Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aplikacja robotów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIM-MBM-D1-AR-07-APW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aplikacja robotów
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

C1. Zapoznanie studentów z budową chwytaków i narzędzi robotów

C2. Nabycie przez studentów umiejętności doboru i projektowania chwytaków

C3. Zapoznanie studentów z zastosowaniem robotów w różnych obszarach wytwarzania

C4. Zapoznanie studentów z systemami programowania robotów i nabycie przez nich umiejętności programowania robotów

Pełny opis:

Forma zajęć – WYKŁADY Liczba godzin

W 1 – Zadania, kwalifikacja i charakterystyka urządzeń chwytających 2

W 2 – Wybór typu chwytaka dla danej klasy obiektów manipulacji, budowa chwytaków mechanicznych 2

W 3 – Układy napędowe, przeniesienia napędu i układy wykonawcze chwytaków 2

W 4 – Projektowanie mechanizmów chwytaków, przykłady obliczeń 2

W 5 – Układy wymiany narzędzi – uchwyty i magazynki narzędzi 2

W 6 – Narzędzia robotów 2

W 7 – Rozwiązania konstrukcyjne chwytaków i narzędzi dla robotów obsługujących podstawowe procesy technologiczne 2

W 8 – Przykłady zastosowania robotów w różnych dziedzinach techniki 2

W 9 – Systemy programowania robotów i metody programowania 2

W 10 – Programatory mechaniczne, programowanie sekwencyjne i samouczące 2

W 11 – Komputerowe programowanie robotów off-line, programowanie tekstowe 2

W 12 – Języki programowania off-line robotów: programowanie logiki działania robota, programowanie ruchu, sensorowanie i systemy wizyjne 2

W 13 – Język AL i inne języki programowania robotów 2

W 14 – Tworzenie i testowanie programu źródłowego 2

W 15 – Sprzężenie z układami CAD 2

Forma zajęć – LABORATORIUM Liczba godzin

L 1 – Bezpieczeństwo pracy z robotami 1

L 2 – Możliwości manipulacyjne robota Irb-6 1

L 3,L4 – Zespoły pomiarowe i napędowe robota Irb-6 2

L 5-8 – Programowanie zadań manipulacyjnych na przykładzie robota Irb-6 4

L 9 – Możliwości manipulacyjne robota Fanuc S-420 F 1

L 10,L11 – Zespoły pomiarowe i napędowe robota Fanuc S-420 F 2

L 12-15 – Programowanie zadań manipulacyjnych na przykładzie robota Fanuc S-420 F 4

Forma zajęć – PROJEKT Liczba godzin

P1 – Analiza mechanizmów napędowych zastosowanych w robotach będących w Instytucie z ukierunkowaniem na nowe rozwiązania konstrukcyjne części chwytowej 1

P2,P3 – Analiza konstrukcji narzędzi do określonych zadań wykonywanych przez robot typ IRb 6 oraz FANUC 2

P4 – Założenia konstrukcyjne dla poszczególnych tematów 1

P5-10 – Projekt chwytaków przeznaczonych do określonych zadań obsługi obróbki, montażu, lub kontroli wymiarów 6

P11-13 – Wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej – rysunek zestawieniowy i wybrane części 3

P14,P15 – Analiza organizacji pracy robota z określonym zaprojektowanym chwytakiem 2

Literatura:

1. Barczyk J., Rydzewski A.: Konstrukcja, sterowanie i badanie chwytaków z napędem elektrycznym Pr. Zb. Pod red. C. Zielińskiego i T Zielińskiego. Warszawa, Oficyna Wyd. PW 1997

2. Honczarenko J.: Roboty przemysłowe – elementy i zastosowanie. WNT Warszawa 1996.

3. Kosmol J.: Serwonapędy obrabiarek sterowanych numerycznie. WNT Warszawa 1998.

4. Morecki A., Knapczyk J. (red.): Podstawy robotyki, WNT, Warszawa 1999

5. Zdanowicz R.: Podstawy robotyki, WPol.Śl., Gliwice 2000

6. Barczyk J.: Laboratorium podstaw robotyki, Ofic.Wyd. PW, Warszawa 2004

7. Kost G.: Programowanie robotów przemysłowych, WPol.Śl., Gliwice 1996

Efekty uczenia się:

EK 1 – zna typy, charakterystyki oraz budowę chwytaków i narzędzi robotów

EK 2 – potrafi dokonać wyboru chwytaka dla danej klasy obiektów manipulacji

EK 3 – potrafi projektować mechanizmy chwytaków

EK 4 – zna rozwiązania konstrukcyjne chwytaków i narzędzi dla robotów obsługujących podstawowe procesy technologiczne

