Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia WZ-LOG-Z1-Soc-01
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Literatura:

LITERATURA

Podstawowa

1. Giddens A., Sutton Ph,, Socjologia: wydanie nowe, PWN, Warszawa 2012

2. Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warszawa 2010.

3. 4. Giddens A., Sutton P.W., Socjologia: kluczowe pojęcia, Wydaw. Nauk. PWN,

Warszawa 2014.

Uzupełniająca

1. Skolik S., Robak E., Cooperation in the Work Environment. Perceiving of Collaboration, Trust and Power Distance by Workers, Management Trends Into Turbulent Environment (red.) Bezdekova Sarka, Klusak Tomas, Brno 2016.

2. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Wyd. Scholar, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1 - student potrafi zaprezentować pod stawową wiedzę o człowiek jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach

EU 2 – student potrafi dokonać wyboru metod i narzędzi badawczych w socjologii do badań struktur społecznych i instytucji.

EU 3 – student potrafi identyfikować treści kulturowe jako reguły kształtujące zarówno osobowość człowieka, jak i procesy i zjawiska społeczne

EU 4- student potrafi interpretować procesy zmian społecznych zachodzące w skali makro oraz na poziomie funkcjonowania organizacji formalnej

Metody i kryteria oceniania:

P1. Kolokwium pisemne

Efekt 1

(ndst) Student nie potrafi zaprezentować podstawowej wiedzy o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania. (dst) Student potrafi zaprezentować podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne. (db) Student potrafi zaprezentować podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie

konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania a także działającym w tych strukturach. (bdb) Student potrafi zaprezentować

podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania a także działającym w tych strukturach na wybranych przykładach.

Efekt 2

(ndst) Student nie potrafi omówić podstawowych metod i narzędzi badawczych stosowanych w socjologii. (dst) Student potrafi dokonać wymienić

metody i narzędzia badawczych w socjologii oraz omówić przydatność wybranej metody do badania określonej struktury społecznej. (db) Student potrafi dokonać wyboru metod i narzędzi badawczych w socjologii do struktur

społecznych i instytucji. (bdb) Student potrafi dokonać wyboru metod i narzędzi badawczych w socjologii do struktur społecznych i instytucji oraz

wskazać ich walory i problemy wynikający z ich stosowania.

Efekt 3

(ndst) Student nie potrafi identyfikować i klasyfikować treści kulturowych. (dst) Student nie potrafi identyfikować i klasyfikować treści kulturowych. (db) Student potrafi identyfikować i klasyfikować treści kulturowe jako reguły kształtujące osobowość człowieka lub wiązać je z wybranymi procesami bądź

zjawiskami społecznymi. (bdb) Student potrafi identyfikować i klasyfikować treści kulturowe jako reguły kształtujące zarówno osobowość człowieka, jak i

procesy oraz zjawiska społeczne.

Efekt 4

(ndst) Student nie potrafi określać zmian społecznych zachodzących w skali makro ani na poziomie mezo (poziomie funkcjonowania organizacji formalnej). (dst) Student potrafi wskazać i omówić poznane procesy zmian społecznych

zachodzące w skali makro lub na poziomie mezo (poziomie funkcjonowania

organizacji formalnej). (db) Student potrafi interpretować poznane procesy

zmian społecznych zachodzące w skali makro lub na poziomie mezo (poziomie

funkcjonowania organizacji formalnej). (bdb) Student potrafi interpretować

poznane procesy zmian społecznych zachodzące w skali makro oraz na poziomie mezo (poziomie funkcjonowania organizacji formalnej).

Zakres tematów:

Ćwiczenia

C 1- Przedstawienie socjologii jako dyscypliny naukowej. Praktyczne 1

wykorzystanie wiedzy socjologicznej w życiu polityczno - społecznym i

gospodarczym

C 2,3- Kultura i osobowość społeczna jako czynniki osadzające ludzi w życiu 2

społecznym

C 4 – Normy społeczne i ich kształtowanie. Dewiacje społeczne 1

C 5,6- Grupy społeczne i ich typologia. Więź społeczna i jej ewolucja w 2

społeczeństwie

C 7 – Instytucje społeczne i ich rodzaje 1

C 8,9- Organizacja jako forma zbiorowości społecznych i jej struktury 2

C 10 - Społeczeństwo i jego struktury. Naród jako kategoria makrostrukturalna 1

C 11- Struktura klasowo-warstwowa i jej przemiany 1

C 12 - Państwo i jego instytucje 1

C 13 - Zmiana społeczna, postęp, rozwój. 1

C 14 – Omówienie metod, technik i narzędzi badawczych w socjologii 1

C 15 – Sprawdzenie wiadomości 1

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Sebastian Skolik 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)