Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PH 1 Socjologia WZ-Z-D1-PH11-01
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Giddens, Socjologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.

2. D. Walczak-Duraj, Podstawy współczesnej socjologii, PWE, Warszawa 2009.

3. B. Szacka , Wprowadzenie do socjologii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.

4. P. Sztomka, Socjologia zmian społecznych, Wyd. Znak, Kraków 2005

Literatura uzupełniająca

1. J. M. Golka, Socjologia kultury, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2007.

2. H. Domański, Struktura społeczna, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

3. F. Bylok, Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EU1- Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych) oraz zarządzania nimi, a także zna podstawowe pojęcia dotyczące istoty, form, zasad i problemów funkcjonowania współczesnych organizacji

EU2- Posiada wiedzę o człowieku jako twórcy kultury i podmiocie konstruującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w ramach tych struktur, zna w rolę człowieka w budowaniu więzi społecznych i rządzące nimi prawidłowości.

EU3- Ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz ich źródła, naturze, zmianach i sposobach działania

Metody i kryteria oceniania:

F1 - Aktywny udział w dyskusji

F2 - Prezentacja (analiza literatury, multimedialna, ustna)

P1 – Kolokwium

EU 1

2,0-Nie ma podstawowej wiedzy o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych)

3,0-Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych)

4,0-Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych)

5,0-Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych) oraz potrafi analizować wzajemne związki między strukturami i instytucjami społecznymi.

EU 2

2,0-Student nie posiada wiedzy o człowieku jako twórcy kultury i podmiocie konstruującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w ramach tych struktur, zna w rolę człowieka w budowaniu więzi społecznych i rządzące nimi prawidłowości.

3,0-Student posiada podstawową wiedzę o człowieku jako twórcy kultury i podmiocie konstruującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w ramach tych struktur, zna w rolę człowieka w budowaniu więzi społecznych i rządzące nimi prawidłowości.

4,0-Student posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury i podmiocie konstruującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w ramach tych struktur, zna w rolę człowieka w budowaniu więzi społecznych i rządzące nimi

5,0-Student posiada rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury i podmiocie konstruującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w ramach tych struktur, zna w rolę człowieka w budowaniu więzi społecznych i rządzące nimi oraz potrafi uzasadniać praktycznymi przykładami mechanizmy struktur społecznych i roli człowieka w ich działaniu.

EU 3

2,0-Student nie ma podstawowej wiedzy o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz ich źródła, naturze, zmianach i sposobach działania.

3,0-Student ma podstawową wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz ich źródła, naturze, zmianach i sposobach działania.

4,0-Student ma rozszerzoną wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz ich źródła, naturze, zmianach i sposobach działania.

5,0-Student ma rozszerzoną wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz ich źródła, naturze, zmianach i sposobach działania oraz potrafi przeprowadzić analizę mechanizmów funkcjonowania norm i reguł w wybranej organizacji lub instytucji.

Zakres tematów:

C 1- Przedstawienie programu zajęć i wymogów związanych z zaliczeniem przedmiotu 1

C 2- Dlaczego człowiek jest istotą społeczną? 1

C-3 Kultura i jej znaczenie dla funkcjonowania człowieka w społeczeństwie 1

C 4- Więź społeczna i jej ewolucja w społeczeństwie 1

C 5 – Grupy społeczne i ich typologia 1

C 6- Normy społeczne i ich rola w życiu społecznym 1

C 7- Organizacja jako forma zbiorowości społecznych i jej struktury 1

C8 – Zbiorowości społeczne oparte na wspólnej kulturze

C 9- Społeczeństwo i jego struktury 1

C 10- Struktura klasowo-warstwowa i jej znaczenie w społeczeństwie 1

C10 – Współczesne społeczeństwo polskie

C 12 - Państwo i jego instytucje 1

C13– Style życia i ich wpływ na zachowania człowieka 1

C-14 Konsumpcja, konsumpcjonizm , społeczeństwo konsumpcyjne 1

C-15 Sprawdzenie wiedzy 1

Metody dydaktyczne:

1.Podręczniki

2.Sprzęt audiowizualny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 10:15 - 11:00, sala WZ-4-5
Magdalena Bsoul-Kopowska, Sebastian Skolik 38/ szczegóły
2 każdy piątek, 9:15 - 10:00, sala WZ-4-5
Magdalena Bsoul-Kopowska, Sebastian Skolik 38/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Aula
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)