Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka II WZ-BHP-Z1-FIZ-02
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

EU 1 – posiada wiedzę teoretyczną z zakresu fizyki, obejmującą elektryczność, magnetyzm, optykę liniową i falową, fizykę jądrową i fizykę ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych występujących w przyrodzie i technice

EU 2 – zna i potrafi omówić zjawiska fizyczne leżące u podstaw stosowanych metod pomiarowych,

EU 3 – potrafi obsługiwać mierniki elektryczne, przyrządy pomiarowe oraz proste układy do pomiaru podstawowych wielkości fizycznych,

EU 4 – umie gromadzić, przetwarzać i opracowywać dane pomiarowe, potrafi dokonać oceny dokładności pomiarów i błędów

EU 5 – potrafi zinterpretować uzyskane wyniki oraz przygotować sprawozdanie z przebiegu realizacji ćwiczeń

Zakres tematów:

W 1- Przegląd widma fal elektromagnetycznych, wybrane zagadnienia z optyki geometrycznej i falowej-1h

W 2- Kwantowe własności promieniowania. Promieniowanie ciała doskonale czarnego. Zjawisko fotoelektryczne i zjawisko Comptona-1h

W 3- Budowa atomu wg Bohra: przejścia dozwolone i wzbronione, rodzaje widm optycznych; widmowa analiza emisyjna i absorpcyjna, liczby kwantowe n, l, m., s, sm-1h

W 4- Promieniowanie rentgenowskie: wytwarzanie, własności i zastosowania

promieni rentgenowskich. Dyfrakcja promieni rentgenowskich na sieci krystalicznej: metody pomiaru stałych sieci materiałów krystalicznych-1h

W 5- Teoria pasmowa ciał stałych: model elektronów swobodnych, przybliżenie słabego wiązania – Model Kroniga-Penneya, przybliżenie silnie związanych elektronów-1h

W 6- Metale i półprzewodniki-1h

W 7- Elektroniczne elementy półprzewodnikowe; złącze p-n, dioda półprzewodnikowa, tranzystor złączowy, fotoopornik, fotodioda i fotoogniwo, bateria atomowa-1h

W 8- Lasery i ich zastosowanie-1h

W 9- Budowa jądra i energetyka jądrowa-1h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. wykłady z demonstracjami zjawisk fizycznych, z wykorzystaniem środków audiowizualnych oraz prezentacji multimedialnych

2. stanowiska aparatury pomiarowej będącej na wyposażeniu laboratoriów studenckich Instytutu Fizyki

3. przyrządy pomiarowe

4. instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych

5. pakiety użytkowe Microsoft Office, Origin i Corel

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 10:30 - 12:55, sala 404
Jacek Olszewski 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Pawilon B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)