Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagadnienia prawne BHP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIP-IBHP-D-II-ZPB-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagadnienia prawne BHP
Jednostka: Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu przepisów prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem norm prawnych obejmujących bezpieczeństwo i higienę pracy.

C2. Zapoznanie studentów z zagadnieniami stosowania rozumienia i interpretowania przepisów dotyczących ochrony pracy.

C3. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystywania przepisów dotyczących ochrony pracy w działaniach na rzecz kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Pełny opis:

W 1, 2 – Znaczenie pojęcia prawnej ochrony pracy.

W 3, 4 – Źródła prawa pracy – ustawy.

W 5, 6 – Źródła prawa pracy – rozporządzenia.

W 7, 8 – Źródła prawa pracy – układy zbiorowe pracy, regulaminy, inne normy.

W 9, 10 – Obowiązek pracodawcy i pracobiorcy przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

W 11, 12 – Obowiązki producentów i użytkowników środków produkcji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W 13, 14 – Profilaktyczna ochrona zdrowia – zapobieganie chorobom zawodowym i innym schorzeniom związanym z pracą.

W 15 – Współpraca ze służbą medycyny pracy.

S 1,2 – Szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

S 3,4 - Środki ochrony pracy

S 5,6 – Szczegółowa ochrona pracy – wzmożona ochrona pracy kobiet

S 7,8– wzmożona ochrona pracy młodocianych

S 9,10 – specjalna ochrona pracy osób niepełnosprawnych

S 11, 12 – Analiza społecznych i ekonomicznych skutków nieprzestrzegania przepisów ochrony pracy

S 13, 14, 15 – Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących ochrony pracy

Literatura:

1. Barzycka-Banaszczyk Małgorzata: „Prawo pracy”. Skrypty Becka, Warszawa 2011 r.

2. Witryna internetowa Państwowej Inspekcji Pracy: http://www.pip.gov.pl/

3. Bazy danych aktów prawnych ISAP Sejm RP: http://isap.sejm.gov.pl/

Efekty uczenia się:

EK 1 – posiada wiedzę z zakresu źródeł prawa pracy,

EK 2 – zna wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem norm prawnych obejmujących bezpieczeństwo i higienę pracy,

EK 3 – rozumie i potrafi dokonać wykładni przepisów prawa pracy

EK 4 – potrafi stosować przepisy z zakresu prawa pracy,

EK 5 – posiada umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych dotyczących rozwiązywanego zadania,

EK 6 – posiada umiejętność syntezy i wykorzystania wiedzy z różnych obszarów kształcenia w celu analizy do rozwiązania postawionego problemu

Metody i kryteria oceniania:

Student bardzo dobrze opanował wiedzę z zakresu źródeł prawa pracy - potrafi wskazać wszystkie rodzaje źródeł prawa pracy z podaniem odpowiednich przykładów.

Student bardzo dobrze zna wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem norm prawnych obejmujących bezpieczeństwo i higienę pracy.

Student bardzo dobrze rozumie i potrafi dokonać wykładni przepisów prawa pracy – zna wszystkie zasady wykładni i potrafi zaprezentować własne przykłady.

Student bardzo dobrze potrafi stosować przepisy z zakresu prawa pracy i potrafi zaprezentować własne przykłady.

Student posiada bardzo dobrą umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych dotyczących rozwiązywanego zadania.

Student posiada bardzo wysoką umiejętność syntezy i wykorzystania wiedzy z różnych obszarów kształcenia w celu analizy do rozwiązania postawionego problemu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Przewoźna-Krzemińska
Prowadzący grup: Agata Przewoźna-Krzemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Przewoźna-Krzemińska
Prowadzący grup: Agata Przewoźna-Krzemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Przewoźna-Krzemińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Przewoźna-Krzemińska
Prowadzący grup: Agata Przewoźna-Krzemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Odzimek
Prowadzący grup: Tomasz Odzimek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Banaszek, Anna Bazan-Bulanda
Prowadzący grup: Anna Bazan-Bulanda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Seminarium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-08)