Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie okularowe II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIP-FT-D1-TII-OO-07
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologie okularowe II
Jednostka: Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Grupy:
Strona przedmiotu: http://download.wip.pcz.pl/sylabusy/2019/FT/FT_pier_stop_stacjonarne/PDF/FT_S_I_PK_C_37_Technologie-okularowe-II.pdf
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

C1- Przekazanie studentom wiedzy i umiejętności potrzebnych do oprawiania soczewek organicznych i mineralnych

sferycznych, sfero-cylindrycznych i progresywnych w różnego rodzaju oprawkach

C2- Opanowanie przez studentów umiejętności posługiwania się narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do

prawidłowego wykonania korekcji okularowej i oceny jej jakości.

C3- Opanowanie przez studentów prawidłowego wykonania korekcji okularowej i oceny jej jakości

Pełny opis:

Lab 1 Podstawowe przepisy BHP pracowni optycznej. Wykonanie okularów korekcyjnych do oprawy żyłkowej, obsługa rowkarki.

Lab 2 Wykonanie okularów z soczewkami dwuogniskowymi, zasada działania okularów dwuogniskowych.

Lab 3 Wykonanie okularów z soczewkami progresywnymi, zasada działania soczewek progresywnych.

Lab 4 Wyznaczanie kąta pantoskopowego oraz środków optycznych w okularach wieloogniskowych.

Lab 5 Obsługa automatu bezszablonowego, wykonanie okularów na automacie

bezszablonowym.

Lab 6 Wiercenie otworów w soczewkach okularowych. Wykonanie okularów korekcyjnych do oprawy wierconej (tzw. patentów).

Lab 7 Wykonanie okularów z soczewkami pryzmatycznymi.

Lab 8 Wykonanie okularów o dużych mocach.

Lab 9 Lutowanie opraw metalowych, wymiana nanośników, zauszników, konserwacja opraw oraz naprawa innych części okularów.

Lab 10 Wykonanie specjalistycznych pomocy wzrokowych.

Lab 11 Wykonanie okularów z mineralnymi soczewkami sfero -cylindrycznymi do oprawy z tworzywa sztucznego.

Lab 12 Wykonanie specjalistycznych pomocy wzrokowych.

Lab 13 Konserwacja sprzętu oftalmicznego i optycznego oraz jego drobne naprawy, samodzielny montaż i demontaż urządzeń optycznych.

Literatura:

Zając Zając M. – „Optyka okularowa” Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2003

Hein A.,Sidorowicz A., Wagnerowski T – „Oko i okulary.” Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, Warszawa 1966.

Wagnerowski T. – „Optyka praktyczna” PWT, Warszawa 1961

Hanc T. – „Pomiary optyczne” Wydawnictwo WNT, Warszawa 1964

Nowak T., Zając M. – „Optyka – kurs elementarny”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.

Sojecki A. – „Optyka” WSiP Warszawa 1997

Efekty uczenia się:

EU1- Ma podstawową wiedzę z zakresu pomiarów i kontroli charakterystyk optycznych soczewek okularowych. Ma podstawową wiedzę o oprawie okularowej – pomiary antropometryczne, ustawienie, dobór, dopasowanie i naprawy.

EU2- Potrafi posługiwać się aparaturą niezbędną do wykonania pracy okularowej. Umie obrabiać soczewki okularowe, montować je w oprawie i ocenić jakość wykonanej pracy okularowej.

EU3- Potrafi pracować indywidualnie, jak i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację danego zadania.

Metody i kryteria oceniania:

F1. Ocena poprawności montażu soczewek okularowych w oprawie i ocena wykonania raportu końcowego

P1. Ocena wiadomości na kolokwium zaliczeniowym

P2. Ocena uśredniona za raporty końcowe z poszczególnych ćwiczeń

P3. Ocena uśredniona za poprawność wykonania poszczególnych prac okularowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kaczmarzyk
Prowadzący grup: Tomasz Kaczmarzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kaczmarzyk
Prowadzący grup: Tomasz Kaczmarzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Jarosik, Paweł Pietrusiewicz
Prowadzący grup: Marcin Jarosik, Paweł Pietrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pietrusiewicz
Prowadzący grup: Paweł Pietrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

C1- Przekazanie studentom wiedzy i umiejętności potrzebnych do oprawiania soczewek organicznych i mineralnych

sferycznych, sfero-cylindrycznych i progresywnych w różnego rodzaju oprawkach

C2- Opanowanie przez studentów umiejętności posługiwania się narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do

prawidłowego wykonania korekcji okularowej i oceny jej jakości.

C3- Opanowanie przez studentów prawidłowego wykonania korekcji okularowej i oceny jej jakości

Pełny opis:

Lab 1 Podstawowe przepisy BHP pracowni optycznej. Wykonanie okularów korekcyjnych do oprawy żyłkowej, obsługa rowkarki.