EK 5 – zna podstawowe sposoby oraz przykłady zastosowania robotów

EK 6 – zna systemy programowania robotów i języki programowania

EK 7 – potrafi programować proste zadania manipulacyjne

EK 8 – potrafi przygotować sprawozdanie z przebiegu realizacji ćwiczeń.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia Na ocenę 2

EK1-7

Student opanował wiedzę z zakresu aplikacji robotów Student nie opanował podstawowej wiedzy z aplikacji robotów

EK1-4

Student zna budowę chwytaków, potrafi dokonać doboru chwytaka oraz projektować mechanizmy chwytaka Student nie zna budowy chwytaków, nie potrafi dokonać doboru chwytaka oraz nie umie projektować mechanizmy chwytaka

EK5-7

Student zna przykłady zastosowania robotów oraz zna systemy programowania, potrafi programować proste zadania manipulacyjne Student nie zna przykładów zastosowania robotów oraz nie zna systemów programowania, nie potrafi programować zadań manipulacyjnych

EK8

Student potrafi efektywnie prezentować i dyskutować wyniki

własnych działań Student nie opracował sprawozdania Student nie potrafi zaprezentować wyników swoich

badań

Efekty kształcenia Na ocenę 3

EK1-7

Student opanował wiedzę z zakresu aplikacji robotów Student częściowo opanował wiedzę z zakresu aplikacji robotów

EK1-4

Student zna budowę chwytaków, potrafi dokonać doboru chwytaka oraz projektować mechanizmy chwytaka Student zna budowę chwytaków ale nie potrafi dokonać doboru chwytaka i nie umie projektować mechanizmów chwytaka

EK5-7

Student zna przykłady zastosowania robotów oraz zna systemy programowania, potrafi programować proste zadania manipulacyjne Student zna przykłady zastosowania robotów omówione w wykładzie, zna systemy programowania, ale nie potrafi ich omówić, ma trudności w samodzielnym zaprogramowaniu zadania manipulacyjnego

EK8

Student potrafi efektywnie prezentować i dyskutować wyniki własnych działań Student wykonał sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia, ale nie potrafi dokonać interpretacji oraz analizy wyników własnych badań

Efekty kształcenia Na ocenę 4

EK1-7

Student opanował wiedzę z zakresu aplikacji robotów Student opanował wiedzę z aplikacji robotów w zakresie nie wykraczającym poza tematykę wykładów

EK1-4

Student zna budowę chwytaków, potrafi dokonać doboru chwytaka oraz projektować mechanizmy chwytaka Student zna budowę chwytaków, potrafi dokonać doboru chwytaka oraz umie projektować mechanizmy chwytaka

EK5-7

Student zna przykłady zastosowania robotów oraz zna systemy programowania, potrafi programować proste zadania manipulacyjne Student zna przykłady zastosowania robotów oraz zna systemy programowania, potrafi samodzielnie programować proste zadania manipulacyjne

EK8

Student potrafi efektywnie prezentować i dyskutować wyniki własnych działań Student wykonał sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia, potrafi

prezentować wyniki swojej pracy oraz dokonuje ich analizy

Efekty kształcenia Na ocenę 5

EK1-7

Student opanował wiedzę z zakresu aplikacji robotów Student bardzo dobrze opanował wiedzę z zakresu materiału objętego programem nauczania, samodzielnie zdobywa i poszerza wiedzę przy użyciu różnych źródeł

EK1-4

Student zna budowę chwytaków, potrafi dokonać doboru chwytaka oraz projektować mechanizmy chwytaka Student zna budowę chwytaków, potrafi dokonać doboru chwytaka oraz umie projektować mechanizmy chwytaka, proponuje kilka alternatywnych rozwiązań, potrafi przeprowadzić ich analizę

EK5-7

Student zna przykłady zastosowania robotów oraz zna systemy programowania, potrafi programować proste zadania manipulacyjne Student zna przykłady zastosowania robotów oraz zna systemy programowania, potrafi samodzielnie programować proste zadania manipulacyjne w kilku językach programowania robotów

EK8

Student potrafi efektywnie prezentować i dyskutować wyniki

własnych działań Student wykonał sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia, potrafi w sposób zrozumiały prezentować, oraz dyskutować osiągnięte wyniki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rygałło
Prowadzący grup: Borys Borowik, Marek Kęsy, Andrzej Rygałło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rygałło
Prowadzący grup: Borys Borowik, Marek Kęsy, Andrzej Rygałło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rygałło
Prowadzący grup: Borys Borowik, Marek Kęsy, Andrzej Rygałło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rygałło
Prowadzący grup: Borys Borowik, Marek Kęsy, Andrzej Rygałło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Rygałło
Prowadzący grup: Borys Borowik, Marek Kęsy, Andrzej Rygałło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Projekt - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Paszta
Prowadzący grup: Jacek Nabiałek, Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)