Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka WB-BIM-Z1-FIZYK-01
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker; Podstawy fizyki, tom 1–3, PWN, Warszawa, 2007

2. Sz. Szczeniowski. Fizyka doświadczalna. Cześć I - III, PWN, Warszawa, 1980

3. C. Kittel, W.D. Knight, M.A. Ruderman, Mechanika, PWN, Warszawa 1975

Literatura uzupełniająca:

1. Wybrane zagadnienia z fizyki dla studentów wydziału budownictwa lądowego – pod red. A.Szymańskiego, PWN, Warszawa 1983

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie podstawowe zasady związane z zagadnieniami międzynarodowego układu jednostek (SI), zna metody pomiaru podstawowych wielkości fizycznych oraz rozumie sposoby zastosowania pomiarów do badań naukowych.

Student potrafi wykorzystać analizy zjawisk fizycznych i potrafi rozwiązywać zagadnienia technologicznych w oparciu o prawa fizyki, pozyskiwać informacje z literatury fachowej oraz rozpoznawać problemy naukowe

związane z tematyką fizyki.

Student jest gotów do pracy samodzielnej i zespołowej nad postawionymi zadaniami związanymi z fizyką, jest gotów do prowadzenia prac naukowo-badawczymi w dziedzinie fizyki, ma świadomość konieczności poszerzania swojej wiedzy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z przygotowania się do poszczególnych zajęć laboratoryjnych

Ocena uśredniona za raporty końcowe z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych

Zakres tematów:

Forma zajęć – Laboratorium (Studenci wykonują 12 ćwiczeń w semestrze: wybranych z grupy M, C, O i E)

L1-L4: Omówienie zasad BHP oraz pomiaru i obliczania niepewności pomiarowej

M. LABORATORIUM MECHANIKI

M-1 Wyznaczanie gęstości cieczy i ciał stałych za pomocą piknometru

M-2 Zależność okresu drgań wahadła od amplitudy

M-3 Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego

M-4 Wyznaczanie momentu bezwładności brył za pomocą drgań skrętnych

M-6 Wyznaczanie momentu bezwładności żyroskopu

M-7 Wyznaczanie modułu sztywności drutu za pomocą wahadła torsyjnego

L5-L8:

C. LABORATORIUM FIZYKI CZĄSTECZKOWEJ I CIEPŁA

C-1 Badanie zależności współczynnika lepkości cieczy od temperatury

C-2 Pomiar napięcia powierzchniowego cieczy metodą odrywania

C-3 Wyznaczanie stosunku cp/cv dla powietrza metodą Clementa Desormesa

C-4 Wyznaczanie ciepła topnienia lodu

C-5 Wyznaczanie ciepła parowania wody metodą kalorymetryczną

C-6 Wyznaczanie sprawności cieplnej grzejnika elektrycznego

L9-L12:

O. LABORATORIUM OPTYKI

O-1 Wyznaczanie współczynnika załamania światła za pomocą spektrometru

O-2 Wyznaczanie współczynnika załamania światła dla ciał stałych i cieczy za pomocą

refraktometru Pulfricha

O-3 Wyznaczanie ogniskowych soczewek za pomocą metody Bessela

O-4 Badanie wad soczewek

O-5 Wyznaczanie długości fali światła diody laserowej i stałej siatki dyfrakcyjnej

O-6 Wyznaczanie długości fal podstawowych barw w widmie światła białego za pomocą

siatki dyfrakcyjnej

O-7 Pomiar promienia krzywizny soczewki płasko-wypukłej metodą pierścieni Newtona

L13-L15:

E. LABORATORIUM ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU

E-1 Charakterystyka oporów

E-2 Wyznaczanie oporu elektrycznego metodą mostka Wheatstone’a

E-3 Sprawdzanie II prawa Kirchhoffa dla pojedynczego obwodu

E-4 Pomiar siły elektromotorycznej i oporu wewnętrznego akumulatorów metodą kompensacji

E-5 Pomiar pojemności kondensatora metodą rozładowania

E-6 Wyznaczanie pojemności kondensatora metodą mostkową

E-7 Wyznaczanie współczynnika indukcji własnej L cewki

E-8 Indukcja wzajemna

Metody dydaktyczne:

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Drzazga-Szczęśniak 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)