Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Maszyny i urządzenia technologiczne WIM-MBM-D1-MIUTE-03
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Literatura:

1. Barzykowski J.: Współczesna metrologia. Zagadnienia wybrane. WNT Warszawa 2004.

2. Ratajczyk E.: Współrzędnościowa technika pomiarowa. Maszyny i roboty pomiarowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1994.

3. Ratajczyk E.: Współrzędnościowa technika pomiarowa. Maszyny i roboty pomiarowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005.

4. Jakubiec W., Malinowski J.: Metrologia wielkości geometrycznych. WNT Warszawa 2004.

5. Humienny Z. i inni: Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS). WNT Warszawa 2004. Barzykowski J. i inni: Współczesna metrologia. Zagadnienia wybrane. WNT Warszawa 2004.

6. Górecka R., Polański Z. Metrologia warstwy wierzchniej WNT, Warszawa 1983.

7. Adamczak S.: Pomiary geometryczne powierzchni, zarysy kształtu, falistość i chropowatość. WNT Warszawa 2008.

8. Nowicki B. Struktura geometryczna. Chropowatość i falistość powierzchni. WNT, Warszawa 1991.

9. Wieczorowski M., Cellary A., Chajda J.: Przewodnik po pomiarach nierówności powierzchni, czyli o chropowatości i nie tylko. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2003.

10. Oczoś K, Liubimov V. Struktura geometryczna powierzchni. Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2003.

11. Pawlus K. Topografia powierzchni pomiar, analiza oddziaływanie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2005.

12. Dobrzański L.: Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach, PWN, Warszawa, 1999.

13. Lewińska-Romicka A. Badania nienieszczące. Podstawy defektoskopii.W-wa, WNT 2001.

14. Lewińska-Romicka A.: Defektoskopia Wiroprądowa .Poradnik, Wyd. GAMMA - 1997 r.

15. Hepner H., Stroppe H.: Magnetyczne i indukcyjne badania metali, Wyd. Śląsk - 1971 r.

16. Pawłowski Z.: Badania Nieniszczące – Poradnik, SIiTMP ODK SIMP Warszawa - 1984 r..

17. D. Senczyk, Wybrane metody badania materiałów, Wyd. Politechniki Poznańskiej – 1988.

18. Tabor A., Zając A.: Zarządzanie jakością. Tom IV. Metody oceny jakości wyrobów technicznych. Wyd. Politechniki Krakowskiej 2000 r.

19.Wasiunyk P., Jarocki J.: Kuźnictwo i prasownictwo, WSiP 1987.

Efekty uczenia się:

EU 1 – posiada wiedzę teoretyczną z zakresu współczesnych metod i technik pomiarowych,

EU 2 – zna tendencje i kierunki rozwoju w zakresie współczesnego, numerycznego sprzętu pomiarowego,

EU 3 – jest zdolny zaproponować właściwą dla danego pomiaru metodę pomiarową, potrafi dokonać oceny i udowodnić zasadność przyjętego rozwiązania metrologicznego,

EU 4 – zna ogólne zasady działania, obsługi i doboru skomputeryzowanych maszyn pomiarowych,

EU 5 – potrafi wyznaczyć podstawowe parametry wybranych pomiarów,

EU 6 – zna techniki kształtowania cech użytkowych wyrobów warunkujących ich jakość technologiczną i użytkową,

EU 7 – ma ogólną wiedzę w zakresie współczesnej metrologii parametrów geometrycznych wyrobów i metrologii warstwy wierzchniej,

EU 8 – potrafi przygotować sprawozdanie z przebiegu realizacji ćwiczeń.

EU 9 – posiada wiedzę na temat systemu kontroli jakości wyrobów w UE,

EU 10 – posiada wiedzę na temat wymagań stawianych wyrobom technicznym,

EU 11 – potrafi dobrać odpowiednią metodę oceny jakości w odniesieniu do konkretnego wyrobu technicznego,

EU 12 – posiada wiedzę teoretyczną z zakresu metod badań nieniszczących,

EU 13 – potrafi odróżnić podstawowe wady występujące w wyrobach technicznych.

Metody i kryteria oceniania:

P2. – ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem wykładu

Zakres tematów:

W1 Współczesna metrologia i jej podział. Błędy pomiarów. Klasyfikacja współczesnych przyrządów pomiarowych.

W2 Współrzędnościowa technika pomiarowa.

W3, 4 Współrzędnościowe maszyny pomiarowe, podział, budowa i zasady działania.

W5 Podstawowe procedury pomiarowe. Metrologia długości i kąta.

W6 Przegląd typowych pakietów oprogramowania pomiarowego.

W7 Opis matematyczny procedur pomiarowych. Elementy skojarzone.

W8 Komputeryzacja pomiarów długości i kątów, wymiarów przestrzennie złożonych, wymiarów pośrednich.

W9 Metody analityczne i kompleksowe. Ustalanie baz pomiarowych. Konfiguracje modelowe.

W10 Pomiary błędów kształtu realizowane przy wykorzystaniu współrzędnościowej techniki pomiarowej.

W11 Typowe błędy komputerowych technik pomiarowych, wyznaczanie błędów działania WMP.

W12 Rodzaje jakości wyrobów, pojęcie jakości technologicznej i użytkowej wyrobów.

W13 Inżynieria jakości - błędy wykonania wyrobów: błędy kształtu, położenia i wykonania powierzchni i ich pomiary.

W14,15 Inżynieria warstwy wierzchniej – komputerowo wspomagane pomiary chropowatości, stereometrii i właściwości fizycznych warstwy wierzchniej.

W16 Przemysłowe systemy wykrywania wad.

W17 System kontroli jakości wyrobów w UE.

W18,19 Zapewnienie jakości wyrobów w procesach odlewniczych. Klasyfikacja wad wyrobów odlewanych.

W20,21 Zapewnienie jakości wyrobów w procesach kucia. Wymagania jakościowe.

W22 Wymagania dotyczące jakości wykonania stawiane odkuwkom. Wady wyrobów kutych.

W23,24 Wymagania jakościowe stawiane wytłoczkom.

W25 Wady wyrobów tłoczonych i metody ich wykrywania.

W26 Zapewnienie jakości w procesach wytwarzania wyrobów z proszków spiekanych.

W27 Wady wyrobów spiekanych.

W28 Zapewnienie jakości wyrobów w procesach walcowania.

W29 Wady wyrobów walcowanych.

W30 Organizacja kontroli jakości w wybranych przedsiębiorstwach produkcyjnych, przykłady.

Metody dydaktyczne:

1. – wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Zaborski 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)