Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia i socjologia organizacji WZ-LOGI-Z1-PHum2-01
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

PODSTAWOWA:

1. Bylok F., Czarnecka A., Słocińska A. (red.), Człowiek – praca – organizacja. Wymiary socjologiczne, psychologiczne i zarządcze, WPCz, Częstochowa 2010.

2. Gitling M., Człowiek w organizacji: ludzie-struktury-organizacje, Difin, Warszawa 2013.

3. Kowalczyk E., Człowiek, organizacja, kariera: siła psychologii stosowanej, Difin, Warszawa 2014.

4. Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.

5. Zagórna-Goplańska M., Kapitał ludzki w organizacji: człowiek ekonomiczny czy socjologiczny?, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2015.

6. Zawadzka A.M., Psychologia zarządzania w organizacji, PWN, Warszawa 2010.

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Bielawska-Batorowicz E. (red.), Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

2. Bylok F., Kołodziejski J. (red.), Humanizacja w procesach zarządzania, WPCz, Częstochowa 2010.

3. Kukowska K., Social Networks in the Aspect of Entrepreneurial Unit, [w:] New Trends in Management in the 21st Century. Cross Atlantic Perspective, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014.

4. Kukowska K., Skolik S., A Critical Analysis of the Term "Social Capital" in the Context of the Functioning of Organization, [w:] Illes C. B., Bylok F., Dunay A., Cichobłaziński L. (red.), People, Knowledge and Modern Technologies in the Management of Contemporary Organizations. Theoretical and Practical Approaches, Szent Istvan Egyetemi Kiado Nonprofit Kft., Gödöllő 2013.

5. Kukowska K., Skolik S., Ludzie – przedsiębiorstwa – instytucje. Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych i gospodarczych, WWZPCz, Częstochowa 2017.

6. Kukowska K., Skolik S., Sharing the Common Good in the Social Networks, [w:] Daroczi M., Robak E., Vinogradov S. (red.), Management, Organizations and Society, Agroinform Publishing House, Budapest 2017.

7. Robak E., Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, WWZPCz, Częstochowa 2015.

8. Robak E., Skolik S. (red.), Wyzwania wynikające z uwarunkowań polityki kadrowej przedsiębiorstw, WWZPCz, Częstochowa 2016.

CZASOPISMA

1. "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I. Philosophia-Sociologia", https://journals.umcs.pl

2. "Humanizacja Pracy" http://www.humanizacja-pracy.pl

3. "Procedia - Social and Behavioral Sciences", https://www.journals.elsevier.com/procedia-social-and-behavioral-sciences/

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU1 - Student identyfikuje zjawisko ładu organizacyjnego i uwarunkowania zachowań pracowników oraz posiada umiejętność charakterystyki kultury organizacyjnej.

EU2 - Student posiada umiejętność charakterystyki i diagnozowania przepływu komunikacji społecznej w organizacji.

EU3 - Student posiada umiejętność rozpoznawania uwarunkowań władzy oraz uwarunkowań tworzenia zwartych, zintegrowanych zespołów pracowniczych.

EU4 - Student posiada umiejętność rozpoznawania i diagnozowania przyczyn społecznych problemów zmian oraz konfliktów w organizacji.

Metody i kryteria oceniania:

F1. Ocena przygotowania prezentacji do dyskusji na ćwiczeniach.

P1. Pisemny sprawdzian podsumowujący z całości zakresu przedmiotu.

EU1:

2,0 -Student nie zna zagadnień dotyczących zjawiska ładu organizacyjnego i uwarunkowań zachowań pracowników oraz nie potrafi scharakteryzować kultury organizacyjnej.

3,0 -Student zna zagadnienia dotyczące zjawiska ładu organizacyjnego i uwarunkowania zachowań pracowników oraz potrafi scharakteryzować kulturę organizacyjną, ale tylko w stopniu podstawowym.

4,0 -Student zna zagadnienia dotyczące zjawiska ładu organizacyjnego i uwarunkowania zachowań pracowników oraz potrafi scharakteryzować kulturę organizacyjną.

