Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza i modelowanie procesów obróbki plastycznej WIM-MBM-D2-AMP-AP-02
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Bednarski T.: Mechanika plastycznego płynięcia w zarysie. Wyd. PWN, Warszawa, 1995.

2. Sińczak J.: Podstawy procesów przeróbki plastycznej. Wydawnictwo Naukowe Akapit, Kraków, 2010.

3. Wasiunyk P.: Teoria procesów kucia i prasowania . Wyd. WNT, Warszawa, 1982.

4. Erbel S., Kuczyński K., Marciniak Z.: Obróbka plastyczna metali, PWN, Warszawa 1986.

5. Pater Zb., Samołyk G.: Podstawy teorii i analizy obróbki plastycznej metali, Politechnika Lubelska, Lublin 2011.

6. Zienkiewicz O.C.: Metoda elementów skończonych, Arkady, Warszawa 1972.

7. Bathe K.J.: Finite Element Procedures, Prentice Hall 1996, Upper Sadle River, New Jersey 07458.

8. ADINA Theory and Modeling Guide, ADINA R & D, Inc.

Efekty uczenia się:

EU 3 – student potrafi dokonać analizy wybranego procesu obróbki plastycznej, wyznaczyć jego podstawowe parametry oraz właściwie zastosować MES do jego symulacji oraz zinterpretować otrzymane wyniki.

Metody i kryteria oceniania:

F1. – obecność na zajęciach laboratoryjnych,

F2. – ocena z wykonania zadań objętych programem przedmiotu,

F3. – ocena z opracowania symulacji wybranego procesu wytwarzania i sposobu jej prezentacji,

P1. – zaliczenie laboratorium na podstawie spełnienia warunków (łącznie):

- otrzymanie pozytywnej oceny z opracowania symulacji wybranego zagadnienia i sposobu jej prezentacji,

- otrzymanie pozytywnych ocen z wykonania wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych,

- min. 90% obecności na zajęciach laboratoryjnych.

Zakres tematów:

L 1 – System do obliczeń metodą elementów skończonych ADINA. Moduły

obliczeniowe. Definiowanie problemu. Etapy obliczeń. Interfejs graficzny.

L 2 – Definiowanie geometrii. Układ współrzędnych. Punkty. Linie. Powierzchnie. Bryły.

L 3 – Definiowanie warunków brzegowych i początkowych. Wprowadzanie obciążeń. Definiowanie modelu materiału.

L 4 – Definiowanie elementów i grup elementów. Generowanie siatki elementów.

L 5 – Symulacja zginania belki. Realizacja obliczeń. Wizualizacja wyników.

L 6 – Modelowanie wybranego zagadnienia z zakresu płaskiego stanu naprężenia. Wizualizacja wyników. Izolinie. Wykresy.

L 7 – Zagadnienie osiowosymetryczne. Wyznaczanie ustalonego pola temperatury w ciele stałym. Naprężenia cieplne.

L 8 – Modelowanie procesu hartowania.

L 9 – Modelowanie zagadnienia kontaktowego. Symulacja procesu gięcia.

L 10 – Symulacja procesu wyciskania współbieżnego.

L 11 – Modelowanie numeryczne procesu spęczania walca, badanie rozkładu odkształceń i naprężeń w procesie spęczania z udziałem tarcia.

L 12 – Formułowanie założeń do modelu wybranego problemu z zakresu obróbki plastycznej - prezentacje studentów.

L 13, 14 – Zastosowanie metody elementów skończonych do modelowania wybranego zagadnienia związanego z procesami obróbki plastycznej.

L 15 – Prezentacja prac studentów - ocena stopnia przygotowania studentów

do samodzielnego modelowania zagadnień związanych z procesami wytwarzania.

Metody dydaktyczne:

– zajęcia laboratoryjne,

– program metody elementów skończonych ADINA,

– stanowiska komputerowe,

– instrukcje do ćwiczeń,

– materiały udostępniane poprzez Internet.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:15 - 11:45, sala 122-KTA
Piotr Paszta, Aneta Idziak-Jabłońska 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki - Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)