Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIP-FT-Z2-FO-01
Kod Erasmus / ISCED: 13.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fizyka ogólna
Jednostka: Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Grupy:
Strona przedmiotu: http://download.wip.pcz.pl/sylabusy/2019/FT/FT_drug_stop_niestacjonarne/PDF/FT_NS_II_PK_A_7a_Fizyka-Ogolna.pdf
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie zagadnień z zakresu fizyki, obejmującej mechanikę, termodynamikę, elektryczność i magnetyzm, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych występujących w przyrodzie i technice Nabycie umiejętności formułowania i rozwiązywania prostych zadań i problemów z fizyki. Nabycie umiejętności pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, obsługi prostych układów pomiarowych oraz gromadzenia danych, ich przetwarzania, opracowania, interpretacji i przedstawiania wyników w postaci raportu

Cykl kształcenia w przedmiocie obejmuje:

20h wykładów

10h ćwiczeń audytoryjnych

10h zajęć laboratoryjnych

Pełny opis:

Treści omawiane na wykładach:

Wielkości skalarne i wektorowe, podstawy rachunku różniczkowego i całkowego. Kinematyka punktu materialnego. Dynamika punktu materialnego Praca, moc, energia. Zasady zachowania w mechanice. Grawitacja. Kinematyka i dynamika bryły sztywnej. Ruch drgający i falowy, akustyka. Statyka i dynamika płynów i gazów. Termodynamika. Wybrane zagadnienia z elektrostatyki. Prąd elektryczny i elektromagnetyzm

Treści realizowane w trakcie ćwiczeń audytoryjnych:

Działania na wektorach. Kinematyka punktu materialnego. Dynamika punktu materialnego. Praca, moc, energia. Zasady zachowania w mechanice. Kinematyka i dynamika bryły sztywnej. Ruch drgający

Treści programowe laboratorium (studenci wykonują 2 wybrane ćwiczenia z listy):

L1- Omówienie zasad pomiaru i obliczania niepewności pomiarowej

L2- Wyznaczanie gęstości cieczy i ciał stałych za pomocą piknometru

L3- Zależność okresu drgań wahadła od amplitudy

L4- Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego L5- Wyznaczanie momentu bezwładności brył za pomocą drgań skrętnych

L6- Wyznaczanie momentu bezwładności żyroskopu

L7- Wyznaczanie modułu sztywności drutu za pomocą wahadła torsyjnego

L8- Badanie częstości drgań własnych oraz wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu za pomocą rury Quinckiego

L9- Wyznaczanie prędkości lotu ciała oraz strat energii mechanicznej przy pomocy wahadła balistycznego

L10- Określanie względnych wartości współczynników oporu ośrodka dla ciał o różnych kształtach

Literatura:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker.: Podstawy fizyki, tom I-V, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

2. J. Orear.: Fizyka, tom I i II, WNT, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

EU1- Student posiada wiedzę teoretyczną z zakresu fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, elektryczność i magnetyzm, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych występujących w przyrodzie i technice

EU2- Student potrafi praktycznie zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną do rozwiązywania prostych zadań i problemów z fizyki w zakresie obejmującym mechanikę i termodynamikę.

EU3- Student zna i potrafi omówić zjawiska fizyczne leżące u podstaw stosowanych metod pomiarowych oraz potrafi obsługiwać przyrządy pomiarowe oraz proste układy do pomiaru podstawowych wielkości fizycznych EU4- Student umie gromadzić, przetwarzać i opracowywać dane pomiarowe, potrafi zinterpretować uzyskane wyniki oraz przygotować sprawozdanie z przebiegu realizacji ćwiczeń

Metody i kryteria oceniania:

Ocena (F–FORMUJĄCA, P–PODSUMOWUJĄCA):

F1. Ocena samodzielnego przygotowania się do ćwiczeń rachunkowych

F2. Ocena samodzielnego przygotowania ćwiczeń laboratoryjnych

F3. ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych

F4. ocena wykonania raportu końcowego z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych

P1. Kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń

P2. ocena uśredniona z przygotowania się do zajęć laboratoryjnych, pracy eksperymentalnej w Laboratorium oraz za raporty końcowe z poszczególnych ćwiczeń oceniane pod względem zawartości merytorycznej oraz spełnienia wymogów formalnych stawianych sprawozdaniom z ćwiczeń wykonywanych w Laboratorium Fizyki Politechniki Częstochowskiej.

