Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia WZ-LOG-D1-Mak-02
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Literatura:

LITERATURA

Podstawowa:

1. M.Burda, Ch. Wyplosz, Makroekonomia: podręcznik europejski, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekon., 2013.

2. Ostoj, J.Pietrucha, M. Tusińska Makroekonomia: studia przypadków, Katowice, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013.

3. A. Z. Nowak, T. Zalega (red.), Makroekonomia, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekon., 2015.

Uzupełniająca:

1. Samuelson P., Nordhaus W., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2017

2. Kryk B.(red.), Polityka gospodarcza teoria i praktyka, Wyd. Economicus, Warszawa 2012.

3. Mankiw N.G., Taylor P.M., Makroekonomia, PWE, Warszawa, 2016

4. M. Pytel, A. Strzelecka, Wiedza jako determinanta w podejmowaniu decyzji w podmiotach gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2011.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1 - Student rozumie i posługuje się podstawowymi kategoriami ekonomicznymi niezbędnymi do rozumienia problematyki makroekonomii oraz rozumie istotę makroekonomii rozróżniając jednocześnie odmienne rozumowanie poszczególnych szkół myśli ekonomicznej.

EU 2 - Student potrafi przedstawić podstawowe problemy polityki gospodarczej oraz zna rolę państwa w gospodarce oraz problemy wynikające z udziału państwa w gospodarce. (Student posiada wiedzę z zakresu teorii zatrudnienia i bezrobocia oraz rozumie istotę polityki państwa na rynku pracy; rozumie problematykę inflacji i potrafi dokonać analizy inflacji w relacjach do innych problemów makroekonomicznych; rozumie rolę pieniądza w gospodarce, funkcjonowanie rynku pieniężnego oraz istotę polityki monetarnej)

EU 3 - Student zna sposoby pomiaru gospodarki i problematykę wahań koniunktury oraz determinanty dochodu narodowego Student potrafi określić istotę koniunktury gospodarczej oraz cyklu koniunkturalnego a także orientuje się w problematyce oceny koniunktury gospodarczej.

EU 4 - Student zna problematykę gospodarki otwartej ze szczególnym uwzględnieniem jednolitego rynku UE.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

P1. Kolokwium zaliczeniowe.

F1 Aktywność i przygotowanie do ćwiczeń, praca w grupach – analiza i interpretacja studiów przypadków i zdań problemowych

F2. Ocena z zadań wykonanych w e-learningu (quizy, forum, słownik, itp.)

Efekt 1

(ndst) Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w stopniu poniżej 60%. (dst) Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 60%. (db) Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 80%. (bdb) Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 100%.

Efekt 2

(ndst) Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w stopniu poniżej 60%. (dst) Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 60%. (db) Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 80%. (bdb) Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 100%

Efekt 3

(ndst) Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w stopniu poniżej 60%. (dst) Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 60%. (db) Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 80%. (bdb) Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 100%.

Efekt 4

(ndst) Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w stopniu poniżej 60%. (dst) Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 60%. (db) Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 80%. (bdb) Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 100%.

Zakres tematów:

ĆWICZENIA

C 1 - Zajęcia wprowadzające - zasady pracy na ćwiczeniach i zaliczania przedmiotu. Ekonomia jako dyscyplina wiedzy. Podstawowe pojęcia i zasady ekonomii. Istota makroekonomii - aspekty praktyczne. Funkcjonowanie gospodarki narodowej. Zarys rozwoju myśli ekonomicznej. 2

C 2 - Współczesne problemy gospodarcze - dyskusja. Rozpoznanie percepcji istoty ekonomii i problemów gospodarczych przez studentów 3

C 3 - Równowaga makroekonomiczna. Rodzaje i istota rynków w ujęciu makroekonomicznym. Równowaga ogólna a równowaga cząstkowa. 2

C 4 - Problemy pomiaru gospodarki. Determinanty dochodu narodowego. Tworzenie i podział dochodu narodowego. 3

C 5 - Zależności agregatowe w ekonomii klasycznej i keynesowskiej. 3

C 6 - Państwo w gospodarce. Interwencjonizm państwowy. Podstawowe problemy polityki gospodarczej. Budżet państwa. Podatki i wydatki budżetowe a dochód narodowy. Deficyt budżetowy i jego finansowanie. 3

C 7 - Pieniądz i polityka pieniężna. Równowaga na rynku pieniądza. 3

C 8 - Inflacja jako problem makroekonomiczny. Skutki i sposoby zmniejszania inflacji. Analiza inflacji w relacjach do innych problemów ekonomicznych. 2

C 9 - Rynek pracy w wymiarze makroekonomicznym. Teoria zatrudnienia i bezrobocia. Polityka państwa na rynku pracy. Sposoby walki z bezrobociem. Analiza bezrobocia w kontekście innych problemów makroekonomicznych. 2

C 10 - Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Wybrane problemy gospodarki otwartej. Wymiana handlowa. Bilans płatniczy. Kurs walutowy. 2

C 11 - Jednolity rynek Wspólnoty Europejskiej. 1

C 12 - Koniunktura gospodarcza i cykl koniunkturalny. Główne problemy makroekonomiczne współczesnego Świata. 2

C 13 - Sprawdzenie wiadomości 2

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

3. Tablica

4. Teksty źródłowe, artykuły prasowe, studia przypadków

5. Platforma e-learningowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Rozpondek 13/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Rozpondek 13/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Agata Kielesińska 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)