Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Maszyny i urządzenia technologiczne WIM-MBM-D1-MIUTE-03
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Literatura:

1. Barzykowski J.: Współczesna metrologia. Zagadnienia wybrane. WNT Warszawa 2004.

2. Ratajczyk E.: Współrzędnościowa technika pomiarowa. Maszyny i roboty pomiarowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 1994.

3. Ratajczyk E.: Współrzędnościowa technika pomiarowa. Maszyny i roboty pomiarowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2005.

4. Jakubiec W., Malinowski J.: Metrologia wielkości geometrycznych. WNT Warszawa 2004.

5. Humienny Z. i inni: Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS). WNT Warszawa 2004. Barzykowski J. i inni: Współczesna metrologia. Zagadnienia wybrane. WNT Warszawa 2004.

6. Górecka R., Polański Z. Metrologia warstwy wierzchniej WNT, Warszawa 1983.

7. Adamczak S.: Pomiary geometryczne powierzchni, zarysy kształtu, falistość i chropowatość. WNT Warszawa 2008.

8. Nowicki B. Struktura geometryczna. Chropowatość i falistość powierzchni. WNT, Warszawa 1991.

9. Wieczorowski M., Cellary A., Chajda J.: Przewodnik po pomiarach nierówności powierzchni, czyli o chropowatości i nie tylko. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2003.

10. Oczoś K, Liubimov V. Struktura geometryczna powierzchni. Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2003.

11. Pawlus K. Topografia powierzchni pomiar, analiza oddziaływanie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2005.

12. Dobrzański L.: Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach, PWN, Warszawa, 1999.

13. Lewińska-Romicka A. Badania nienieszczące. Podstawy defektoskopii.W-wa, WNT 2001.

14. Lewińska-Romicka A.: Defektoskopia Wiroprądowa .Poradnik, Wyd. GAMMA - 1997 r.

15. Hepner H., Stroppe H.: Magnetyczne i indukcyjne badania metali, Wyd. Śląsk - 1971 r.

16. Pawłowski Z.: Badania Nieniszczące – Poradnik, SIiTMP ODK SIMP Warszawa - 1984 r..

17. D. Senczyk, Wybrane metody badania materiałów, Wyd. Politechniki Poznańskiej – 1988.

18. Tabor A., Zając A.: Zarządzanie jakością. Tom IV. Metody oceny jakości wyrobów technicznych. Wyd. Politechniki Krakowskiej 2000 r.

19.Wasiunyk P., Jarocki J.: Kuźnictwo i prasownictwo, WSiP 1987.

Efekty uczenia się:

EU 1 – posiada wiedzę teoretyczną z zakresu współczesnych metod i technik pomiarowych,

EU 2 – zna tendencje i kierunki rozwoju w zakresie współczesnego, numerycznego sprzętu pomiarowego,

EU 3 – jest zdolny zaproponować właściwą dla danego pomiaru metodę pomiarową, potrafi dokonać oceny i udowodnić zasadność przyjętego rozwiązania metrologicznego,

EU 4 – zna ogólne zasady działania, obsługi i doboru skomputeryzowanych maszyn pomiarowych,

EU 5 – potrafi wyznaczyć podstawowe parametry wybranych pomiarów,

EU 6 – zna techniki kształtowania cech użytkowych wyrobów warunkujących ich jakość technologiczną i użytkową,

EU 7 – ma ogólną wiedzę w zakresie współczesnej metrologii parametrów geometrycznych wyrobów i metrologii warstwy wierzchniej,

EU 8 – potrafi przygotować sprawozdanie z przebiegu realizacji ćwiczeń.

EU 9 – posiada wiedzę na temat systemu kontroli jakości wyrobów w UE,

EU 10 – posiada wiedzę na temat wymagań stawianych wyrobom technicznym,

EU 11 – potrafi dobrać odpowiednią metodę oceny jakości w odniesieniu do konkretnego wyrobu technicznego,

EU 12 – posiada wiedzę teoretyczną z zakresu metod badań nieniszczących,

EU 13 – potrafi odróżnić podstawowe wady występujące w wyrobach technicznych.

Metody i kryteria oceniania:

F1. – ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych

F2. – ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń

F3. – ocena sprawozdań z realizacji ćwiczeń objętych programem nauczania

F4. – ocena aktywności podczas zajęć

P1. – ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów oraz sposobu prezentacji

uzyskanych wyników – zaliczenie na ocenę*

*) warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych

Zakres tematów:

L1 Współrzędnościowa maszyna pomiarowa, zasada działania, budowa, podstawy jej obsługi i programowania.

L2 Wprowadzenie do współrzędnościowej techniki pomiarowej. Demonstracja typowych pakietów oprogramowania pomiarowego.

L3 Programowanie współrzędnościowej maszyny pomiarowej – praca na komputerowym symulatorze przebiegu pomiaru.

L4, 5 Opracowanie, przygotowanie i praktyczne przeniesienie na maszynę pomiarową planu pomiaru wybranego detalu.

L6, 7 Pomiary wielkości geometrycznych na WMP.

L8 Pomiary błędów kształtu realizowane przy wykorzystaniu współrzędnościowej maszyny pomiarowej.

L9, 10 Zastosowanie oprogramowania CAD/CAM/CAQ do komputerowej obróbki wyników pomiarów. Zastosowanie metod numerycznych do analizy wyników pomiarów otrzymanych z wykorzystaniem współrzędnościowej techniki pomiarowej.

L11 Komputerowo wspomagana kontrola jakości realizacji procesu technologicznego. Komputeryzacja laboratoryjnych technik pomiarowych.

L12, 13 System pomiarowy umożliwiający kompleksowy pomiar chropowatości stereometrii warstwy wierzchniej w układzie 2D i 3D oraz kompleksowy pomiar kształtu i parametrów konturu analizowanych przedmiotów.

L14, 15 System pomiarowy umożliwiający kompleksowy pomiar kształtu powierzchni walcowych wraz z możliwością wyznaczenia trójwymiarowych wykresów odchyłek kształtu zmieniających się na długości przedmiotów walcowych.

L16, 17 Badanie i ocena wad wyrobów odlewanych.

L18, 19 Badanie i ocena wad wyrobów kutych.

L20, 21 Badanie i ocena wad wytłoczek.

L22, 23 Badanie i ocena wad wyrobów z proszków spiekanych.

L24, 25 Badania defektoskopowe w wykrywaniu i ocenie wad wyrobów walcowanych oraz wyrobów kutych.

L26 Metody wykrywania wad powierzchniowych wyrobów.

L27, 28 Badanie wybranych wad szyb zespolonych.

L29, 30 Organizacja kontroli jakości w wybranym przedsiębiorstwie przemysłowym – ćwiczenia wyjazdowe.

Metody dydaktyczne:

1. – ćwiczenia laboratoryjne, opracowanie sprawozdań z realizacji przebiegu ćwiczeń

2. – pokaz procesów pomiarowych

3. – instrukcje do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych

4. – pracownia komputerowa ze specjalistycznym oprogramowaniem dydaktycznym

5. – przyrządy pomiarowe klasyczne i cyfrowe

6. – stanowiska do ćwiczeń wyposażone w maszyny i narzędzia pomiarowe

7. – współrzędnościowa maszyna pomiarowa za sterowaniem CNC, profilografometr, okrągłościomierz ze sterowaniem CNC, mikrotwardościomierz z odczytem cyfrowym.

8.- stanowiska do badań jakości wyrobów, przykłady wad wyrobów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Zaborski, Marcin Nabrdalik, Jacek Nabiałek 10/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Zaborski, Marcin Nabrdalik, Jacek Nabiałek 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)