Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIP-IM-D1-Fiz-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka
Jednostka: Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

C1-Poznanie wiedzy z zakresu podstaw fizyki, obejmującej optykę, elektryczność, magnetyzm, fizykę

atomową i jądrową niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych występujących w

przyrodzie i technice.

C2-Zapoznanie studentów z metodami pomiaru podstawowych wielkości fizycznych oraz obsługą prostych

układów pomiarowych.

C3- Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie gromadzenia danych, ich przetwarzania,

opracowania, interpretacji i przedstawiania wyników w postaci raportu.

Pełny opis:

1. Opracowanie danych pomiarowych (rodzaje niepewności pomiarowych,

niepewność pomiaru bezpośredniego i pośredniego, zasady sporządzania wykresów).

2. Wybrane zagadnienia z elektrostatyki (ładunek elektryczny, wielkości

charakteryzujące pole elektrostatyczne, pojemność elektryczna, kondensatory).

3. Prąd elektryczny (prawo Ohma, przewodniki i izolatory, proste obwody elektryczne,

prawa Kirchhoffa).

4. Pole magnetyczne i prądy przemienne (pole magnetyczne, ruch cząstki naładowanej

w polu magnetycznym, siła działająca na przewodnik z prądem, pole magnetyczne

przewodnika z prądem, indukcja elektromagnetyczna, transformatory).

5. Przegląd widma fal elektromagnetycznych. Elementy optyki geometrycznej i falowej.

6. Podstawy fizyki współczesnej, budowa atomu (fotony i fale materii, efekt

fotoelektryczny, podstawowe pojęcia mechaniki kwantowej, struktura atomu, widma

atomowe i promieniowanie rentgenowskie).

7. Elementy fizyki jądrowej (właściwości jądra atomowego, energia wiązania, rozpady

promieniotwórcze)

Literatura:

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker.: Podstawy fizyki, tom I-V, Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa 2003.

J. Orear.: Fizyka, tom I i II, WNT, Warszawa 2004.

J. Massalski, M. Massalska, Fizyka dla inżynierów, Fizyka klasyczna, Tom I i II, WNT,

Warszawa 2005.

2 i 3 tom podręcznika dostępnego online: https://openstax.org/subjects/science

Jan Lech; Opracowanie wyników pomiarów w laboratorium podstaw fizyki, Wydawnictwo

Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej PCz, Częstochowa 2005

Efekty uczenia się:

EU1- Student zna teorie i prawa fizyki, w zakresie opisanym treściami programowymi na

poziomie umożliwiającym rozumienie i opis zjawisk fizycznych i procesów inżynierskich

EU2-Student potrafi wykonać proste pomiary podstawowych wielkości fizycznych,

gromadzić, przetwarzać i opracowywać dane pomiarowe, dokonać oceny niepewności

pomiarowych, zinterpretować uzyskane wyniki oraz przygotować sprawozdanie z

przebiegu realizacji pomiarów

EU3-Student potrafi krytycznie ocenić posiadaną wiedzy oraz ma świadomość

konieczności nieustannego samokształcenia wynikającego z postępu technologicznego

Metody i kryteria oceniania:

Ocena (F–FORMUJĄCA, P–PODSUMOWUJĄCA):

F1. Oceny ze sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych

P1. Egzamin

P2. Ocena uśredniona ze sprawozdań

Zajęcia w cyklu "Sem. letni roku 2009/2010" (zakończony)

Okres: 2010-02-15 - 2010-06-11
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ślęzak
Prowadzący grup: Agnieszka Ceglarek, Katarzyna Pawlik, Radosław Szczęśniak, Andrzej Ślęzak, Maria Zapart
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Sem. letni roku 2010/2011" (zakończony)

Okres: 2011-02-21 - 2011-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Ślęzak
Prowadzący grup: Katarzyna Pawlik, Andrzej Ślęzak, Włodzimierz Zapart
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Sem. letni roku 2011/2012" (zakończony)

Okres: 2012-02-20 - 2012-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Przybył
Prowadzący grup: Konrad Gruszka, Radosław Kowalczyk, Anna Przybył
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni roku 2012/2013" (zakończony)

Okres: 2013-02-18 - 2013-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Przybył
Prowadzący grup: Katarzyna Filipecka, Agnieszka Łukiewska, Anna Przybył, Izabela Wnuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/2014" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Przybył
Prowadzący grup: Anna Przybył
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Przybył
Prowadzący grup: Katarzyna Błoch, Katarzyna Filipecka, Anna Przybył
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Wnuk
Prowadzący grup: Wanda Ciurzyńska, Marcin Jarosik, Izabela Wnuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Wnuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Przybył
Prowadzący grup: Klaudia Knopik, Anna Przybył
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pawlik
Prowadzący grup: Katarzyna Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pawlik
Prowadzący grup: Katarzyna Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pawlik
Prowadzący grup: Katarzyna Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pawlik
Prowadzący grup: Katarzyna Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

C1-Poznanie wiedzy z zakresu podstaw fizyki, obejmującej optykę, elektryczność, magnetyzm, fizykę

atomową i jądrową niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych występujących w

przyrodzie i technice.

