Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządznie zasobami ludzkimi w instytucjach finansowych WZ-FR-Z1-ZSL-FB-06
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Rogozińska-Pawełczyk A., Warwas I., ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI. ASPEKTY ORGANIZACYJNE I PSYCHOLOGICZNE, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.

2. Stuss Magdalena M.,SPECYFIKA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI PO FUZJACH I PRZEJĘCIACH PRZEDSIĘBIORSTW, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015.

3. Tyrańska, M. (red.), WSPÓŁCZESNE TENDENCJE W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI, Wydawnictwo Difin, 2012.

4. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna 2000

5. Listwan T. (red.) Zarządzanie kadrami, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck 2002

6. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie Zasobami Ludzkim. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. PWN. Warszawa 2007, Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck 2005

7. Syrkiewicz-Świtała M., Holecki T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia, Katowice; Śląska Akademia medyczna, 2007

8. Kostera M., Zarządzanie personelem, Warszawa: PWE 1999

9. Trocki M. (red.), Instrumenty zarządzania zakładami opieki zdrowotnej, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2003

*Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1 – Student potrafi określić znaczenie i pozycję zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście innych obszarów szczegółowych zarządzania.

EU 2- Student potrafi identyfikować i charakteryzować podstawowe działania podejmowane w ramach zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach finansowych.

EU 3- Student potrafi sporządzać opis stanowiska pracy oraz potrafi wskazać zadania zarządzania zasobami ludzkimi, w realizacji których może być on wykorzystywany.

EU 4- Student zna założenia systemów motywacyjnych w szczególności stosowanych w instytucjach finansowych.

EU 5- Student potrafi opisywać i analizować problemy jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

EU 6 – Student potrafi charakteryzować elementy systemu ocen pracowniczych i rozwoju personelu.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Zadanie realizowane w ramach ćwiczeń

F2. Prezentacja wyników realizowanych zadań

P1. Pisemne sprawdzenie wiedzy z zakresów tematycznych realizowanych na wykładach i ćwiczeniach.

EU 1

ndost - Student nie potrafi określić znaczenie i pozycję zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście innych obszarów szczegółowych zarządzania.

dost - Student potrafi nakreślić podstawowe obszary zarządzania zasobami ludzkimi.

db - Student potrafi określić znaczenie i pozycję zarządzania zasobami ludzkimi.

bdb - Student potrafi określić znaczenie i pozycję zarządzania zasobami ludzkimi w odniesieniu do innych wymiarów zarządzania organizacją.

EU 2

ndost - Student nie potrafi identyfikować ani charakteryzować podstawowych działań podejmowanych w ramach zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach finansowych.

dost - Student potrafi identyfikować podstawowe działania podejmowane w ramach zarządzania zasobami ludzkimi.

db - Student potrafi identyfikować i charakteryzować podstawowe działania podejmowane w ramach zarządzania zasobami ludzkimi.

bdb - Student potrafi identyfikować i charakteryzować różnorodne działania podejmowane w ramach zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach finansowych.

EU 3

ndost - Student nie potrafi sporządzać opisu stanowiska pracy oraz nie potrafi definiować zadań zarządzania zasobami ludzkimi, w realizacji których może być on wykorzystywany.

dost - Student potrafi wymienić podstawowe elementy opisu stanowiska pracy.

db - Student potrafi wymienić podstawowe elementy opisu stanowiska pracy oraz potrafi wskazać podstawowe zadania zarządzania zasobami ludzkimi, w realizacji których może być on wykorzystywany.

bdb - Student potrafi sporządzać opis stanowiska pracy oraz potrafi wskazać różnorodne zadania zarządzania zasobami ludzkimi, w realizacji których może być on wykorzystywany.

EU 4

ndost - Student nie zna założenia systemów motywacyjnych w szczególności stosowanych w instytucjach finansowych.

dost - Student zna podstawowe założenia systemów motywacyjnych.

db - Student zna różnorodne założenia systemów motywacyjnych.

bdb - Student zna założenia systemów motywacyjnych w szczególności stosowanych w instytucjach finansowych.

EU 5

ndost - Student nie potrafi opisywać ani analizować problemów jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

dost - Student potrafi wskazać problemy jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

db - Student potrafi opisywać problemy jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

bdb - Student potrafi opisywać i analizować problemy jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w szczególności w instytucjach finansowych.

EU 6

ndost - Student nie potrafi charakteryzować elementów systemu ocen pracowniczych i rozwoju personelu.

dost - Student potrafi wymienić elementy systemu ocen pracowniczych i rozwoju personelu.

db - Student potrafi wymienić i opisać elementy systemu ocen pracowniczych i rozwoju personelu.

bdb - Student potrafi wymienić i opisać elementy systemu ocen pracowniczych i rozwoju personelu w szczególności w instytucjach finansowych.

Zakres tematów:

Forma zajęć – WYKŁADY – 9 h Liczba godzin

W 1, W 2, W 3- Wprowadzenie do Zarządzania Zasobami Ludzkimi (ZZL). Przedstawienie przedmiotu i znaczenia ZZL. Charakterystyka funkcji personalnej. Modele ZZL. Charakterystyka składników strategicznego ZZL. 3

W 4,W 5, W 6- Wprowadzenie do zagadnienia procesu kadrowego. Charakterystyka systemów motywacyjnych, z uwzględnieniem specyfiki instytucji finansowych. Omówienie stylów kierowania, znaczenia stylu kierowania w procesach wprowadzenia zmian w organizacji oraz dla rozwoju i podnoszenia kwalifikacji personelu. 3

W 7, W 8, W 9 - Przedstawienie zagadnień w zakresie komunikacji w organizacji i zarządzania komunikacją. Charakterystyka zmian organizacyjnych oraz rola ZZL w procesach wdrażania zmian organizacyjnych. Konflikty organizacyjne i metody ich rozwiązywania. 3

Forma zajęć – ĆWICZENIA – 9 h Liczba godzin

Cw-1, Cw-2, Cw-3 – Zajęcia organizacyjne – zasady zaliczenia. Charakterystyka zagadnień kultury organizacyjnej oraz sposobów kształtowania jej poprzez politykę personalną. Planowanie zatrudnienia w ujęciu wąskim i szerokim. Rekrutacja, jej rodzaje i formy. 3

Cw-4, Cw-5, Cw-6 – Omówienie zasad sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych. Opis stanowiska pracy jako jeden z podstawowych dokumentów dla celów projektowania działań kadrowych 3

Cw-7, Cw-8, Cw-9 – Opracowanie planu zatrudnienia w wybranej instytucji finansowej z uwzględnieniem projektowania kampanii rekrutacyjnej. Wprowadzenie pracownika do organizacji i jego adaptacja społeczno – zawodowa. Szkolenie i doskonalenie pracowników. Oceny pracownicze w ujęciu systemowym oraz główne kryteria i metody ocen – projektowanie systemu ocen dla wybranego stanowiska pracy. Sprawdzian wiadomości. 3

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

3. Tablica i kreda

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 8:00 - 10:25, (sala nieznana)
Joanna Gajda 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)