Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie zasobami ludzkimi WZ-Z-Z1-ZZL-03
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 21
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Armstrong M., Taylor S., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

2. Tokarz A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze turystycznym, Difin,Warszawa 2008.

3. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2006.

4. M. Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2011.

1. Bazan-Bulanda A., Kwiatek A., Skiba M., Człowiek w organizacji. Nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wydawnictwo WZ PCZ, Częstochowa 2018

2. Bazan-Bulanda A., Kwiatek A.,Robak E., Udział pracowników w zarządzaniu nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015

3. Jamka B., Potencjał ludzki w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej, Difin, Warszawa 2012

4. Juchnowicz M. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji, Difin, Warszawa 2007

5. Robak E., Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, Wydawnictwo WZ PCZ, Częstochowa 2015

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1 - Poznanie istoty oraz uwarunkowań procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach

EU 2 – Diagnozowanie oraz projektowanie w ramach różnych etapów procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach

EU 3 – Diagnozowanie dysfunkcji występujących w zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach .

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Ocena projektów własnych studentów.

F2. Ocena przygotowania i udziału w dyskusjach na zajęciach studentów

P1. Pisemny egzamin z całości zakresu przedmiotu

EU 1

2,0 - Student nie zna istoty oraz uwarunkowań procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach

3,0 - Student zna istotę oraz uwarunkowania procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach

4,0 - Student zna istotę oraz uwarunkowania procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach, na wybranych przykładach

5,0 - Student zna istotę oraz uwarunkowań procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach, na wybranych przykładach w rozszerzonym zakresie

EU 2

2,0 - Student nie potrafi diagnozować ani projektować w ramach różnych etapów procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach

3,0 - Student potrafi diagnozować i projektować w ramach różnych etapów procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach

4,0 - Student potrafi diagnozować i projektować w ramach różnych etapów procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach i na wskazanych przykładach

5,0 - Student potrafi diagnozować i zaprojektować różne etapów procesu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach samodzielnie

EU 3

2,0 - Student nie potrafi diagnozować dysfunkcji występujących w zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach

3,0 - Student potrafi diagnozować dysfunkcje występujące w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacjach

4,0 - Student potrafi diagnozować dysfunkcje występujące w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacjach na wybranych przykładach

5,0 - Student potrafi diagnozować dysfunkcje występujące w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacjach na wybranych przykładach i zaproponować rozwiązania własne

Zakres tematów:

C1. Omówienie przebiegu i organizacji pracy na zajęciach. Omówienie zasad zaliczenia. Podanie literatury do przedmiotu oraz przedstawienie sposobu korzystania ze źródeł. 1h

C2/3. Omówienie podstawowych pojęć z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzanie personelem, kierowanie, polityka personalna. 2h

C4/5.Dyskusja grupowa nad koniecznością planowania procesu kadrowego. 2h

C6/7 Nowatorskie metody rekrutacji, pozyskiwania personelu, selekcji oraz rodzaje rozmów kwalifikacyjnych. Ćwiczenia w grupach. 2h

C8/9. Dyskusja w grupach na temat wprowadzania i adaptacji nowych pracowników do pracy. 2h

C10/11.Prezentacje z oceną krytyczną rodzajów i metod szkoleniowych pracowników 2h

C12/13. Prezentacje i omówienie różnych stylów przywództwa i kierowania w różnych typach organizacjach. 2h

C14/15. Prezentacje i dyskusja nad skutecznością rożnych form motywacji 2h

C16/17. Komunikacja werbalna i niewerbalna, jej znaczenie dla zzl w organizacjach. 2h

C18/19. Dyskusja nad sytuacjami konfliktowymi i ich skutkami dla organizacji. 2h

C20. Case study kultury organizacyjnej w różnych firmach . 1h

C21. Podsumowanie ćwiczeń 1h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki, czasopisma, publikacje naukowe, artykuły w czasopismach specjalistycznych.

2. Sprzęt audiowizualny

3. Tablica, kreda, mazaki

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 15:40 - 18:05, (sala nieznana)
Katarzyna Zadros 22/ szczegóły
2 każda sobota, 13:10 - 15:35, (sala nieznana)
Katarzyna Zadros 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)