Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia i socjologia WZ-LOGI-Z1-PHum1-01
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

ITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2012.

2. Philip G. Zimbardo, Richard J. Gerrig, Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2018.

3. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

4. E. Aronson, Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 1995.

5. P. Berger, Th. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, PWN, Warszawa 1983.

6. R. Janik, Geneza psychologii pracy i organizacji w kontekście wyzwań wynikających z rozwoju przedsiębiorczości w okresie uprzemysławiania, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Przedsiębiorczość. Pod red. Sylwii Gostkowskiej-Dźwig, 2012.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1- Student ma wiedzę o podstawowych zagadnieniach socjologii i psychologii w kontekście wybranych paradygmatów w tych naukach.

EU 2- Student ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania jednostki w ramach mikrostruktur i makrostruktur aspołecznych

EU 3- Student ma wiedzę w zakresie podstawowych zjawisk zachodzących w organizacjach społecznych.

EU 4- Student ma wiedzę pozwalającą na analizę procesów badanych w ramach socjologii i psychologii i rozumie przyczyny ich przebiegu.

Metody i kryteria oceniania:

F1. Prezentacja wiedzy podręcznikowej oraz interpretacja tekstów

P1. Kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń sprawdzające przyswojenie omawianych zagadnień

EU1:

2,0 -Student nie zna i nie rozumie podstawowych zagadnień z zakresu socjologii i psychologii

3,0 -Student zna podstawowe zagadnienia socjologiczne i psychologiczne.

4,0 -Student zna podstawowe zagadnienia socjologiczne i psychologiczne oraz potrafi powiązać je z paradygmatami tych nauk

5,0 -Student zna podstawowe zagadnienia socjologiczne i psychologiczne oraz potrafi wyjaśnić je w odniesieniu do paradygmatów tych nauk

EU2:

2,0 -Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania jednostki w ramach mikrostruktur i makrostruktur aspołecznych

3,0 -Student posiada podstawową wiedzę na temat funkcjonowania jednostki w ramach mikrostruktur i makrostruktur aspołecznych

4,0 -Student potrafi zdefiniować podstawowe zjawiska zachodzące w mikro- i makrostrukturach

5,0 -Student potrafi opisać podstawowe zjawiska zachodzące w mikro- i makrostrukturach oraz podać ich interpretację, używając języka socjologii i psychologii

EU3:

2,0 -Student nie zna problematyki związanej ze zjawiskami zachodzącymi w organizacjach społecznych i w podmiotach gospodarczych.

3,0 -Student ma wiedzę w zakresie podstawowych zjawisk zachodzących w organizacjach społecznych i w podmiotach gospodarczych.

4,0 -Student potrafi wskazać podstawowe problemy związane z organizacjami społecznymi i podmiotami gospodarczymi.

5,0 -Student potrafi wskazać podstawowe problemy związane z funkcjonowaniem organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych oraz podać przykłady.

EU4:

2,0 -Student nie potrafi dokonać analizy procesów badanych w socjologii i psychologii.

3,0 -Student ma podstawową wiedzę z zakresu procesów badanych w socjologii i psychologii.

4,0 -Student potrafi dokonać analizy procesów zachodzących badanych w socjologii i psychologii.

5,0 -Student potrafi dokonać analizy procesów badanych w socjologii i psychologii i rozumie przyczyny ich przebiegu.

Zakres tematów:

CW 1 – Zajęcia wprowadzające. Omówienie sposobu organizacji pracy, warunków zaliczenia przedmiotu, podanie literatury przedmiotu oraz sposobu korzystania z tekstów źródłowych-1h

CW 2 – Narodziny i rozwój socjologii oraz psychologii. Psychologizm i socjologizm. Związki socjologii i psychologii z innymi naukami. Dyskusja nad problematyką odrębności dyscyplin naukowych-1h

CW 3 –Tradycyjne koncepcje dotyczące natury człowieka. Ewolucjonizm i neoewolucjonizm. Rozwój badan nad zachowaniem człowieka i jego społeczną naturą przez biologów. Charakterystyka różnorodności poglądów na naturę ludzką-1h

CW 4 – CW5 Charakterystyka procesu socjalizacji jednostki. Omówienie procesów tworzenia się osobowości człowieka i jej zaburzeń w odniesieniu do koncepcji psychologicznych. Omówienie wybranych typologii temperamentu-2h

CW 6 – Przyjmowanie norm i wartości przez jednostkę. Zachowania dewiacyjne-1h

CW 7 - CW 8 -Procesy poznawcze – uwaga, spostrzeganie. Omówienie podstawowych cech i funkcji uwagi. Wprowadzenie w tematykę percepcji (definicja pojęć: zmysły, wrażenia, spostrzeżenia, złudzenia). Charakterystyka czynników modyfikujących spostrzeganie. Reguły percepcyjne-2h

CW 9 – Procesy poznawcze – pamięć. Charakterystyka pamięci (pamięć jako proces oraz właściwość, fazy procesu pamięciowego, rodzaje pamięci, efekt pierwszeństwa i świeżości). Omówienie najważniejszych czynników wpływających na zapamiętywanie, przechowywanie i przypominanie-1h

CW 10 – Procesy poznawcze – uczenie się. Charakterystyka procesu uczenia się (warunkowanie klasyczne i instrumentalne, modelowanie). Wybrane aspekty inteligencji-1h

CW 11 - CW12 – Procesy wewnątrzgrupowe w ujęciu socjologii i psychologii społecznej. Spójność grupy. Grupa odniesienia w ujęciu teorii średniego zasięgu. Omówienie zagadnień związanych z przydatnością koncepcji grupy społecznej przy tworzeniu grup i zespołów pracowniczych-2h

CW 13 – Dyskusja nad funkcjonowaniem jednostek w strukturach organizacji formalnych-1h

CW 14 – Jednostka i organizacja formalna we współczesnym społeczeństwie. Dyskusja w odniesieniu do koncepcji rozwoju społecznego i nierówności społecznych-1h

CW 15 – Sprawdzenie wiedzy studentów za pomocą pisemnego testu-1h

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki i publikacje naukowe

2. Sprzęt audiowizualny

3. Raporty ośrodków badania opinii społecznej, raporty GUS i innych instytucji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 15:40 - 18:05, sala 215-Z
Maja Skiba, Sebastian Skolik, Ewelina Krzyżowska 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów - Budynek B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)