Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia i socjologia organizacji WZ-LOGI-Z1-PHum2-01
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

PODSTAWOWA:

1. Bylok F., Czarnecka A., Słocińska A. (red.), Człowiek – praca – organizacja. Wymiary socjologiczne, psychologiczne i zarządcze, WPCz, Częstochowa 2010.

2. Gitling M., Człowiek w organizacji: ludzie-struktury-organizacje, Difin, Warszawa 2013.

3. Kowalczyk E., Człowiek, organizacja, kariera: siła psychologii stosowanej, Difin, Warszawa 2014.

4. Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

5. Zagórna-Goplańska M., Kapitał ludzki w organizacji: człowiek ekonomiczny czy socjologiczny?, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2015.

6. Zawadzka A.M., Psychologia zarządzania w organizacji, PWN, Warszawa 2010.

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Bielawska-Batorowicz E. (red.), Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

2. Bylok F., Kołodziejski J. (red.), Humanizacja w procesach zarządzania, WPCz, Częstochowa 2010.

3. Kukowska K., Social Networks in the Aspect of Entrepreneurial Unit, [w:] New Trends in Management in the 21st Century. Cross Atlantic Perspective, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.

4. Kukowska K., Skolik S., A Critical Analysis of the Term "Social Capital" in the Context of the Functioning of Organization, [w:] Illes C. B., Bylok F., Dunay A., Cichobłaziński L. (red.), People, Knowledge and Modern Technologies in the Management of Contemporary Organizations. Theoretical and Practical Approaches, Szent Istvan Egyetemi Kiado Nonprofit Kft., Gödöllő 2013.

5. Kukowska K., Skolik S., Ludzie – przedsiębiorstwa – instytucje. Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych i gospodarczych, WWZPCz, Częstochowa 2017.

6. Kukowska K., Skolik S., Sharing the Common Good in the Social Networks, [w:] Daroczi M., Robak E., Vinogradov S. (red.), Management, Organizations and Society, Agroinform Publishing House, Budapest 2017.

7. Robak E., Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, WWZPCz, Częstochowa 2015.

8. Robak E., Skolik S. (red.), Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, WWZPCz, Częstochowa 2016.

CZASOPISMA

1. "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I. Philosophia-Sociologia", https://journals.umcs.pl

2. "Humanizacja Pracy" http://www.humanizacja-pracy.pl

3. "Procedia - Social and Behavioral Sciences", https://www.journals.elsevier.com/procedia-social-and-behavioral-sciences/

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU1 - Student identyfikuje zjawisko ładu organizacyjnego i uwarunkowania zachowań pracowników oraz posiada umiejętność charakterystyki kultury organizacyjnej.

EU2 - Student posiada umiejętność charakterystyki i diagnozowania przepływu komunikacji społecznej w organizacji.

EU3 - Student posiada umiejętność rozpoznawania uwarunkowań władzy oraz uwarunkowań tworzenia zwartych, zintegrowanych zespołów pracowniczych.

EU4 - Student posiada umiejętność rozpoznawania i diagnozowania przyczyn społecznych problemów zmian oraz konfliktów w organizacji.

Zakres tematów:

W1 - Prezentacja tematyki przedmiotu. Pojęcia socjologii organizacji i psychologii organizacji. Przedstawienie literatury przedmiotu-1h

W2 – Mechanizmy uczestnictwa jednostki w organizacji. Pozycja i rola społeczna. Postawy wobec pracy, organizacji i ludzi-1h

W3 – Kompetencje społeczne jako wymiar inteligencji emocjonalnej-1h

W4- – Teoria przestrzeni międzyludzkiej-1h

W5 - Natura współpracy międzyludzkiej-1h

W6 – Tworzenie grup formalnych i nieformalnych w organizacji-1h

W7 - Typologie kultur organizacyjnych. Rola kultury organizacyjnej w sukcesie przedsiębiorstwa-1h

W8-W9 - Procesy wewnątrzgrupowe – komunikowanie się w organizacji. Funkcje systemu informacji-2h

W10 - Procesy wewnątrzgrupowe – hierarchia i władza-1h

W11 - Typy władzy w organizacji. Znaczenie przywództwa i autorytetu w zarządzaniu organizacją-1h

W12 - Psychospołeczne aspekty zmian organizacyjnych-1h

W13 - Psychologiczne i socjologiczne teorie konfliktu. Zarządzanie konfliktem organizacyjnym-1h

W14 - Patologie w środowisku organizacyjnym-1h

W15 -Rekapitulacja tematyki wykładów-1h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki, skrypty.

2. Sprzęt audiowizualny.

3. Teksty źródłowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)