Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy automatyzacji procesów produkcyjnych WZ-ZJP-Z1-PAPP-05
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Kasprzyk J., Programowanie sterowników przemysłowych, WNT, Warszawa 2006.

2. Kowal J., Podstawy automatyki. Tom 1, Wydawnictwo AGH, Kraków 2003.

3. Kowal J., Podstawy automatyki. Tom 2, Wydawnictwo AGH, Kraków 2004.

Literatura uzupełniająca:

1. Lindorf R., Dziechciarz St., Łaski P., Laboratorium z podstaw automatyzacji i robotyki, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2001.

2. Kost G., Łebkowski P., Węsiersk Ł., Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, PWE, Warszawa 2014.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego

Efekty uczenia się:

EU1. Student potrafi opisać zjawiska z obszarów automatyzacji korzystając z rachunku operatorowego z wykorzystaniem przekształceń Laplace’a.

EU2. Student potrafi przedstawić i opisać podstawowe zagadnienia problemowe z zakresu automatyki. Potrafi zaadaptować ich zasady oraz uzasadnić przesłanki ich adaptacji w zdywersyfikowanych obszarach nauk technicznych.

EU3. Student potrafi zamodelować i wykonać analizę pomiarową elementarnych członów automatyki. Potrafi opisać je wyznaczając ich charakterystyki.

EU4. Student potrafi zaprojektować i zamodelować elementarne układy sterowania bazujące na kombinacyjnych układach logicznych.

Metody i kryteria oceniania:

F1. Zadania laboratoryjne – sprawozdania.

EU1:

2,0 - Student nie potrafi opisać zjawiska z obszarów automatyzacji przy pomocy rachunku operatorowego na bazie przekształceń Laplace’a.

3,0 - Student potrafi opisać zjawiska z obszarów automatyzacji korzystając

z podstaw rachunku operatorowego. Potrafi dokonać przekształceń z wykorzystaniem transformaty Laplace’a oraz transformaty odwrotnej.

4,0 - Student potrafi opisać zjawiska z obszarów automatyzacji korzystając z rachunku operatorowego. Potrafi dokonać przekształceń z wykorzystaniem transformaty Laplace’a i transformaty odwrotnej. Potrafi opisać co najmniej jeden model fizyczny za pomocą rachunku operatorowego.

5,0 - Student potrafi opisać zjawiska z obszarów automatyzacji korzystając z rachunku operatorowego. Potrafi dokonać przekształceń z wykorzystaniem transformaty Laplace’a i transformaty odwrotnej. Potrafi opisać więcej niż jeden model fizyczny za pomocą rachunku operatorowego.

EU2:

2,0 - Student nie potrafi przedstawić i opisać podstawowych zagadnień problemowych z zakresu automatyki. Nie potrafi zaadaptować ich zasad w zdywersyfikowany ch obszarach nauk technicznych.

3,0 - Student potrafi przedstawić jedynie podstawowe definicje z zakresu automatyki, nie potrafi ich opisać ani przedstawić ich adaptacji.

4,0 - Student potrafi przedstawić i opisać wybrane zagadnienia problemowe z zakresu automatyki. Potrafi zaadaptować ich zasady w zdywersyfikowanych obszarach nauk technicznych.

5,0 - Student potrafi przedstawić i opisać zagadnienia problemowe z zakresu automatyki. Potrafi zaadaptować ich zasady w zdywersyfikowanych obszarach nauk technicznych. Potrafi uzasadnić przesłanki adaptacji zasad automatyki w zdywersyfikowanych obszary nauk technicznych.

EU3:

2,0 - Student nie potrafi zamodelować i wykonać analizy pomiarowej elementarnych członów automatyki. Nie potrafi opisać i wyznaczyć ich charakterystyk czasowych i widmowych.

3,0 - Student potrafi zamodelować i wykonać analizę pomiarową elementarnych członów automatyki.

4,0 - Student potrafi zamodelować i wykonać analizę pomiarową elementarnych członów automatyki, potrafi je opisać teoretycznie.

5,0 - Student potrafi zamodelować i wykonać analizę pomiarową elementarnych członów automatyki. Potrafi opisać je wyznaczając ich charakterystyki, zarówno czasowe, jak i widmowe.

EU4:

2,0 - Student nie potrafi zaprojektować żadnego układu sterowania bazującego na kombinacyjnych układach logicznych.

3,0 - Student potrafi zaprojektować elementarne układy sterowania bazujące na kombinacyjnych układach logicznych.

4,0 - Student potrafi zaprojektować i zamodelować elementarne układy sterowania bazujące na kombinacyjnych układach logicznych.

5,0 - Student potrafi zaprojektować i zamodelować złożone układy sterowania bazujące na kombinacyjnych układach logicznych.

Zakres tematów:

L1,L2. Zajęcia wprowadzające – zasady wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych, regulamin pracowni podstaw automatyzacji procesów produkcyjnych. 2

L3,L4. Badanie oscyloskopu i generatora funkcyjnego. 2

L5,L6. Modelowanie członów proporcjonalnych oraz inercyjnych I rzędu – wyznaczanie charakterystyk czasowych. 2

L7. Modelowanie członów różniczkujących – wyznaczanie charakterystyk czasowych. 1

L8. Wyznaczanie charakterystyk częstotliwościowych elementarnych członów automatyki. 1

L9,L10. Badanie kombinacyjnych układów logicznych. 2

L11,L12. Sprawdzenie wiadomości – ocena sprawozdań. 2

Metody dydaktyczne:

1. Podręczniki i skrypty.

2. Sprzęt audiowizualny.

3. Sprzęt laboratoryjny (instrukcje, przyrządy pomiarowe, oscyloskopy, generatory, mostki, zasilacze, elementy elektroniczne, zestawy edukacyjne, przewody przyłączeniowe).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 15:40 - 18:05, (sala nieznana)
Adam Sokołowski 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)