5,0 -Student zna zagadnienia dotyczące zjawiska ładu organizacyjnego i uwarunkowania zachowań pracowników oraz potrafi scharakteryzować kulturę organizacyjną operując przykładami.

EU2:

2,0 -Student nie posiada umiejętności charakterystyki i diagnozowania przepływu komunikacji społecznej w organizacji.

3,0 -Student posiada umiejętność charakterystyki i diagnozowania przepływu komunikacji społecznej w organizacji, ale tylko w stopniu podstawowym.

4,0 -Student posiada umiejętność charakterystyki i diagnozowania przepływu komunikacji społecznej w organizacji.

5,0 -Student posiada umiejętność charakterystyki i diagnozowania przepływu komunikacji społecznej w organizacji operując przy tym przykładami.

EU3:

2,0 -Student nie posiada umiejętności rozpoznawania uwarunkowań władzy oraz uwarunkowań tworzenia zwartych, zintegrowanych zespołów pracowniczych.

3,0 -Student posiada umiejętność rozpoznawania uwarunkowań władzy oraz uwarunkowań tworzenia zwartych, zintegrowanych zespołów pracowniczych, ale tylko w stopniu podstawowym.

4,0 -Student posiada umiejętność rozpoznawania uwarunkowań władzy oraz uwarunkowań tworzenia zwartych, zintegrowanych zespołów pracowniczych.

5,0 -Student posiada umiejętność rozpoznawania uwarunkowań władzy oraz uwarunkowań tworzenia zwartych, zintegrowanych zespołów pracowniczych operując przy tym przykładami.

EU4:

2,0 -Student nie posiada umiejętności rozpoznawania i diagnozowania przyczyn społecznych problemów zmian oraz konfliktów w organizacji.

3,0 -Student posiada umiejętność rozpoznawania i diagnozowania przyczyn społecznych problemów zmian oraz konfliktów w organizacji, ale tylko w stopniu podstawowym.

4,0 -Student posiada umiejętność rozpoznawania i diagnozowania przyczyn społecznych problemów zmian oraz konfliktów w organizacji.

5,0 -Student posiada umiejętność rozpoznawania i diagnozowania przyczyn społecznych problemów zmian oraz konfliktów w organizacji operując przy tym przykładami.

Zakres tematów:

CW 1 - Omówienie tematyki ćwiczeń, sposobów i zakresu przygotowania się do nich oraz zasad oceny wiedzy z przedmiotu. Dyskusja nad rozumieniem organizacji w psychologii i socjologii oraz w innych naukach podejmujących problematykę organizacji-1h

CW 2 - Wymiar formalny i nieformalny funkcjonowania człowieka w organizacji. Określenie indywidualnych uwarunkowań zachowań pracowniczych i ich wpływu na relacje jednostka – organizacja, jednostka – współpracownicy-1h

CW 3 - Inteligencja emocjonalna w praktyce. Kształtowanie zachowań asertywnych-1h

CW 4 - Więź społeczna. Budowa kapitału społecznego jednostki i organizacji-1h

CW 5 - Źródła współpracy w organizacji-1h

CW 6 - Uwarunkowania członkostwa w grupie. Tworzenie zespołu.-1h

CW 7 - Kultura organizacji - formowanie i przekształcania kultury organizacyjnej-1h

CW 8-CW 9 - Sprawny proces komunikacji w organizacji. Reguły konwersacji i organizacji kontaktów interpersonalnych. Kody pozawerbalne, przestrzeń dospołeczna-2h

CW 10 - Władza i przywództwo organizacyjne-1h

CW 11 - Czynniki determinujące wybór stylu kierowania. Kierownik a przywódca – różnice w pełnionej roli-1h

CW 12 - Skuteczne przeprowadzanie zmian w organizacji. Prezentacja poglądów-1h

CW 13 - Konflikt w organizacji – uwarunkowania, typy, funkcjonalność i dysfunkcjonalność-1h

CW 14 - Dysfunkcjonalne zjawiska w miejscu pracy: wypalenie zawodowe, pracoholizm, mobbing-1h

CW 15 - Sprawdzian pisemny. Podsumowanie przedmiotu-1h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki, skrypty.

2. Sprzęt audiowizualny.

3. Teksty źródłowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)