Wydawca: C.H. Beck, Warszawa, 2010.

2. Bieńkowska J., Sikorski C., Ewolucja zarządzania. Dyktat struktury, strategii i kultury. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2016.

3. Kożuch B., Nauka o organizacji, Wydawnictwo: CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa, 2017.

4. Engelhardt J. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydawca: CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa, 2014.

5. Targalski Jan (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa, 2014.

6. Adamik A., Nauka o organizacji, Wydawnictwo: Wolters Kluwer, Warszawa, 2013.

Efekty uczenia się:

EU 1 - Student identyfikuje różne metody i koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem.

EU 2 - Student rozpoznaje zasady oraz instrumenty zarządzania odnoszące się do wszystkich szczebli zarządzania.

EU 3 - Student rozpoznaje przedsiębiorstwo ze względu na jego strukturę oraz powiązanie z otoczeniem zewnętrznym.

EU 4 - Student posiada umiejętność praktycznego zastosowania funkcji zarządzania w przedsiębiorstwie.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY (F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Aktywność na zajęciach

F2. Ćwiczenia praktyczne w grupach

F3. Ocena prezentacji opracowanych zagadnień – dyskusja na ocenę

F4. Ocena z zadań wykonywanych na platformie e-learningowej

P1. Kolokwium zaliczeniowe

P2. Egzamin pisemny (w formie testu)

EU 1

2,0 -Student nie potrafi wskazać żadnej metody ani koncepcji związanej

z zarządzaniem przedsiębiorstwem.

3,0 -Student potrafi wybiórczo wskazać metody i koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem.

4,0 -Student potrafi wskazać większość metod i koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem.

5,0 -Student potrafi wskazać metody i koncepcje zarządzania przedsiębiorstwami oraz potrafi je zinterpretować.

EU 2

2,0 -Student nie zna zasad ani instrumentów zarządzania. Student nie identyfikuje szczebli zarządzania.

3,0 -Student rozpoznaje niektóre zasady oraz instrumenty zarządzania, ale nie potrafi umiejscowić ich w strukturze przedsiębiorstwa.

4,0 -Student rozpoznaje wybrane zasady oraz instrumenty zarządzania i potrafi umiejscowić je w strukturze przedsiębiorstwa.

5,0 -Student rozpoznaje wybrane zasady oraz instrumenty zarządzania

i potrafi przypisać je do odpowiednich szczebli zarządzania.

EU 3

2,0 -Student nie zna podstawowych rodzajów struktur organizacyjnych. Student nie zna elementów otoczenia przedsiębiorstwa.

3,0 -Student zna wybrane struktury organizacyjne, ale nie potrafi odnieść ich do funkcjonujących przedsiębiorstw.

4,0 -Student zna podstawowe struktury organizacyjne przedsiębiorstw i potrafi je odnieść do funkcjonujących przedsiębiorstw.

5,0 -Student potrafi wskazać i scharakteryzować dowolne przedsiębiorstwo ze względu na jego strukturę oraz powiązanie

z otoczeniem. zewnętrznym

EU 4

2,0 -Student nie posiada umiejętności praktycznego zastosowania funkcji zarządzania w przedsiębiorstwie.

3,0 -Student potrafi w praktyce zastosować wybiórcze funkcje zarządzania. 4,0 -Student potrafi w praktyce zastosować większość funkcji zarządzania. 5,0 -Student potrafi wskazać praktyczne zastosowania funkcji zarządzania w przedsiębiorstwie oraz zinterpretować je.

Zakres tematów:

W 1 - Zarządzanie, jego istota i znaczenie. Interdyscyplinarność nauk o zarządzaniu. Wprowadzenie do podstawowych funkcji zarządzania -1h

W 2 - Podstawowe nurty teorii zarządzania -1h

W 3 - Rodzaje planów przedsiębiorstwa – strategiczne, taktyczne, operacyjne. Ramy czasowe planowania. Formułowanie strategii na poziomie przedsiębiorstwa. Strategie konkurencyjne Portera, cykl życia produktu -1h

W 4 - Proces podejmowania decyzji – typy decyzji, warunki podejmowania decyzji. Racjonalne i behawioralne spojrzenie na podejmowanie decyzji -1h

W 5 - Organizowanie, struktura organizacyjna, rozpiętość zarządzania. Tworzenie struktur przedsiębiorstw w zależności od warunków techniczno-organizacyjnych -1h

W 6 - Kierowanie ludźmi – przewodzenie. Wprowadzenie do teorii motywacji i budowy systemu motywacji. Obszary motywowania -1h

W 7 - Style zarządzania. Klasyfikacje stylów zarządzania. Techniki i metody zarządzania. Role menedżera w przedsiębiorstwie -1h

W 8 - Kontrola w przedsiębiorstwie. Etapy procesu kontroli. Obszary kontroli

w przedsiębiorstwie – kontrola zasobów oraz realizowanych przy ich użyciu procesów i działań. Kontrola zewnętrzna wobec przedsiębiorstwa. Cechy skutecznej kontroli w przedsiębiorstwie -1h

W 9 - Wybrane metody zarządzania przedsiębiorstwem - reengineering, benchmarking, outsourcing, zarządzanie czasem -1h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki

2. Sprzęt audiowizualny

3. Prezentacje multimedialne

4. Case study / przykłady praktyczne

5. Platforma e-learningowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marzena Pytel-Kopczyńska 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)