Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia w zarządzaniu WZ-Z-D1-PwZ-01
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa

1. G. Bartkowiak (2010), Psychologia w zarządzaniu. Nowe spojrzenie, Wyd. UEP, Poznań.

2. N. Chmiel (2003), Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk.

3. E. Kowalczyk (2014), Człowiek, organizacja, kariera. Siła psychologii stosowanej, Difin, Warszawa.

4. Z. Ratajczak (2007), Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa.

5. E. Robak (2015), Patologie i dysfunkcje w środowisku pracy, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania

Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

6. A.M. Zawadzka (red.) (2021), Psychologia zarządzania w organizacji, PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Bazan–Bulanda, A. Kwiatek, E. Robak (2015), Udział pracowników w zarządzaniu nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.

2. A. Bazan–Bulanda, E. Robak (2014), Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi we

współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej,

Częstochowa.

3.E. Chrapek (2011), Wybrane uwarunkowania osobowościowe zarządzania konfliktem w organizacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 3, s .98-107.

4. E. Chrapek (2014), Charakterystyka konsekwencji uzależnienia od pracy z uwzględnieniem perspektywy indywidualnej oraz społecznej, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 15, s.57-64.

5. E. Chrapek (2016), Konsekwencje stresu zawodowego - ujęcie biologiczne [w] D. Klimecka-Tatar, A. Pacana (red.) Systemy bezpieczeństwa w podmiotach gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa.

6. E. Robak, A. Karczewska, M. Skiba (2017), Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym wobec zmian

we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej,

Częstochowa.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU1. Student potrafi identyfikować i opisywać psychologiczne mechanizmy zachowania się człowieka w organizacji i ich uwarunkowania.

EU2. Student umie identyfikować i charakteryzować warunki psychologiczne i kompetencje ważne w procesie zarządzania i kierowania zespołami.

EU3. Student potrafi scharakteryzować prawidłowości psychospołeczne dotyczące relacji interpersonalnych oraz funkcjonowania grup w środowisku pracy.

EU4. Student potrafi identyfikować i analizować mechanizmy psychologiczne opisujące sytuacje trudne i zjawiska patologiczne pojawiające się w warunkach organizacji i zarządzania z uwzględnieniem działań przeciwdziałających tymże sytuacjom i zjawiskom.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

P1. Kolokwium zaliczeniowe

EU 1

2,0-Student nie potrafi ani identyfikować ani opisywać psychologicznych mechanizmów zachowania się człowieka w organizacji i ich uwarunkowań.

3,0-Student potrafi identyfikować podstawowe psychologiczne mechanizmy zachowania się człowieka w organizacji i ich uwarunkowania.

4,0-Student potrafi identyfikować i opisywać podstawowe psychologiczne mechanizmy zachowania się człowieka w organizacji i ich uwarunkowania.

5,0-Student potrafi identyfikować i opisywać psychologiczne mechanizmy zachowania się człowieka w organizacji i ich uwarunkowania w odniesieniu do różnych przykładów.

EU 2

2,0-Student nie umie ani identyfikować ani charakteryzować warunków psychologicznych i kompetencji ważnych w procesie zarządzania i kierowania zespołami.

3,0-Student umie identyfikować warunki psychologiczne i kompetencje ważne w procesie zarządzania i kierowania zespołami.

4,0-Student umie identyfikować i charakteryzować podstawowe warunki psychologiczne i kompetencje ważne w procesie zarządzania i kierowania zespołami.

5,0-Student umie identyfikować i charakteryzować warunki psychologiczne i kompetencje ważne w procesie zarządzania i kierowania zespołami w odniesieniu do różnych przykładów.

EU 3

2,0-Student nie potrafi scharakteryzować prawidłowości psychospołecznych dotyczących relacji interpersonalnych oraz funkcjonowania grup w środowisku pracy.

3,0-Student potrafi scharakteryzować podstawowe prawidłowości psychospołeczne dotyczące relacji interpersonalnych w środowisku pracy.

