Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wartościowanie pracy WZ-Z-Z1-WP-ZK-05
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 2017.

2. Ludmiła Stemplewska, Wartościowanie stanowisk pracy, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 2/2013.

3. Listwan T., Sułkowski Ł., Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

1. Tadeusz Oleksyn, Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 2001.

2. Zbigniew Martyniak, Metodologia wartościowania pracy, Antykwa, Kraków 1998.

3. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2006

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Po zakończeniu procesu uczenia się student:

EU 2 Student potrafi identyfikować i charakteryzować podstawowe działania podejmowane w ramach wartościowania pracy.

EU 3 Student potrafi przygotować narzędzia do wartościowania pracy w ramach metody sumarycznej.

EU 4 Student potrafi przygotować narzędzia do wartościowania pracy w ramach metody analitycznej.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1 - Zadanie realizowane w ramach ćwiczeń

F2 - Prezentacja wyników realizowanych zadań

EU 1

2,0 - Student nie potrafi określić podstawowych funkcji wartościowania pracy.

3,0 - Student potrafi nakreślić znaczenie i rolę wartościowania pracy w relacji do systemów motywowania.

4,0 - Student potrafi określić znaczenie i pozycję wartościowania pracy w odniesieniu do poszczególnych typów stanowisk pracy.

5,0 - Student potrafi określić znaczenie i pozycję wartościowania pracy w odniesieniu do poszczególnych stanowisk pracy oraz typów organizacji.

EU 2

2,0 - Student nie potrafi identyfikować ani charakteryzować podstawowych działań podejmowanych w ramach wartościowania pracy.

3,0 - Student potrafi identyfikować podstawowe działania podejmowane w ramach wartościowania pracy.

4,0 - Student potrafi identyfikować i charakteryzować podstawowe działania podejmowane w ramach wartościowania pracy.

5,0 - Student szczegółowo potrafi identyfikować i charakteryzować różnorodne działania podejmowane w ramach wartościowania pracy.

EU 3

2,0 - Student nie potrafi sporządzać opisu stanowiska pracy oraz nie potrafi definiować zadań w zakresie wartościowania pracy.

3,0 - Student potrafi wymienić podstawowe elementy opisu stanowiska pracy i jego rolę w wartościowaniu pracy.

4,0 - Student potrafi wymienić podstawowe elementy opisu stanowiska pracy oraz potrafi wskazać podstawowe zadania wartościowania pracy.

5,0 - Student potrafi sporządzać opis stanowiska pracy oraz potrafi wskazać różnorodne zadania. wartościowania pracy.

EU 4

2,0 - Student nie zna założeń procedury wartościowania pracy.

3,0 - Student zna podstawowe założenia procedury wartościowania pracy.

4,0 - Student zna różnorodne założenia procedury wartościowania pracy.

5,0 - Student zna założenia procedury wartościowania pracy w odniesieniu do różnych stanowisk pracy.

Zakres tematów:

Ćw. 1 - Cele i funkcje wartościowania pracy – praca w grupach 1h

Ćw. 2 - Opracowanie opisu wybranych stanowisk pracy 1h

Ćw. 3 - Opracowanie kryteriów wartościowania stanowisk pracy 1h

Ćw. 4 - Przygotowanie procedury wartościowania pracy metodą sumaryczną i analityczną 1h

Ćw. 5 - Procedura wdrożenia wartościowania pracy w organizacji 1h

Ćw. 6 - Rola wartościowania pracy w opracowaniu systemów motywacyjnych. 1h

Ćw. 7 i 8- Przygotowanie narzędzi do wartościowania wybranych stanowisk pracy i ocena na zaliczenie 2h

Ćw. 9 – Powtórzenie materiału omówionego na ćwiczeniach 1h

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Podręczniki i skrypty

2. Sprzęt audiowizualny

3. Tablica i kreda

4. Prezentacje multimedialne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 10:30 - 12:55, (sala nieznana)
Maja Skiba, Agnieszka Kwiatek, Joanna Gajda 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)