Politechnika Częstochowska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse EGZ WZ-FR-Z1-Fin-01
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: z egzaminu przedmiotu
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

1. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.): System finansowy w Polsce. PWN, Warszawa 2008 (Tom 1 i 2).

2. Z. Dobosiewicz: Wprowadzenie do finansów i bankowości. PWN, Warszawa 2009.

3. M. Sobczyk: Matematyka finansowa. Wydawnictwo Placet, Warszawa 2011.

4. M. Podstawka (red.): Finanse. PWN, Warszawa 2013.

5. J. Śliwa, R. Pawlicki: Wprowadzenie do finansów, Difin, Warszawa 2013.

6. S. Owsiak: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2013.

7. S. Owsiak: Finanse, PWN, Warszawa 2015.

8. P. Sołtyk, M. Dębowska-Sołtyk: Finanse samorządowe, Difin, Warszawa 2016.

9. M. Sołtysiak: Kalkulacja pieniądza na rynkach finansowych: stopy procentowe - kalkulacja wartości pieniądza w czasie, Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2017.

Literatura uzupełniająca

1. J. Osiatyński: Finanse publiczne. PWN, Warszawa 2006.

2. J. Szczepański, L. Szyszko (red.): Finanse przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2007.

3. D. Ostrowska (red.): System nadzoru i bezpieczeństwa na rynku finansowym w Polsce, Difin, Warszawa 2013.

4. U. Banaszczak-Soroka: Rynki finansowe: organizacja, instytucje, uczestnicy, Wydaw. C. H. Beck, 2014.

5. H. Zadora: Finanse: kategorie-zjawiska i procesy-podmioty, Difin, Warszawa 2015.

6. J. Dyduch: Finanse: testy i zadania z rozwiązaniami, Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Kraków 2015.

7. A. Rutkowski: Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa 2016.

8. J. Czekaj: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe. PWN, Warszawa 2018.

9. Pardela Iwetta, Finansowe aspekty decyzji inwestycyjnych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, [W:] Wybrane problemy zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Pod red. Dariusza Wielgórki, Justyny Łukomskiej-Szarek. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008

10. K. Ogórek, A. Szymańska, I. Budzik-Nowodzińska: Wpływ sytuacji finansowej na wartość przedsiębiorstwa, Logistyka nr 6/2012.

11. M. Chudzicki: Negatywny wpływ wysokich stóp procentowych na gospodarkę kraju i przedsiębiorstw [w:] Rola banków w aktywizacji rozwoju regionu częstochowskiego, WSJOiE, Częstochowa, 1999.

12. M. Chudzicki: Konsolidacja systemu bankowego w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej [w:] Integracja ekonomiczna Polski z krajami Unii Europejskiej. Iluzje i rzeczywistość, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego w Katowicach, Ustroń, 1999.

13. M. Chudzicki: Skuteczność metod oceny ryzyka inwestycji kapitałowych na przykładzie akcji notowanych na GPW w Warszawie SA. Sovremennyj Naucnyj Vestnik Ser. Ekonomika Pravo nr 2 (84), 2010r.

14. L. Włodarska-Zoła: Importance of financialturnaround in capitalgroupsat a time of economiccrisis [w:] Kryzys finansowy – przebieg i skutki soołeczno – gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, 2012

15. L. Włodarska-Zoła: Venture capital jako źródło finansowania przedsięwzięć innowacyjnych w świetle polityki wspierania innowacyjności [w:] Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka – etyka – środowisko; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016

16. T. Budzik: Particular Aspects of Company Value Management - Example of Income-Based Methods, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010.

17. T. Budzik: Selected Methods of Depreciation and Cost of Leasing in Corporate Financing, [w:] Cost Management in the Enterprises Under Globalization. Monograph. Edited by Jolanta Chluska. Part II, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012.

18. D. Wielgórka: Analiza finansowa działalności banku w okresie globalizacji. Wyd. Nauka o oświata, Dnipropetros'k 2008

19. Zarządzanie procesem konsolidacji a efektywność połączeń w polskim sektorze bankowym. Monografia. Red. nauk. Dariusz Wielgórka, Alfreda Zachorowska, Wyd. WZ Częstochowa 2010

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1 – Student charakteryzuje istotę finansów.

EU 2 –Student charakteryzuje system finansowy i jego poszczególne elementy oraz podstawowe zjawiska i kategorie finansowe, w tym istotę pieniądza, przyczyny i skutki inflacji.

EU 3 – Student charakteryzuje rynek finansowy, system bankowy w Polsce oraz podstawowe zagadnienia finansów publicznych.

EU 4 – Student kalkuluje wartość pieniądza w czasie, strumienie pieniądza, płatności annuitetowe i renty wieczyste.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Aktywność na ćwiczeniach

P1. Kolokwium zaliczeniowe obejmujące zadania

P2 Egzamin obejmujący zagadnienia z wykładu

EU 1

2,0 -Student nie potrafi zdefiniować podstawowych pojęć związanych z nauką finanse.

3,0- Student charakteryzuje pojęcie, wymienia funkcje, przedmiot i rodzaje finansów.

4,0- Student charakteryzuje pojęcie, funkcje i przedmiot finansów. Prawidłowo charakteryzuje rodzaje finansów.

5,0 - Student charakteryzuje pojęcie, funkcje i przedmiot finansów. Potrafi dokonać systematyki zjawisk finansowych.

EU 2

2,0- Student nie potrafi przedstawić pojęcia systemu finansowego i wymienić jego elementów. Student nie potrafi wymienić podstawowych kategorii finansowych. Student nie definiuje pojęcia i funkcji pieniądza. Nie potrafi przedstawić definicji i przyczyn inflacji. Student nie potrafi wskazać istoty i systematyki kategorii finansowych.

