Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach finansowych WZ-FR-D1-ZZLwIF-03
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Rogozińska-Pawełczyk A., Warwas I., ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI. ASPEKTY ORGANIZACYJNE I PSYCHOLOGICZNE, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. (Libra.ibuk.pl)

2. Tyrańska, M. (red.), WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI, Wydawnictwo Difin, 2012.

3. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna 2011

4. Listwan T. (red.) Zarządzanie kadrami, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2004

5. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie Zasobami Ludzkim. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. PWN. Warszawa 2007, Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck 2005

6. Syrkiewicz-Świtała M., Holecki T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia, Katowice; Śląska Akademia medyczna, 2007

7. Kostera M., Zarządzanie personelem, Warszawa: PWE 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Joanna Gajda, Analiza wybranych czynników systemu motywowania pracowników do zaangażowania zawodowego w organizacjach województwa śląskiego, „Humanizacja Pracy”, nr 4 (290)/2017, Publikacja dostępna on – line w zeszycie: Heterogeniczność czy unifikacja - zachowania organizacyjne w XXI wieku

2. Joanna Gajda, The Impact of Corporate Social Responsibility on the Management of the Employment Sphere in a Modern Organization, Agroinform Publishing House, Management, Organizations and Society (red.) DAROCZI Miklos, ROBAK Elżbieta, VINOGRADOV Sergey, Budapest, 2017

3. Ł. Skiba: „Skuteczna komunikacja jedną z kluczowych umiejętności w pracy współczesnego menedżera”, [w:] Edukacja równość czy jakość? Red. nauk. Joanna Łukasik, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański, Wyd.Adam Marszałek, Toruń 2010.

4. Ł. Skiba: Wielkość przedsiębiorstwa a sposób komunikowania międzypracowniczego”, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2016.

5. Ł. Skiba: Dyskryminacja jako patologia procesu rekrutacji i selekcji”, [w:] Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy (red.) ROBAK Elżbieta, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2015.

6. Ł. Skiba: Motywowanie przez strach w małych przedsiębiorstwach”, [w:] Stres i jego modelowanie. Red. nauk. Janusz Szopa, Mirosław Harciarek, Wyd. WZ PCz, Częstochowa 2004.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1 – Student potrafi określić znaczenie i pozycję zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście innych obszarów szczegółowych zarządzania.

EU 2- Student potrafi identyfikować i charakteryzować podstawowe działania podejmowane w ramach zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach finansowych.

EU 3- Student potrafi sporządzać opis stanowiska pracy oraz potrafi wskazać zadania zarządzania zasobami ludzkimi, w realizacji których może być on wykorzystywany.

EU 4- Student zna założenia systemów motywacyjnych w szczególności stosowanych w instytucjach finansowych.

EU 5- Student potrafi opisywać i analizować problemy jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

EU 6 – Student potrafi charakteryzować elementy systemu ocen pracowniczych i rozwoju personelu.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Zadanie realizowane w ramach ćwiczeń.

F2. Prezentacja wyników realizowanych zadań.

P1. Pisemne sprawdzenie wiedzy z zakresów tematycznych realizowanych na wykładach i ćwiczeniach.

EU 1

ndost - Student nie potrafi określić znaczenie i pozycję zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście innych obszarów szczegółowych zarządzania.

dost - Student potrafi nakreślić podstawowe obszary zarządzania zasobami ludzkimi.

db - Student potrafi określić znaczenie i pozycję zarządzania zasobami ludzkimi.

bdb - Student potrafi określić znaczenie i pozycję zarządzania zasobami ludzkimi w odniesieniu do innych wymiarów zarządzania organizacją.

EU 2

ndost - Student nie potrafi identyfikować ani charakteryzować podstawowych działań podejmowanych w ramach zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach finansowych.

dost - Student potrafi identyfikować podstawowe działania podejmowane w ramach zarządzania zasobami ludzkimi.

db - Student potrafi identyfikować i charakteryzować podstawowe działania podejmowane w ramach zarządzania zasobami ludzkimi.

bdb - Student potrafi identyfikować i charakteryzować różnorodne działania podejmowane w ramach zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach finansowych.

