Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zachowania organizacyjne WZ-Z-D1-ZO-03
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Bazan-Bulanda A., Kwiatek A., Skiba M., Człowiek w organizacji. Nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wydawnictwo WZ PCZ, Częstochowa 2018

2. Bazan-Bulanda A., Kwiatek A.,Robak E., Udział pracowników w zarządzaniu nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015

3. Bylok F. , Robak E. : Zachowania ludzi w organizacjach: wybrane zagadnienia. Wyd. PCz. Częstochowa 2009

4. Gros U.: Zachowania w organizacji w teorii i praktyce zarządzania. Wyd. PWN, Warszawa 2012 .

5. Hofstede G.: Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu, PWE Warszawa 2011.

6. Jamka B., Potencjał ludzki w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej, Difin, Warszawa 2012

7. Juchnowicz M. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji, Difin, Warszawa 2007

8. Kmiotek K., Piecuch T. : Zachowania organizacyjne, teoria i przykłady. Wyd. Difin, 2012

9. Kultura organizacyjna: diagnoza i zmiana : model wartości konkurujących , K. S. Cameron, R. E. Quinn, Wolters Kluwer, Wyd. Warszawa 2015.

10. Penc J. : Zachowania w przedsiębiorstwie. Kreowanie twórczego nastawienia i aspiracji. Wyd. Wolters Kluwer Warszawa 2011

11. Robak E., Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, Wydawnictwo WZ PCZ, Częstochowa 2015

12. Robbins S.P.: Zasady zachowania w organizacji. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2000.

13. Zachowania organizacyjne: wybrane zagadnienia ( red.) A. Potocki, Wyd. Difin, Warszawa 2005

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EU 1 - Poznanie istoty oraz zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań zachowań organizacyjnych.

EU 2 - Poznanie procesów psycho-społecznych w obrębie zachowań wewnątrzgrupowych i międzygrupowych w organizacjach.

EU 3 - Umiejętność rozpoznawania i diagnozowania procesów psycho-społecznych w organizacji i przyczyn ich dysfunkcji w obrębie zachowań.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Ocena wykonania i prezentacji projektów własnych studentów.

F2. Ocena przygotowania i udziału w dyskusjach na ćwiczeniach

P1. Pisemny sprawdzian podsumowujący z całości zakresu przedmiotu.

EU 1

2,0-Student nie zna istoty zewnętrznych ani wewnętrznych uwarunkowań zachowań organizacyjnych.

3,0-Student zna istotę zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań zachowań organizacyjnych tylko w stopniu podstawowym.

4,0-Student zna istotę oraz zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania zachowań organizacyjnych

5,0-Student zna istotę oraz zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania zachowań organizacyjnych, potrafi podać przykłady.

EU 2

2,0-Student nie zna procesów psycho-społecznych w obrębie zachowań wewnątrz grupowych i międzygrupowych w organizacjach.

3,0-Student zna procesy psycho-społeczne w obrębie zachowań tylko wewnątrz grupowych lub tylko międzygrupowych w organizacjach.

4,0-Student zna procesy psycho-społeczne w obrębie zachowań wewnątrz grupowych i międzygrupowych w organizacjach.

5,0-Student zna procesy psycho-społeczne w obrębie zachowań wewnątrz grupowych i międzygrupowych w organizacjach z podaniem przykładów.

EU 3

2,0-Student nie zna i nie posiada umiejętność rozpoznawania i diagnozowania procesów psycho-społecznych w organizacji i nie zna przyczyn dysfunkcji w obrębie zachowań

3,0-Student zna ale nie posiada umiejętność rozpoznawania i diagnozowania procesów psycho-społecznych w organizacji i nie zna przyczyn ich dysfunkcji w obrębie zachowań.

4,0-Student zna i posiada umiejętność rozpoznawania i diagnozowania procesów psycho-społecznych w organizacji i przyczyn ich dysfunkcji w obrębie zachowań

5,0-Student zna i posiada umiejętność rozpoznawania i diagnozowania procesów psycho-społecznych w organizacji i przyczyn ich dysfunkcji w obrębie zachowań z podaniem przykładów.

Zakres tematów:

C 1/3- Zajęcia wprowadzające – omówienie tematyki ćwiczeń, sposobów i zakresu przygotowania się do nich. Przedstawienie literatury, zasad oceny. 3

C 4/6 Dyskusja nad genezą zachowań ludzkich w tym pracowniczych i skutkami w różnych sytuacjach organizacyjnych. 3

C7/9 Proces adaptacji społeczno–zawodowej w procesie przystosowania się pracowników do stanowiska pracy oraz do społecznego środowiska organizacji. 3

C 10/12- Warsztat -symulacja sytuacji wdrażania pracownika do pracy. 3

C 13/15-. Zachowania menedżerów ich psychologiczne oraz społeczne uwarunkowania. Władza na tle autorytetu w procesie kierowniczym i jej związek z przywództwem rzeczywistym- dyskusja 3

C 16/18- Wpływ kierownika na zachowania jednostek w organizacji. Prezentacja różnych stylów kierowania i ich efektywności – podział na podgrupy z wyznaczeniem kierowników przyjmujących różne style kierowania.3

C 19/21- Procesy komunikacji w organizacji. Prezentacja sposobów komunikacji werbalnej i niewerbalnej. 3

C 22/14- Prezentacja i dyskusja nad różnorodnością kanałów i form komunikacji w organizacji i wskazanie na ich przydatność i sprawność.3

C 25/27 Zagadnienia związanym z problemem rywalizacji i współpracy pracowników. 3

C28/30- - Prezentacja sytuacji konfliktów w grupie – symulacja rozwiązywania konfliktu.3

C31/36 –Różnorodnością rodzajów kultur organizacyjnych. Przykłady wpływy poszczególnych czynników psychospołecznych na kształt kultury organizacyjnej i zachowań w jej obrębie. Case study kultury organizacyjnej 6

C37/42. Przykłady zjawisk patologicznych i dysfunkcyjnych w organizacji (pracoholizm i wypalenie zawodowe, lobbing, itp.). Paca w grupach, dyskusja. 6

C 43/45 Sprawdzian pisemny. Podsumowanie zajęć. 3

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki, skrypty.

2. Sprzęt audiowizualny.

3. Teksty źródłowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 10:15 - 13:00, sala 204
Agnieszka Kwiatek, Sebastian Skolik, Joanna Gajda, Tomasz Odzimek 23/ szczegóły
2 każda środa, 13:15 - 16:00, sala 514
Tomasz Odzimek, Maja Skiba 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Pawilon B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)