3,0- Student definiuje system finansowy, wymienia jego elementy i funkcje.

Student wymienia podstawowe kategorie finansowe. Student definiuje pojęcie i wymienia funkcje pieniądza. Potrafi przedstawić definicje oraz niektóre rodzaje, przyczyny i rodzaje inflacji.

4,0 -Student definiuje system finansowy i wymienia jego elementy. Wymienia i charakteryzuje funkcje systemu finansowego. Student dokonuje systematyki głównych kategorii finansowych i prawidłowo opisuje większość z nich. Student definiuje pojęcie i funkcje pieniądza. Potrafi przedstawić definicje i większość rodzajów inflacji. Potrafi wymienić większość przyczyn i skutków inflacji oraz wskazać jej miary. Potrafi wymienić niektóre działania antyinflacyjne.

5,0- Student prawidłowo definiuje system finansowy i jego funkcje. Wymienia elementy systemu finansowego i powiązania pomiędzy nimi. Student prawidłowo systematyzuje i charakteryzuje kategorie finansowe. Student definiuje pojęcie i funkcje pieniądza. Potrafi przedstawić definicje i rodzaje inflacji. Potrafi wymienić i scharakteryzować przyczyny i skutki inflacji. Opisuje pojęcie i skutki deflacji. Wykazuje się wiedzą dotyczącą aktualnego poziomu inflacji.

EU 3

2,0- Student nie potrafi wyjaśnić istoty rynku finansowego. Nie wymienia jego segmentów, nie potrafi zdefiniować pojęcia instrument rynku finansowego.

Nie zna struktury sytemu bankowego w Polsce. Nie potrafi zdefiniować pojęcia podatku, budżetu państwa. Nie potrafi wymienić elementów techniki podatkowej.

3,0- Student potrafi wyjaśnić istotę rynku finansowego oraz wymienić jego poszczególne segmenty. Student definiuje pojęcie banku i wymienia rodzaje banków. Zna pojęcie podatku, wymienia niektóre elementy techniki podatkowej. Definiuje pojęcie budżetu państwa.

4,0 -Student definiuje pojęcie rynku finansowego. Wymienia jego segmenty i funkcje, a także krótko je charakteryzuje. Student definiuje pojęcie banku, wymienia rodzaje banków i ich zadania. Zna pojęcie podatku i elementy techniki podatkowej. Definiuje pojęcie budżetu państwa.

5,0 - Student definiuje pojęcie rynku finansowego. Wymienia i charakteryzuje jego segmenty i funkcje. Wykazuje się wiedzą dotyczącą instrumentów rynku finansowego.Student definiuje pojęcie banku. Potrafi wymienić i scharakteryzować rodzaje banków i ich zadania. Zna pojęcie podatku i elementów techniki podatkowej. Wymienia rodzaje podatków. Definiuje pojęcie budżetu państwa i jego funkcji.

EU 4

2,0- Student nie potrafi dokonać najprostszych kalkulacji wartości pieniądza w czasie oraz najprostszych kalkulacji strumieni pieniądza, płatności annuitetowych i rent wieczystych

3,0 -Student potrafi dokonać prostych i nieskomplikowanych kalkulacji wartości pieniądza w czasie, strumieni pieniądza i płatności annuitetowych.

4,0- Student potrafi dokonać kalkulacji wartości pieniądza w czasie, strumieni pieniądza i płatności annuitetowych.

5,0- Student potrafi dokonać złożonych kalkulacji wartości pieniądza w czasie oraz złożonych kalkulacji strumieni pieniądza, płatności annuitetowych i rent wieczystych.

Zakres tematów:

Forma zajęć – WYKŁADY (15) Liczba godzin

W 1-3 Przedstawienie treści programowych przewidzianych do realizacji, literatury do przedmiotu i formy zaliczenia wykładu. Przedmiot i zakres nauki finansów – pojęcie, funkcje i systematyka finansów 3h

W 4-6 Zjawiska i kategorie finansowe. 3h

W 7 Pieniądz i jego funkcje, historia pieniądza. 1h

W 8-9 Inflacja i deflacja – istota, przyczyny, skutki, przeciwdziałanie 2h

W 10 System finansowy – pojęcie, funkcje, elementy i zależności pomiędzy nimi. 1h

W 11 Rynek finansowy – pojęcie, funkcje, segmenty, instrumenty 1h

W 12 -13 System bankowy w Polsce – zadania banku centralnego i banków komercyjnych. Instrumenty oddziaływania banku centralnego na rynek pieniężny. 2h

W 14-15 Podstawowe zagadnienia finansów publicznych. System podatkowy w Polsce. 2h

Razem 15h

Forma zajęć – ĆWICZENIA (30) Liczba godzin

C 1-C3 Zajęcia organizacyjne. Rodzaje stóp procentowych, procent a punkt procentowy. . Wprowadzenie do wartości pieniądza w czasie. 3h

C 4-12 Wartość pieniądza w czasie, oprocentowanie proste, złożone, roczne i śródroczne, stała i zmienna stopa procentowa 9h

C 13 -15 Kolokwium. Wprowadzenie do strumieni pieniądza 3h

C 16 - 27 Strumienie pieniądza, płatności annuitetowe, renty wieczyste. 12h

C 28 - 30 Powtórzenie wiadomości z ćwiczeń. Kolokwium. 3h

Razem 30h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki z zakresu finansów

2. Sprzęt audio-wizualny

3. Tablica, kreda, markery

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Dariusz Wielgórka 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.