Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie wytwarzania II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIM-MTR-D1-TEWII-04
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0710) Inżynieria i technika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologie wytwarzania II
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z metodami i technikami wytwarzania metodami obróbki plastycznej i obróbki skrawaniem.

C2. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie doboru i projektowania

podstawowych parametrów wybranych procesów obróbki plastycznej i obróbki skrawaniem.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wiedza z zakresu wytrzymałości materiałów i metaloznawstwa.

2. Znajomość zasad bezpieczeństwa pracy przy użytkowaniu maszyn i urządzeń technologicznych.

3. Umiejętność doboru metod pomiarowych i wykonywania pomiarów wielkości mechanicznych.

4. Umiejętność wykonywania działań matematycznych do rozwiązywania postawionych zadań.

5. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji w tym z instrukcji i dokumentacji technicznej.

6. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie.

7. Umiejętności prawidłowej interpretacji i prezentacji własnych działań.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu studenci poznają podstawowe pojęcia oraz cechy charakterystyczne wybranych metod wytwarzania ze szczególnym uwzględnieniem różnych rodzajów obróbki skrawaniem i kształtowania plastycznego metali. Objaśnione zostaną zasady poprawnego konstruowania wyrobów do wykonania których przewiduje się zastosowanie wybranych technologii. Studenci poznają procesy i operacje, przyrządy i konstrukcje najczęściej stosowanych narzędzi i ich technologii oraz materiały.

Efekty uczenia się:

EK 1 – posiada wiedzę teoretyczną z zakresu metod i technik wytwarzania,

EK 2 – zna tendencje i kierunki rozwoju w zakresie projektowania wyrobów metodami obróbki plastycznej i obróbki skrawaniem,

EK 3 – jest zdolny zaproponować rodzaj materiału oraz właściwie wybrać metodę wytwarzania wybranego przedmiotu, potrafi dokonać oceny i udowodnić zasadność przyjętego rozwiązania technologicznego,

EK 4 – zna ogólne zasady działania, obsługi i doboru maszyn technologicznych,

EK 5 – zna konstrukcje narzędzi do obróbki plastycznej na zimno i na gorąco, oraz narzędzi do obróbki skrawaniem

EK 6 – potrafi wyznaczyć podstawowe parametry wybranych procesów obróbki plastycznej i obróbki skrawaniem,

EK 7 – zna techniki kształtowania własności mechanicznych i użytkowych części oraz metody obróbki wykończeniowej,

EK 8 – zna techniki wytwarzania części i elementów maszyn i urządzeń,

EK 9 – ma ogólną wiedzę w zakresie kształtowania wyrobów metodami obróbki skrawaniem

EK 10 – potrafi przygotować sprawozdanie z przebiegu realizacji ćwiczeń.

Metody i kryteria oceniania:

F1. – ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych

F2. – ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń

F3. – ocena sprawozdań z realizacji ćwiczeń objętych programem nauczania

F4. – ocena aktywności podczas zajęć

P1. – ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów oraz sposobu prezentacji uzyskanych wyników – zaliczenie na ocenę*

P2. – ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem wykładu – test zaliczeniowy

*) warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych oraz pozytywnej oceny z testu potwierdzającego opanowanie materiału nauczania będącego przedmiotem wykladu,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Czech-Dudek, Bogusław Kukuryk
Prowadzący grup: Katarzyna Czech-Dudek, Rafał Gołębski, Aneta Idziak-Jabłońska, Bogusław Kukuryk, Piotr Paszta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Więckowski
Prowadzący grup: Rafał Gołębski, Piotr Paszta, Tomasz Walasek, Wojciech Więckowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Więckowski
Prowadzący grup: Rafał Gołębski, Aneta Idziak-Jabłońska, Wojciech Więckowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Więckowski
Prowadzący grup: Wojciech Więckowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Więckowski
Prowadzący grup: Wojciech Więckowski, Ryszard Wolny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Więckowski
Prowadzący grup: Katarzyna Czech-Dudek, Marcin Nabrdalik, Wojciech Więckowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Literatura:

1. Erbel S. i in.: Obróbka plastyczna na zimno, PWN, Warszawa, 1975

2. Okoniewski S.: Technologia metali, WSiP, Warszawa, 1995

3. Wasiunyk P.: Kucie matrycowe, WNT 1975

4. Erbel S. i in.: Technologia obróbki plastycznej. Laboratorium, OWPW, 2003

5. Pater Z., Samołyk G.: Podstawy technologii obróbki plastycznej metali, Politechnika Lubelska, Lublin 2013

6. Wasiunyk P.: Walcownictwo i ciągarstwo, WSiP, Warszawa 1981

7. Łaskawiec J.: Inżynieria powierzchni, Wyd. PŚ, 1997.

8. Nowacki J.: Spiekane metale i kompozyty z osnową metaliczną, WNT, W-wa, 2005

9. Cichosza P.: Techniki wytwarzania. Obróbka ubytkowa. Laboratorium, wyd. P.Wr., 2002

10. Feld M.: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn. WNT. Warszawa 2003.

11. Żebrowski H.: Techniki wytwarzania, obróbka wiórowa, ścierna, erozyjna. Wyd. Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2004

12. Sobolewski Z. i inni: Projektowanie technologii maszyn. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2002

Uwagi:

1. Wszelkie informacje dla studentów kierunku są umieszczane na stronie Wydziału www.wimii.pcz.pl oraz na stronach podanych studentom podczas pierwszych zajęć z danego przedmiotu.

2. Informacja na temat konsultacji przekazywana jest studentom podczas pierwszych zajęć z danego przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Więckowski
Prowadzący grup: Marek Kęsy, Marcin Nabrdalik, Wojciech Więckowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)