P3. Kolokwium zaliczeniowe z wykładów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Przybył
Prowadzący grup: Wanda Ciurzyńska, Piotr Gębara, Anna Przybył
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Przybył
Prowadzący grup: Wanda Ciurzyńska, Agnieszka Łukiewska, Anna Przybył, Izabela Wnuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Przybył
Prowadzący grup: Ewa Drzazga-Szczęśniak, Agnieszka Łukiewska, Anna Przybył, Jakub Rzącki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Przybył
Prowadzący grup: Ewa Drzazga-Szczęśniak, Agnieszka Łukiewska, Anna Przybył, Jakub Rzącki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Przybył
Prowadzący grup: Piotr Gębara, Agnieszka Łukiewska, Anna Przybył, Jakub Rzącki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Gondro, Marcin Nabiałek, Anna Przybył
Prowadzący grup: Piotr Gębara, Anna Przybył
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie zagadnień z zakresu fizyki, obejmującej mechanikę, termodynamikę, elektryczność i magnetyzm, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych występujących w przyrodzie i technice Nabycie umiejętności formułowania i rozwiązywania prostych zadań i problemów z fizyki. Nabycie umiejętności pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, obsługi prostych układów pomiarowych oraz gromadzenia danych, ich przetwarzania, opracowania, interpretacji i przedstawiania wyników w postaci raportu

Cykl kształcenia w przedmiocie obejmuje:

20h wykładów

10h ćwiczeń audytoryjnych

10h zajęć laboratoryjnych

Pełny opis:

Treści omawiane na wykładach:

Wielkości skalarne i wektorowe, podstawy rachunku różniczkowego i całkowego. Kinematyka punktu materialnego. Dynamika punktu materialnego Praca, moc, energia. Zasady zachowania w mechanice. Grawitacja. Kinematyka i dynamika bryły sztywnej. Ruch drgający i falowy, akustyka. Statyka i dynamika płynów i gazów. Termodynamika. Wybrane zagadnienia z elektrostatyki. Prąd elektryczny i elektromagnetyzm

Treści realizowane w trakcie ćwiczeń audytoryjnych:

Działania na wektorach. Kinematyka punktu materialnego. Dynamika punktu materialnego. Praca, moc, energia. Zasady zachowania w mechanice. Kinematyka i dynamika bryły sztywnej. Ruch drgający

Treści programowe laboratorium (studenci wykonują 2 wybrane ćwiczenia z listy):

L1- Omówienie zasad pomiaru i obliczania niepewności pomiarowej

L2- Wyznaczanie gęstości cieczy i ciał stałych za pomocą piknometru

L3- Zależność okresu drgań wahadła od amplitudy

L4- Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego L5- Wyznaczanie momentu bezwładności brył za pomocą drgań skrętnych

L6- Wyznaczanie momentu bezwładności żyroskopu

L7- Wyznaczanie modułu sztywności drutu za pomocą wahadła torsyjnego

L8- Badanie częstości drgań własnych oraz wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu za pomocą rury Quinckiego

L9- Wyznaczanie prędkości lotu ciała oraz strat energii mechanicznej przy pomocy wahadła balistycznego

L10- Określanie względnych wartości współczynników oporu ośrodka dla ciał o różnych kształtach

Literatura:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker.: Podstawy fizyki, tom I-V, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

2. J. Orear.: Fizyka, tom I i II, WNT, Warszawa 2004.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gębara, Anna Przybył
Prowadzący grup: Piotr Gębara, Anna Przybył
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Nabiałek
Prowadzący grup: Piotr Gębara, Marcin Nabiałek, Anna Przybył
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Przybył
Prowadzący grup: Piotr Gębara, Anna Przybył
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gębara, Anna Przybył
Prowadzący grup: Piotr Gębara, Marcin Nabiałek, Paweł Pietrusiewicz, Anna Przybył
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Przybył
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)