4,0-Student potrafi scharakteryzować podstawowe prawidłowości psychospołeczne dotyczące relacji interpersonalnych oraz funkcjonowania grup w środowisku pracy.

5,0-Student potrafi scharakteryzować prawidłowości psychospołeczne dotyczące relacji interpersonalnych oraz funkcjonowania grup w środowisku pracy w odniesieniu do różnych przykładów.

EU 4

2,0-Student nie potrafi ani identyfikować ani analizować mechanizmów psychologicznych opisujących sytuacje trudne i zjawiska patologiczne pojawiające się w warunkach organizacji i zarządzania oraz działań przeciwdziałających tymże sytuacjom i zjawiskom.

3,0-Student potrafi identyfikować podstawowe mechanizmy psychologiczne opisujące sytuacje trudne i zjawiska patologiczne pojawiające się w warunkach organizacji i zarządzania oraz działania przeciwdziałające tymże sytuacjom i zjawiskom.

4,0-Student potrafi identyfikować i analizować podstawowe mechanizmy psychologiczne opisujące sytuacje trudne i zjawiska patologiczne pojawiające się w warunkach organizacji i zarządzania z uwzględnieniem działań przeciwdziałających tymże sytuacjom i zjawiskom.

5,0-Student potrafi identyfikować i analizować w odniesieniu do przykładów mechanizmy psychologiczne opisujące sytuacje trudne i zjawiska patologiczne pojawiające się w warunkach organizacji i zarządzania z uwzględnieniem działań przeciwdziałających tymże sytuacjom i zjawiskom.

Zakres tematów:

W 1 – Psychologia w zarządzaniu - wprowadzenie, podstawowe pojęcia. 1

W 2 – Znaczenie pracy w życiu człowieka. Czynniki charakteryzujące pracę. 1

W 3 – Psychologiczne uwarunkowania zachowania się człowieka w pracy. 1

W 4, W 5, W 6 – Psychologia komunikacji. Bariery w komunikacji. Kryteria efektywnej komunikacji. Asertywność. Komunikowanie się podczas zebrań oraz podczas rozmów indywidualnych. 3

W 7, W 8, W 9 – Osobowość i temperament. Wybrane koncepcje. Zaburzenia osobowości. Osobowość menedżera. 3

W 10 – Emocje. Teorie emocji. 1

W 11, W 12 – Inteligencja. Istota inteligencji w procesie zarządzania. Inteligencje wielorakie. Inteligencja emocjonalna. 2

W 13 - Przywództwo i kierowanie. Wybrane koncepcje. 1

W 14, W 15 – Autorytet w sytuacji zarządzania. Znaczenie autorytetów na przykładzie eksperymentów psychologicznych. 2

W 16 – Psychologiczne uwarunkowania podejmowania decyzji kierowniczych. 1

W 17, W 18, W 19, W 20 – Stres. Psychofizjologia stresu. Wybrane koncepcje stresu. Stres w miejscu pracy. Radzenie sobie ze stresem zawodowym. 4

W 21, W 22 – Wpływ społeczny. Konformizm, nonkonformizm. Reguły wpływu społecznego. 2

W 23 – Stereotypy i uprzedzenia w środowisku pracy. Zjawisko dyskryminacji w zatrudnieniu. 1

W 24 – Procesy grupowe. Struktura i dynamika funkcjonowania grup w organizacji. 1

W 25 – Praca zespołowa. Role grupowe. 1

W 26 - Konflikt w miejscu pracy. Strategie rozwiązywania konfliktów. 1

W 27, W 28, W 29 – Patologie w miejscu pracy. Mobbing. Pracoholizm. Wypalenie zawodowe. 3

W 30 - Kolokwium zaliczeniowe. 1

Metody dydaktyczne:

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

1. Sprzęt audiowizualny

2. Podręczniki i skrypty

3. Tablica, kreda, markery

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 15:15 - 17:00, sala 216
Anna Karczewska 74/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Zarządzania - Pawilon B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)