Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie zasobami ludzkimi WZ-Z-Z1-ZZL-03
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 21
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1 - Poznanie istoty oraz uwarunkowań procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach

EU 2 – Diagnozowanie oraz projektowanie w ramach różnych etapów procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach

EU 3 – Diagnozowanie dysfunkcji występujących w zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach .

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Ocena projektów własnych studentów.

F2. Ocena przygotowania i udziału w dyskusjach na zajęciach studentów

P1. Pisemny egzamin z całości zakresu przedmiotu

EU 1

2,0 - Student nie zna istoty oraz uwarunkowań procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach

3,0 - Student zna istotę oraz uwarunkowania procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach

4,0 - Student zna istotę oraz uwarunkowania procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach, na wybranych przykładach

5,0 - Student zna istotę oraz uwarunkowań procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach, na wybranych przykładach w rozszerzonym zakresie

EU 2

2,0 - Student nie potrafi diagnozować ani projektować w ramach różnych etapów procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach

3,0 - Student potrafi diagnozować i projektować w ramach różnych etapów procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach

4,0 - Student potrafi diagnozować i projektować w ramach różnych etapów procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach i na wskazanych przykładach

5,0 - Student potrafi diagnozować i zaprojektować różne etapów procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach samodzielnie

EU 3

2,0 - Student nie potrafi diagnozować dysfunkcji występujących w zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach

3,0 - Student potrafi diagnozować dysfunkcje występujące w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacjach

4,0 - Student potrafi diagnozować dysfunkcje występujące w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacjach na wybranych przykładach

5,0 - Student potrafi diagnozować dysfunkcje występujące w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacjach na wybranych przykładach i zaproponować rozwiązania własne

Zakres tematów:

C1. Omówienie przebiegu i organizacji pracy na zajęciach. Omówienie zasad zaliczenia. Podanie literatury do przedmiotu oraz przedstawienie sposobu korzystania ze źródeł. 1h

C2. Omówienie podstawowych pojęć z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzanie personelem, kierowanie, polityka personalna. 2h

C3.Dyskusja grupowa nad koniecznością planowania procesu kadrowego. 2h

C4. Nowatorskie metody rekrutacji, pozyskiwania personelu, selekcji oraz rodzaje rozmów kwalifikacyjnych. Ćwiczenia w grupach. 2h

C5. Dyskusja w grupach na temat wprowadzania i adaptacji nowych pracowników do pracy. 2h

C6.Prezentacje z oceną krytyczną rodzajów i metod szkoleniowych pracowników 2h

C7. Prezentacje i omówienie różnych stylów przywództwa i kierowania w różnych typach organizacjach. 2h

C8. Prezentacje i dyskusja nad skutecznością rożnych form motywacji 2h

C9. Komunikacja werbalna i niewerbalna, jej znaczenie dla zzl w organizacjach. 2h

C10. Dyskusja nad sytuacjami konfliktowymi i ich skutkami dla organizacji. 2h

C11. Case study kultury organizacyjnej w różnych firmach . 1h

C12. Podsumowanie ćwiczeń 1h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki, czasopisma, publikacje naukowe, artykuły w czasopismach specjalistycznych.

2. Sprzęt audiowizualny

3. Tablica, kreda, mazaki

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Leszek Cichobłaziński 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)