Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiałoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIM-MBM-D1-MATRE-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0719) Inżynieria i technika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Materiałoznawstwo
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

C1. Zapoznanie studentów z podstawami nauki o materiałach metalowych: budową, własnościami, wytwarzaniem oraz zastosowaniem.

C2. Nabycie praktycznych umiejętności przez studentów posługiwaniem się układami równowagi fazowej, przygotowywanie zgładów metalograficznych.

C3. Nabycie wiedzy i umiejętności przez studentów z zakresu przeprowadzania badań z podstaw wytrzymałości materiałów oraz interpretowania wyników.

C4. Przekazanie studentom podstawowej wiedzy o właściwościach i zastosowaniu różnych materiałów niemetalowych.

C5. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie badań materiałów niemetalowych.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu „Materiałoznawstwo” student uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu materiałów niemetalowych, takich jak tworzywa sztuczne, ceramika, materiały węglowe, papiernicze, kleje, materiały lakiernicze, oraz materiałów metalowych. Nabywa również umiejętności podstawowych ich badań.

Literatura:

1. L. A. Dobrzański, Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Wyd. WNT, Warszawa 2006

2. L. A. Dobrzański, Metalowe materiały inżynierskie, Wyd. WNT, Warszawa 2004

3. L. A. Dobrzański, Metaloznawstwo opisowe stopów metali nieżelaznych, Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 2008

4. M. F. Ashby, Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim, Wyd. WNT, Warszawa 1998

5. R. Sikora: Tworzywa wielkocząsteczkowe. Rodzaje, właściwości i struktura. Politechnika Lubelska, 1991.

6. J. Koszkul: Polipropylen i jego kompozyty. Politechnika Częstochowska, 1997.

7. E. Bociąga: Materiały niemetalowe. Politechnika Częstochowska, 2013.

8. J. Koszkul: Materiały polimerowe. Politechnika Częstochowska, 1999.

9. D. Żuchowska: Polimery konstrukcyjne. WNT Warszawa 1995

Efekty uczenia się:

EU 1 – posiada wiedzę z zakresu podstaw nauki o materiałach metalowych;

EU 2 – potrafi wskazać zależność między strukturą materiałów, a ich właściwościami oraz potrafi rozpoznawać podstawowe struktury stopów żelaza;

EU 3 – potrafi rozpoznać oznaczenia stopów metali oraz scharakteryzować ich własności;

EU 4 – posiada wiedzę dotyczącą podstawowych właściwości mechanicznych metali i ich stopów oraz potrafi wykonać badania wytrzymałości materiałów;

EU 5 – potrafi przygotować sprawozdanie z przebiegu realizacji ćwiczeń.

EU 6 – posiada wiedzę teoretyczną z zakresu metod i technik wytwarzania,

EU 7 – zna tendencje i kierunki rozwoju w zakresie wytwarzania i stosowania materiałów niemetalowych.

EU 8 – jest zdolny zaproponować rodzaj materiału oraz właściwie wybrać metodę wytwarzania różnych wytworów.

EU 9 – potrafi przeprowadzić badania właściwości materiałów niemetalowych.

EU 10 – potrafi przeprowadzić analizę wyników badań właściwości materiałów niemetalowych.

EU 11 – zna techniki kształtowania własności materiałów niemetalowych.

Metody i kryteria oceniania:

F1. – ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych

F2. – ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń

F3. – ocena sprawozdań z realizacji ćwiczeń objętych programem nauczania

F4. – ocena aktywności podczas zajęć

P1. – ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów oraz sposobu prezentacji uzyskanych wyników – zaliczenie na ocenę*

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bociąga, Marek Gucwa
Prowadzący grup: Robert Bęczkowski, Elżbieta Bociąga, Adam Gnatowski, Marek Gucwa, Tomasz Jaruga, Krzysztof Kudła, Marcin Kukuryk, Paweł Palutkiewicz, Przemysław Postawa, Tomasz Stachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bociąga, Marek Gucwa
Prowadzący grup: Elżbieta Bociąga, Adam Gnatowski, Marek Gucwa, Dariusz Kwiatkowski, Przemysław Postawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bociąga, Marek Gucwa
Prowadzący grup: Elżbieta Bociąga, Adam Gnatowski, Marek Gucwa, Krzysztof Kudła, Marcin Kukuryk, Dariusz Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bociąga, Marek Gucwa
Prowadzący grup: Elżbieta Bociąga, Adam Gnatowski, Marek Gucwa, Rafał Kaczmarek, Krzysztof Kudła, Dariusz Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bociąga, Marek Gucwa
Prowadzący grup: Elżbieta Bociąga, Adam Gnatowski, Marek Gucwa, Marcin Kukuryk, Dariusz Kwiatkowski, Paweł Palutkiewicz, Arkadiusz Szarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Palutkiewicz
Prowadzący grup: Paweł Palutkiewicz, Arkadiusz Szarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Gucwa, Paweł Palutkiewicz
Prowadzący grup: Adam Gnatowski, Marek Gucwa, Marcin Kukuryk, Paweł Palutkiewicz, Arkadiusz Szarek, Kwiryn Wojsyk
Strona przedmiotu: http://www.wimii.pcz.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

C1. Zapoznanie studentów z podstawami nauki o materiałach metalowych: budową, własnościami, wytwarzaniem oraz zastosowaniem.

C2. Nabycie praktycznych umiejętności przez studentów posługiwaniem się układami równowagi fazowej, przygotowywanie zgładów metalograficznych.

C3. Nabycie wiedzy i umiejętności przez studentów z zakresu przeprowadzania badań z podstaw wytrzymałości materiałów oraz interpretowania wyników.

C4. Przekazanie studentom podstawowej wiedzy o właściwościach i zastosowaniu różnych materiałów niemetalowych.

C5. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie badań materiałów niemetalowych.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu „Materiałoznawstwo” student uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu materiałów niemetalowych, takich jak tworzywa sztuczne, ceramika, materiały węglowe, papiernicze, kleje, materiały lakiernicze, oraz materiałów metalowych. Nabywa również umiejętności podstawowych ich badań.

Literatura:

1. L. A. Dobrzański, Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Wyd. WNT, Warszawa 2006

2. L. A. Dobrzański, Metalowe materiały inżynierskie, Wyd. WNT, Warszawa 2004

3. L. A. Dobrzański, Metaloznawstwo opisowe stopów metali nieżelaznych, Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 2008

4. M. F. Ashby, Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim, Wyd. WNT, Warszawa 1998

5. R. Sikora: Tworzywa wielkocząsteczkowe. Rodzaje, właściwości i struktura. Politechnika Lubelska, 1991.

6. J. Koszkul: Polipropylen i jego kompozyty. Politechnika Częstochowska, 1997.

7. E. Bociąga: Materiały niemetalowe. Politechnika Częstochowska, 2013.

8. J. Koszkul: Materiały polimerowe. Politechnika Częstochowska, 1999.

9. D. Żuchowska: Polimery konstrukcyjne. WNT Warszawa 1995

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)