Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Negocjacje handlowe WZ-LOG-D2-ZLwH-NH-04
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Efekty uczenia się:

EU 1 - Student zna istotę procesu negocjacyjnego w łańcuchu dostaw, jego etapy i składowe

EU 2 - Student zna techniki i style negocjacyjne, potrafi je identyfikować i krytycznie ocenić pod względem etycznym i fair play

EU 3 - Student potrafi przygotować scenariusz negocjacji wraz z różnymi jego wersjami

EU 4 - Student zna specyfikę negocjacji z przedstawicielami wybranych narodowości i kultur

Metody i kryteria oceniania:

F1. Dyskusje z nauczycielem i ocena proponowanych przez studentów propozycji, rozwiązań

P1. Prezentacje projektów scenariuszy negocjacji

P2. Test zaliczeniowy

EU 1 (ndst) Student nie identyfikuje żadnych podstawowych definicji i podstawowych pojęć teoretycznych związanych z negocjacjami (dst) Student nieprecyzyjnie definiuje podstawowe pojęcia negocjacji i etapy procesu negocjacyjnego (db) Student zna precyzyjnie podstawy teoretyczne negocjacji i potrafi precyzyjnie wymienić etapy procesu negocjacyjnego (bdb) Student zna precyzyjnie podstawy negocjacji oraz zna precyzyjnie etapy procesu negocjacyjnego potrafi je odnieść do praktycznych sytuacji gospodarczych w łańcuchu dostaw

EU2 (ndst) Student nie potrafi zidentyfikować technik i stylów negocjacyjnych, nie zna zasad etycznych obowiązujących w negocjacjach (dst) Student wybiórczo identyfikuje techniki i style negocjacyjne, wybiórczo identyfikuje zasady etyczne i zasady fair play obowiązujące w negocjacjach (db) Student prawidłowo i całościowo identyfikuje style i techniki negocjacyjne oraz zasady etyczne i zasady fair play obowiązujące w negocjacjach (bdb) Student prawidłowo i całościowo identyfikuje style i techniki negocjacyjne, potrafi je stosować w zainscenizowanych sytuacjach i ocenić je pod względem etycznym oraz zasad fair play

EU3 (ndst) Student nie potrafi przygotować scenariusza negocjacji ani tym bardziej tegoż scenariusza w różnych wersjach (dst) Student potrafi przygotować scenariusz negocjacji lecz nie przewiduje różnych jego wersji bądź nie potrafi przygotować scenariusza pełnego (db) Student potrafi bezbłędnie przygotować pełny scenariusz negocjacji wraz z różnymi jego wersjami. (bdb) Student potrafi bezbłędnie bezbłędnie przygotować wieloaspektowy scenariusz negocjacji, z uwzględnieniem różnych wariantów wydarzeń i specyfiki negocjacji z różnymi typami partnerów negocjacyjnych

EU4 (ndst) Student nie potrafi wskazać podstawowych różnic pomiędzy kulturami, nie ma świadomości przynależności do danego kręgu kulturowego (dst) Student potrafi wskazać podstawowe różnice pomiędzy różnymi kulturami podając przykłady, ma świadomość przynależności do naszego kręgu kulturowego (db) Student prawidłowo identyfikuje większość różnic pomiędzy różnymi kulturami podając przykłady, ma świadomość przynależności do naszego kręgu kulturowego potrafi ten krąg kulturowy zdefiniować (bdb) Student prawidłowo identyfikuje wszystkie typy kultur, dokonuje analizy porównawczej dwóch dowolnie wybranych kultur i potrafi zidentyfikować konsekwencje przynależności partnerów negocjacyjnych do danego kręgu kulturowego dla procesu negocjacyjnego.

Zakres tematów:

C1 (1)- Dyskusja znaczenia negocjacji handlowych w łańcuchach dostaw

C2, C3 (2)- Techniki negocjacyjne

C4 (1)- Przedmiot, zakres i warunki w negocjacjach

C5 (1)- Cele partnerów w negocjacjach handlowych, BATNA

C6, C7 (2)- Identyfikacja etapów procesu negocjacyjnego

C8, C9 (2)- Przygotowanie etapów do negocjacji handlowych według scenariusza

C10, C11, C12 (3)- Symulacje działań negocjatorów. Negocjacje w grupach wg przygotowanego scenariusza i danych wejściowych,

C13, C14, C15 (3)- Omówienie prac projektowych i ich ocena

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)