Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cieplne i metalurgiczne procesy spawalnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIM-MBM-D2-CMP-SP-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cieplne i metalurgiczne procesy spawalnicze
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Grupy: Przedmioty obowiazkowe 1 sem. MBM spec. Spawalnictwo II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Nauka o rozkładach pola temperatury podczas spawania i metodach ich obliczania. Zapoznanie studentów z metalurgicznymi procesami spawalniczymi. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności obliczeń z cieplnych procesów spawania, oceny spawalności stali, w tym analizy wykresów CTPcS, Schaefflera i DeLonga.

Pełny opis:

Celem realizacji przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą o cieplnych i metalurgicznych procesach zachodzących podczas spawania, nauczenie metod analizy i badania zjawisk zachodzących podczas tych procesów, a także metod oceny spawalności stali oraz umiejętności posługiwania się wykresami CTPc-S, Schaefflera i DeLonga.

Program wykładów w ramach przedmiotu obejmuje następujące zagadnienia:

1. Założenia teoretyczne cieplnych procesów spawania.

2. Cykle cieplne procesów spawania.

3. Czas chłodzenia strefy wpływu ciepła i wykresy CTPc-S.

4. Zjawiska zachodzące w jeziorku spawalniczym wywołane przez łuk spawalniczy.

5. Podstawy termodynamiki i metalurgii spawania.

6. Metalurgia procesów spawalniczych: reakcje gaz - metal; wpływ tlenu i azotu na właściwości spoin.

7. Metalurgia procesów spawalniczych: gazy osłonowe i ich rola w procesie spawania; gazy osłonowe do spawania stali węglowych, niskostopowych oraz wysokostopowych; gazy osłonowe do spawania metali nieżelaznych.

8. Rola wodoru w procesie spawania.

9. Rodzaje żużli oraz ich rola w procesie spawania.

10. Rodzaje topników do spawania łukiem krytym oraz ich właściwości.

11. Pęknięcia krystalizacyjne oraz tworzenie się pęcherzy gazowych.

12. Zjawisko dyfuzji.

13. Krystalizacja metali oraz spoin.

14. Pojęcie spawalności i jej określanie.

W ramach ćwiczeń studenci opanowują umiejętność rozwiązywania zadań z zakresu:

1. Obliczania wartości charakterystycznych cyklu cieplnego spawania.

2. Wyznaczania temperatury podgrzewania przed spawaniem.

3. Wyznaczanie czasu stygnięcia.

4. Posługiwania się wykresami CTPc-S, Schaefflera i DeLonga.

5. Obliczania temperatury w danym punkcie dla nieruchomego źródła ciepła.

6. Obliczania temperatury w danym punkcie dla ruchomego źródła ciepła.

7. Obliczania temperatury w danym punkcie dla dużych szybkości spawania.

8. Analizy zmian zachodzących w strefie wpływu ciepła w wyniku działania pola temperatury.

9. Oceny skłonności stali do tworzenia pęknięć.

10. Analitycznych metody oceny spawalności.

Literatura:

1. M. Myśliwiec, Cieplno-mechaniczne podstawy spawalnictwa, WN-T, Warszawa 1972.

2. J. Pilarczyk, Metaloznawstwo spawalnicze, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1977.

3. J. Brózda, J. Pilarczyk, M. Zeman, Spawalnicze wykresy przemian austenitu CTPc-S, Wyd. Śląsk, Katowice 1983.

4. S. Butnicki, Spawalność i kruchość stali. WNT, Warszawa 1989.

5. J. Węgrzyn, Fizyka i metalurgia spawania. Wyd. Pol. Śląska, Gliwice 1990.

6. E. Tasak, Spawalność stali. Wydaw. Fotobit, Kraków 2002.

7. Praca zbiorowa: Poradnik Inżyniera. Spawalnictwo – tom I, WNT Warszawa 2003.

8. K. Ferenc, Spawalnictwo, WN-T, Warszawa 2007.

9. E.Tasak, Metalurgia spawania. Wydaw. JAK, Kraków 2008.

10. E. Tasak, A. Ziewiec, Spawalność materiałów konstrukcyjnych, tom 1, Spawalność stali., Wydawnictwo JAK, Kraków 2009.

Efekty uczenia się:

1. Posiada wiedzę teoretyczną dotycząca rozkładu temperatury w złączu.

2. Posiada wiedzę dotyczącą cyklu cieplnego spawania.

3. Umie obliczać charakterystyczne parametry cykli cieplnych procesów spajania.

4. Posiada wiedzę z zakresu metalurgicznych procesów spawalniczych zachodzących w jeziorku spawalniczym i na granicy metal-gaz.

5. Zna rodzaje, a także role gazów osłonowych wykorzystywanych do spawania metali żelaznych i nieżelaznych oraz ich stopów.

6. Posiada wiedzę z zakresu procesów krystalizacji spoin.

7. Posiada wiedzę dotyczącą pękania połączeń spawanych.

8. Potrafi posługiwać się wykresami CTPc-S, Schaefflera i DeLonga.

9. Zna metody doświadczalne oceny spawalności stali.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena przygotowania do ćwiczeń.

2. Ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń.

3. Ocena aktywności podczas zajęć.

4. ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów oraz sposobu prezentacji uzyskanych wyników – zaliczenie na ocenę.

5. Ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem wykładu - egzamin.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Winczek
Prowadzący grup: Jerzy Winczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kwiryn Wojsyk
Prowadzący grup: Kwiryn Wojsyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Winczek
Prowadzący grup: Jerzy Winczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Winczek
Prowadzący grup: Jerzy Winczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)