Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynek pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIM-INF-Z2-RYPRA-03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rynek pracy
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

C1. Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej zagadnień z zakresu funkcjonowania rynku pracy.

C2. Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami dotyczącymi aktywnego poszukiwania pracy.

Pełny opis:

1. Student ma ogólną wiedzę na temat funkcjonowania rynku pracy i zjawisk na nim zachodzących.

2. Student posiada ogólną wiedzę na temat poszukiwania informacji o wolnych miejscach pracy i odnalezienia się na rynku pracy, selekcjonuje ją i wykorzystuje omawiając przebieg procesów dotyczących rekrutacji i selekcji pracowników.

3. Student ma ogólną wiedzę na temat zarządzania karierą zawodową oraz barier w planowaniu kariery zawodowej.

4. Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania swoich predyspozycji zawodowych.

Literatura:

1. Szaban J. Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej, Warszawa, Difin, 2013.

2. Pocztowski A., W górę, to jedyna droga. Poradnik rozwoju zawodowego dla studentów, UE, Kraków 2013.

3. Wood R., Payne T., Metody rekrutacji i selekcji oparte na kompetencjach,

Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006.

4. Rynek pracy. Biuletyn informacyjny Urzędu Pracy w Katowicach.

5. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2006.

6. Bogaj A., Kwiatkowski S., Szkoła, a rynek pracy. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2006.

7. Jarmołowicz W., Przemiany na współczesnym rynku pracy, FM, Poznań 2008.

Efekty uczenia się:

EK 1 – Student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej na temat funkcjonowania rynku pracy do opisu i analizowania aktualnej sytuacji na rynku pracy.

EK 2 – Student ma umiejętność obserwacji trendów oraz zmian na rynku pracy.

EK 3 – Student zna metody i techniki dotyczące aktywnego poszukiwania pracy.

EK 4 – Student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy na temat zarządzania karierą do opisu i analizowania własnych umiejętności i predyspozycji zawodowych.

EK 5 – Student posiada umiejętność wykorzystania poznanych sposobów poszukiwania pracy do konstruowania procesu aktywnego poruszania się po rynku pracy w oparciu o indywidualny profil kompetencyjny.

Metody i kryteria oceniania:

F1. – Zadania przygotowywane w ramach zajęć.

F2. – Prezentacja w Power Point na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy.

F3. – Przygotowanie symulacji rozmowy kwalifikacyjnej.

P1. – Kolokwium zaliczeniowe w formie testu.

Praktyki zawodowe:

nie ma praktyk zawodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Przewoźna-Krzemińska
Prowadzący grup: Agata Przewoźna-Krzemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej zagadnień z zakresu funkcjonowania i poruszania się po rynku pracy, wybór odpowiedniego pracodawcy oraz analiza własnych predyspozycji i kompetencji zawodowych w celu realizacji ścieżki kariery zawodowej.

Pełny opis:

W 1 – Wprowadzenie do przedmiotu. Przedstawienie podstawowych zagadnień i pojęć związanych z przedmiotem rynek pracy.

W 2 – Przedstawienie istoty funkcjonowania współczesnego rynku pracy i jego dynamiki. Charakterystyka podaży i popytu na pracę.

W 3 – Zmiany w popycie na pracę. Zawody i kompetencje przyszłości a automatyzacja.

W 4, 5 – Bezrobocie jako zjawisko na rynku pracy. Istota bezrobocia, jego rodzaje i wielorakie skutki. Osoby aktywne i bierne zawodowo. Współczynnik aktywności zawodowej. Uwarunkowania posiadania statusu osoby bezrobotnej.

W 6 – Aktywna i pasywna polityka państwa na rynku pracy. Instytucje rynku pracy.

W 7 – Rekrutacja pracowników. Rekrutacja zewnętrzna i wewnętrzna – zalety i wady. Metody rekrutacji zewnętrznej.

W 8– Selekcja kandydatów do pracy. Kryteria selekcji, procedura i metody. Dokumenty aplikacyjne: C V, list motywacyjny. Testy selekcyjne. Assesment center.

W 9, 10 – Rozmowa kwalifikacyjna. Metody i etapy prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Pytania dotyczące edukacji, doświadczeń zawodowych, motywacji i planów zawodowych kandydata.

W 11 – Kompetencje współczesnego pracownika. Znaczenie kompetencji społecznych na rynku pracy.

W 12 – Osobowościowe uwarunkowania a podejmowanie aktywności zawodowej.

W 13 – Temperament i jego wpływ na funkcjonowanie człowieka w środowisku pracy i adaptację społeczno - zawodową.

W 14 – Kariera zawodowa a zachowania przedsiębiorcze.

W – 15 Podsumowanie przedstawionej problematyki na temat funkcjonowania rynku pracy.

Literatura:

Czasopismo Benefit 2018

Kodeky Pracy (aktualizowany)

Raport Wskażniki HR 2018 Sedlak&Sedlak

Uwagi:

PROWADZĄCY PRZEDMIOT

1. dr Elżbieta Robak elżbieta.robak@wz.pcz.pl

2. dr Agata Przewoźna-Krzemińska

agata.przewozna-krzeminska@wz.pcz.pl

3. dr Maja Skiba maja.skiba@wz.pcz.pl

1. Wszelkie informacje dla studentów kierunku są umieszczane na stronie Wydziału www.wimii.pcz.pl oraz na stronach podanych studentom podczas pierwszych zajęć z danego przedmiotu.

2. Informacja na temat konsultacji przekazywana jest studentom podczas pierwszych zajęć z danego przedmiotu, znajdują się także na stronie internetowej Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)