EU 3

ndost - Student nie potrafi sporządzać opisu stanowiska pracy oraz nie potrafi definiować zadań zarządzania zasobami ludzkimi, w realizacji których może być on wykorzystywany.

dost - Student potrafi wymienić podstawowe elementy opisu stanowiska pracy.

db - Student potrafi wymienić podstawowe elementy opisu stanowiska pracy oraz potrafi wskazać podstawowe zadania zarządzania zasobami ludzkimi, w realizacji których może być on wykorzystywany.

bdb - Student potrafi sporządzać opis stanowiska pracy oraz potrafi wskazać różnorodne zadania zarządzania zasobami ludzkimi, w realizacji których może być on wykorzystywany.

EU 4

ndost - Student nie zna założenia systemów motywacyjnych w szczególności stosowanych w instytucjach finansowych.

dost - Student zna podstawowe założenia systemów motywacyjnych.

db - Student zna różnorodne założenia systemów motywacyjnych.

bdb - Student zna założenia systemów motywacyjnych w szczególności stosowanych w instytucjach finansowych.

EU 5

ndost - Student nie potrafi opisywać ani analizować problemów jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

dost - Student potrafi wskazać problemy jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

db - Student potrafi opisywać problemy jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

bdb - Student potrafi opisywać i analizować problemy jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach finansowych.

EU 6

ndost - Student nie potrafi charakteryzować elementów systemu ocen pracowniczych i rozwoju personelu.

dost - Student potrafi wymienić elementy systemu ocen pracowniczych i rozwoju personelu.

db - Student potrafi wymienić i opisać elementy systemu ocen pracowniczych i rozwoju personelu.

bdb - Student potrafi wymienić i opisać elementy systemu ocen pracowniczych i rozwoju personelu w instytucjach finansowych.

Zakres tematów:

Forma zajęć – WYKŁADY Liczba godzin

W 1- Wprowadzenie do Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZZL). Przedstawienie przedmiotu i znaczenia ZZL 1

W 2 –Charakterystyka rozwoju funkcji personalnej na tle nauk o zarządzaniu 1

W 3 - Przedstawienie modeli ZZL 1

W 4- Charakterystyka składników strategicznego ZZL 1

W 5; W 6- Przedstawienie wewnętrznych i zewnętrznych czynników warunkujących ZZL, z uwzględnieniem specyfiki instytucji finansowych 2

W 7 – Wprowadzenie do zagadnienia procesu kadrowego 1

W 8; W 9- Charakterystyka systemów motywacyjnych, z uwzględnieniem specyfiki instytucji finansowych 2

W 10-Charakterystyka prawnych, społecznych i etycznych (CSR) aspektów ZZL 1

W 11 - Omówienie stylów kierowania, znaczenia stylu kierowania w procesach wprowadzenia zmian w organizacji oraz dla rozwoju i podnoszenia kwalifikacji personelu 1

W 12 – Przedstawienie zagadnień w zakresie komunikacji w organizacji i zarządzania komunikacją 1

W 13 – Charakterystyka zmian organizacyjnych oraz rola ZZL w procesach wdrażania zmian organizacyjnych 1

W14 - Konflikty organizacyjne i metody ich rozwiązywania 1

W 15 –Oceny pracownicze 1

suma 15

Forma zajęć – ĆWICZENIA Liczba godzin

Cw-1- Zajęcia organizacyjne – zasady zaliczenia. Omówienie zagadnień kultury organizacyjnej oraz sposobów kształtowania jej poprzez politykę personalną 1

Cw-2- Planowanie zatrudnienia w ujęciu wąskim i szerokim 1

Cw-3- Rekrutacja, jej rodzaje i formy. 1

Cw-4- Metody selekcji z uwzględnieniem metody Assessment Centre 1

Cw-5- Omówienie zasad sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych 1

Cw-6- Opis stanowiska pracy jako jeden z podstawowych dokumentów dla celów projektowania działań kadrowych 1

Cw-7 , Cw-8 Opracowanie planu zatrudnienia w wybranej instytucji finansowej z uwzględnieniem projektowania kampanii rekrutacyjnej 2

Cw-9 Wprowadzenie pracownika do organizacji i jego adaptacja społeczno - zawodowa 1

Cw-10 Szkolenie i doskonalenie pracowników jako element polityki karowej 1

Cw-11, Cw-12 Oceny pracownicze w ujęciu systemowym – projektowanie systemu ocen dla wybranego stanowiska pracy. 2

Cw-13 Cw-14 Przeniesienia pracownicze w kontekście planowania zasobów ludzkich oraz realizacji ścieżek kariery. 2

Cw-15 Sprawdzenie wiadomości – kolokwium pisemne 1

suma 15

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

3. Tablica i kreda

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Aleksandra Czarnecka 123/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)