Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiałoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIM-ENE-D1-MATRE-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materiałoznawstwo
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie studentom podstawowej wiedzy o właściwościach i zastosowaniu różnych materiałów niemetalowych.

C2. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie badań materiałów niemetalowych.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wiedza z zakresu materiałoznawstwa.

2. Znajomość podstaw z fizyki, matematyki, chemii ogólnej oraz podstawowych technik wytwarzania.

3. Znajomość zasad bezpieczeństwa pracy przy użytkowaniu urządzeń badawczych.

4. Umiejętność doboru metod pomiarowych i wykonywania pomiarów.

5. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji w tym z instrukcji i dokumentacji technicznej.

6. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie.

7. Umiejętności prawidłowej interpretacji i prezentacji własnych działań.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi budowy materii, sposobami badania i rozpoznawania własności mechanicznych pojęciami dotyczącymi budowy materii, sposobami badania i rozpoznawania własności mechanicznych materiałów polimerowych o strukturze krystalicznej oraz budowie amorficznej oraz matali. Poznanie metod badania worzyw, metali i ich stopów, budowy tworzyw metalicznych, układów równowagi fazowej metali. Omówienie struktur, własności, klasyfikacji i zastosowania tworzyw oraz stali węglowych i stopowych, staliw, żeliw oraz stopów miedzi i aluminium. Wprowadzenie podstaw teorii obróbki cieplnej stopów żelaza i metali kolorowych. Poznanie budowy własności tworzyw sztucznych, kompozytów, materiałów stosowanych w budowie maszyn i elektrotechnice.

Literatura:

1. R. Sikora: Tworzywa wielkocząsteczkowe. Rodzaje, właściwości i struktura. Politechnika Lubelska, 1991.

2. J. Koszkul: Polipropylen i jego kompozyty. Politechnika Częstochowska, 1997.

3. J. Koszkul: Materiały niemetalowe. Politechnika Częstochowska, 1995.

4. J. Koszkul: Materiały polimerowe. Politechnika Częstochowska, 1999.

5. D. Żuchowska: Polimery konstrukcyjne. WNT Warszawa 1995

Efekty uczenia się:

EK 1 – posiada wiedzę teoretyczną z zakresu metod i technik wytwarzania,

EK 2 – zna tendencje i kierunki rozwoju w zakresie wytwarzania i stosowania materiałów niemetalowych.

EK 3 – jest zdolny zaproponować rodzaj materiału oraz właściwie wybrać metodę wytwarzania różnych wytworów.

EK 4 – potrafi przeprowadzić badania właściwości materiałów niemetalowych.

EK 5 – potrafi przeprowadzić analizę wyników badań właściwości materiałów niemetalowych.

EK 6 – zna techniki kształtowania własności materiałów niemetalowych.

EK 7 – potrafi przygotować sprawozdanie z przebiegu realizacji ćwiczeń.

Metody i kryteria oceniania:

F1. – ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych

F2. – ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń

F3. – ocena sprawozdań z realizacji ćwiczeń objętych programem nauczania

F4. – ocena aktywności podczas zajęć

P1. – ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów oraz sposobu prezentacji

uzyskanych wyników – zaliczenie na ocenę*

P2. – ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem wykładu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bociąga, Marek Gucwa
Prowadzący grup: Elżbieta Bociąga, Marek Gucwa, Tomasz Jaruga, Wojciech Okularczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bociąga, Marek Gucwa
Prowadzący grup: Elżbieta Bociąga, Mateusz Chyra, Marek Gucwa, Przemysław Postawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bociąga, Marek Gucwa
Prowadzący grup: Elżbieta Bociąga, Adam Gnatowski, Marek Gucwa, Krzysztof Kudła, Marcin Kukuryk, Dariusz Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bociąga, Marek Gucwa
Prowadzący grup: Elżbieta Bociąga, Adam Gnatowski, Marek Gucwa, Rafał Kaczmarek, Krzysztof Kudła, Dariusz Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bociąga, Marek Gucwa
Prowadzący grup: Elżbieta Bociąga, Adam Gnatowski, Marek Gucwa, Marcin Kukuryk, Dariusz Kwiatkowski, Paweł Palutkiewicz, Arkadiusz Szarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Gucwa, Paweł Palutkiewicz
Prowadzący grup: Adam Gnatowski, Marek Gucwa, Jacek Nabiałek, Paweł Palutkiewicz, Arkadiusz Szarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

C1. Zapoznanie studentów z podstawami nauki o materiałach metalowych: budową, własnościami, wytwarzaniem oraz zastosowaniem.

C2. Nabycie praktycznych umiejętności przez studentów posługiwaniem się układami równowagi fazowej, przygotowywanie zgładów metalograficznych.

C3. Nabycie wiedzy i umiejętności przez studentów z zakresu przeprowadzania badań z podstaw wytrzymałości materiałów oraz interpretowania wyników.

C4. Przekazanie studentom podstawowej wiedzy o właściwościach i zastosowaniu różnych materiałów niemetalowych.

C5. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie badań materiałów niemetalowych.

Pełny opis:

Poznanie podstawowych zagadnień związanych z materiałami wykorzystywanymi w procesie produkcji elementów infrastruktury transportowej i środków transportu. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi budowy materii, sposobami badania i rozpoznawania własności mechanicznych pojęciami dotyczącymi budowy materii, sposobami badania i rozpoznawania własności mechanicznych materiałów o strukturze krystalicznej oraz budowie amorficznej. Poznanie metod badania metali i ich stopów, budowy tworzyw metalicznych, układów równowagi fazowej metali. Omówienie struktur, własności, klasyfikacji i zastosowania stali węglowych i stopowych, staliw, żeliw oraz stopów miedzi i aluminium. Wprowadzenie podstaw teorii obróbki cieplnej stopów żelaza i metali kolorowych. Poznanie budowy własności tworzyw sztucznych, kompozytów, materiałów stosowanych w budowie maszyn i elektrotechnice.

Literatura:

1. L. A. Dobrzański, Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Wyd. WNT, Warszawa 2006

2. L. A. Dobrzański, Metalowe materiały inżynierskie, Wyd. WNT, Warszawa 2004

3. L. A. Dobrzański, Metaloznawstwo opisowe stopów metali nieżelaznych, Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 2008

4. M. F. Ashby, Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim, Wyd. WNT, Warszawa 1998

5. R. Sikora: Tworzywa wielkocząsteczkowe. Rodzaje, właściwości i struktura. Politechnika Lubelska, 1991.

6. J. Koszkul: Polipropylen i jego kompozyty. Politechnika Częstochowska, 1997.

7. E. Bociąga: Materiały niemetalowe. Politechnika Częstochowska, 2013.

8. J. Koszkul: Materiały polimerowe. Politechnika Częstochowska, 1999.

9. D. Żuchowska: Polimery konstrukcyjne. WNT Warszawa 1995

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)