Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia WZ-LOGI-Z1-SBHP-01
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 4
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Rozporządzenie Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia 30.10.2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w Uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. 2018 poz. 2090).

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2019 r. poz. 141).

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650).

4. Ustawa z 30.10.2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2013 r. poz. 737).

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ:

EU1 – Student zna podstawowe pojęcia z zakresu BHP oraz zasady bezpiecznego zachowania, postępowania podczas korzystania z infrastruktury Uczelni.

EU2 – Student potrafi dokonać identyfikacji zagrożenia i w odpowiedni sposób uniknąć jego szkodliwych następstw.

EU3 – Student potrafi w odpowiedni sposób zachować się podczas wypadku oraz udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

EU4 – Student ma wiedzę na temat zagrożeń związanych z pożarem oraz potrafi w odpowiedni sposób zachować się w czasie ewakuacji.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności na wykładzie

Zakres tematów:

TREŚCI PROGRAMOWE:

W1 – Informacje organizacyjne, podstawowe pojęcia i przepisy prawne w dziedzinie BHP. – 1h

W2 – Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia mogące wystąpić w środowisku Uczelni. Czynniki niebezpieczne, uciążliwe i szkodliwe. Czynniki chemiczne, biologiczne, fizyczne i psychospołeczne. Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, odzież i obuwie robocze. Pojęcie wypadku w szczególnych okolicznościach. Sposoby postępowania w razie wypadku. Postępowanie powypadkowe – protokół ustalenia powypadkowego i przyczyn wypadku – 1h

W3 – Profilaktyczna opieka lekarska i zasady jej sprawowania w stosunku do osób podlegających kształceniu. Udzielanie pierwszej pomocy w razie wypadku, alarmowanie i wzywanie pomocy. Zasady zabezpieczenia miejsca wypadku do celów postepowania powypadkowego – 1h

W4 – Ochrona przeciwpożarowa. Wyposażenie budynków w instalacje alarmowe, gaśnicze i systemy wentylacyjne. Drogi ewakuacyjne. Postępowanie w razie pożaru. Ewakuacja z budynku – 1h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE:

1. Prezentacja multimedialna

2. Skrypt dla studentów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marta Niciejewska 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)