Lab 2 Wykonanie okularów z soczewkami dwuogniskowymi, zasada działania okularów dwuogniskowych.

Lab 3 Wykonanie okularów z soczewkami progresywnymi, zasada działania soczewek progresywnych.

Lab 4 Wyznaczanie kąta pantoskopowego oraz środków optycznych w okularach wieloogniskowych.

Lab 5 Obsługa automatu bezszablonowego, wykonanie okularów na automacie

bezszablonowym.

Lab 6 Wiercenie otworów w soczewkach okularowych. Wykonanie okularów korekcyjnych do oprawy wierconej (tzw. patentów).

Lab 7 Wykonanie okularów z soczewkami pryzmatycznymi.

Lab 8 Wykonanie okularów o dużych mocach.

Lab 9 Lutowanie opraw metalowych, wymiana nanośników, zauszników, konserwacja opraw oraz naprawa innych części okularów.

Lab 10 Wykonanie specjalistycznych pomocy wzrokowych.

Lab 11 Wykonanie okularów z mineralnymi soczewkami sfero -cylindrycznymi do oprawy z tworzywa sztucznego.

Lab 12 Wykonanie specjalistycznych pomocy wzrokowych.

Lab 13 Konserwacja sprzętu oftalmicznego i optycznego oraz jego drobne naprawy, samodzielny montaż i demontaż urządzeń optycznych.

Literatura:

Zając Zając M. – „Optyka okularowa” Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2003

Hein A.,Sidorowicz A., Wagnerowski T – „Oko i okulary.” Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, Warszawa 1966.

Wagnerowski T. – „Optyka praktyczna” PWT, Warszawa 1961

Hanc T. – „Pomiary optyczne” Wydawnictwo WNT, Warszawa 1964

Nowak T., Zając M. – „Optyka – kurs elementarny”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.

Sojecki A. – „Optyka” WSiP Warszawa 1997

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gondro, Marcin Nabiałek, Paweł Pietrusiewicz
Prowadzący grup: Paweł Pietrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

C1- Przekazanie studentom wiedzy i umiejętności potrzebnych do oprawiania soczewek organicznych i mineralnych

sferycznych, sfero-cylindrycznych i progresywnych w różnego rodzaju oprawkach

C2- Opanowanie przez studentów umiejętności posługiwania się narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do

prawidłowego wykonania korekcji okularowej i oceny jej jakości.

C3- Opanowanie przez studentów prawidłowego wykonania korekcji okularowej i oceny jej jakości

Pełny opis:

Lab 1 Podstawowe przepisy BHP pracowni optycznej. Wykonanie okularów korekcyjnych do oprawy żyłkowej, obsługa rowkarki.

Lab 2 Wykonanie okularów z soczewkami dwuogniskowymi, zasada działania okularów dwuogniskowych.

Lab 3 Wykonanie okularów z soczewkami progresywnymi, zasada działania soczewek progresywnych.

Lab 4 Wyznaczanie kąta pantoskopowego oraz środków optycznych w okularach wieloogniskowych.

Lab 5 Obsługa automatu bezszablonowego, wykonanie okularów na automacie

bezszablonowym.

Lab 6 Wiercenie otworów w soczewkach okularowych. Wykonanie okularów korekcyjnych do oprawy wierconej (tzw. patentów).

Lab 7 Wykonanie okularów z soczewkami pryzmatycznymi.

Lab 8 Wykonanie okularów o dużych mocach.

Lab 9 Lutowanie opraw metalowych, wymiana nanośników, zauszników, konserwacja opraw oraz naprawa innych części okularów.

Lab 10 Wykonanie specjalistycznych pomocy wzrokowych.

Lab 11 Wykonanie okularów z mineralnymi soczewkami sfero -cylindrycznymi do oprawy z tworzywa sztucznego.

Lab 12 Wykonanie specjalistycznych pomocy wzrokowych.

Lab 13 Konserwacja sprzętu oftalmicznego i optycznego oraz jego drobne naprawy, samodzielny montaż i demontaż urządzeń optycznych.

Literatura:

Zając Zając M. – „Optyka okularowa” Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2003

Hein A.,Sidorowicz A., Wagnerowski T – „Oko i okulary.” Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego, Warszawa 1966.

Wagnerowski T. – „Optyka praktyczna” PWT, Warszawa 1961

Hanc T. – „Pomiary optyczne” Wydawnictwo WNT, Warszawa 1964

Nowak T., Zając M. – „Optyka – kurs elementarny”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.

Sojecki A. – „Optyka” WSiP Warszawa 1997

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pietrusiewicz
Prowadzący grup: Paweł Pietrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Pietrusiewicz
Prowadzący grup: Paweł Pietrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)