Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane technologie obróbki CNC

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIM-MBM-D2-WTO-AP-03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0715) Przemysł maszynowy i metalurgiczny Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane technologie obróbki CNC
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe 3 sem MBM spec. Automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z wybranymi technologiami obróbki CNC.

Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania i posługiwania

się wybranymi procesami technologicznymi na obrabiarki CNC.

Zdobycie przez studentów wiedzy niezbędnej do projektowania wybranych technologii obróbki na maszynach sterowanych numerycznie..

Pełny opis:

Wykład

Klasyfikacja wybranych technologii obróbki CNC – rodzaje sterowań.

Technologie obróbki CNC – sterowanie 2D.

Technologie obróbki CNC – sterowanie 3D.

Obróbka laserowa.

Laser światłowodowy, CO2, budowa i zasada pracy.

Obróbka elektroerozyjna WEDM, EDM.

Elektrodrążarka WEDM, EDM, budowa i zasada pracy.

Technologiczne aspekty przygotowania obróbki laserowej i elektroerozyjnej.

Układy bezpieczeństwa pracy laserów i elektrodrążarek.

Laboratorium

Zasady bezpiecznej pracy i programowania maszyn CNC.

Programowanie 2D w kodzie ISO, przygotowanie programów obróbki.

Programowanie dialogowe 2D, wybrane systemy sterowania wspierające

programowanie.

Przygotowanie do pracy, konfiguracja i obsługa lasera światłowodowego,

funkcje nestingu.

Programowanie lasera światłowodowego, przygotowanie programów cięcia.

Funkcje programowania lasera światłowodowego, tworzenie programów.

Przygotowanie do pracy, konfiguracja i obsługa elektrodrążarki WEDM.

Programowanie elektrodrążarki WEDM, przygotowanie programów cięcia.

Funkcje programowania elektrodrążarki WEDM, tworzenie programów

Literatura:

1. Habrat W., Operator obrabiarek sterowanych numerycznie. Wydawnictwo KaBe, Krosno, 2007.

2. Feld M., Technologia budowy maszyn. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2000.

3. Karbowski K., Podstawy rekonstrukcji elementów maszyn i innych obiektów w procesach

wytwarzania. Wyd. Politechniki Krakowskiej. Kraków 2008.

4. Wyleżoł M., Metodyka modelowania na potrzeby inżynierii rekonstrukcyjnej. Gliwice,

Politechnika Śląska, 2013

5. Honczarenko J., Obrabiarki sterowane numerycznie, WNT, Warszawa, 2008

6. Grzesik Wit, Niesłony P., Bartoszuk M., Programowanie obrabiarek NC/CNC, WNT, Warszawa

2010

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę z zakresu wybranych technologii obróbki oraz zna zastosowania i możliwości, potrzebne do wyboru odpowiednich metod do wytworzenia zadanego

przedmiotu.

Potrafi przygotować dokumentację technologiczną przy wykorzystaniu wybranych technologii obróbki.

Potrafi przygotować pliki danych dla technologii, posługuje się metodami i narzędziami przy wykorzystaniu wybranych technologii obróbki.

Metody i kryteria oceniania:

– ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych

– ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń

– ocena aktywności podczas zajęć

– ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów oraz sposobu prezentacji uzyskanych wyników – zaliczenie na ocenę*

– ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem wykładu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Paszta
Prowadzący grup: Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)