C2-Zapoznanie studentów z metodami pomiaru podstawowych wielkości fizycznych oraz obsługą prostych

układów pomiarowych.

C3- Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie gromadzenia danych, ich przetwarzania,

opracowania, interpretacji i przedstawiania wyników w postaci raportu.

Pełny opis:

1. Opracowanie danych pomiarowych (rodzaje niepewności pomiarowych,

niepewność pomiaru bezpośredniego i pośredniego, zasady sporządzania wykresów).

2. Wybrane zagadnienia z elektrostatyki (ładunek elektryczny, wielkości

charakteryzujące pole elektrostatyczne, pojemność elektryczna, kondensatory).

3. Prąd elektryczny (prawo Ohma, przewodniki i izolatory, proste obwody elektryczne,

prawa Kirchhoffa).

4. Pole magnetyczne i prądy przemienne (pole magnetyczne, ruch cząstki naładowanej

w polu magnetycznym, siła działająca na przewodnik z prądem, pole magnetyczne

przewodnika z prądem, indukcja elektromagnetyczna, transformatory).

5. Przegląd widma fal elektromagnetycznych. Elementy optyki geometrycznej i falowej.

6. Podstawy fizyki współczesnej, budowa atomu (fotony i fale materii, efekt

fotoelektryczny, podstawowe pojęcia mechaniki kwantowej, struktura atomu, widma

atomowe i promieniowanie rentgenowskie).

7. Elementy fizyki jądrowej (właściwości jądra atomowego, energia wiązania, rozpady

promieniotwórcze)

Literatura:

J. Orear.: Fizyka, tom I i II, WNT, Warszawa 2004.

J. Massalski, M. Massalska, Fizyka dla inżynierów, Fizyka klasyczna, Tom I i II, WNT,

Warszawa 2005.

2 i 3 tom podręcznika dostępnego online: https://openstax.org/subjects/science

Jan Lech; Opracowanie wyników pomiarów w laboratorium podstaw fizyki, Wydawnictwo

Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej PCz, Częstochowa 2005

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pawlik
Prowadzący grup: Katarzyna Pawlik, Paweł Pietrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

C1-Poznanie wiedzy z zakresu podstaw fizyki, obejmującej optykę, elektryczność, magnetyzm, fizykę

atomową i jądrową niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych występujących w

przyrodzie i technice.

C2-Zapoznanie studentów z metodami pomiaru podstawowych wielkości fizycznych oraz obsługą prostych

układów pomiarowych.

C3- Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie gromadzenia danych, ich przetwarzania,

opracowania, interpretacji i przedstawiania wyników w postaci raportu.

Pełny opis:

1. Opracowanie danych pomiarowych (rodzaje niepewności pomiarowych,

niepewność pomiaru bezpośredniego i pośredniego, zasady sporządzania wykresów).

2. Wybrane zagadnienia z elektrostatyki (ładunek elektryczny, wielkości

charakteryzujące pole elektrostatyczne, pojemność elektryczna, kondensatory).

3. Prąd elektryczny (prawo Ohma, przewodniki i izolatory, proste obwody elektryczne,

prawa Kirchhoffa).

4. Pole magnetyczne i prądy przemienne (pole magnetyczne, ruch cząstki naładowanej

w polu magnetycznym, siła działająca na przewodnik z prądem, pole magnetyczne

przewodnika z prądem, indukcja elektromagnetyczna, transformatory).

5. Przegląd widma fal elektromagnetycznych. Elementy optyki geometrycznej i falowej.

6. Podstawy fizyki współczesnej, budowa atomu (fotony i fale materii, efekt

fotoelektryczny, podstawowe pojęcia mechaniki kwantowej, struktura atomu, widma

atomowe i promieniowanie rentgenowskie).

7. Elementy fizyki jądrowej (właściwości jądra atomowego, energia wiązania, rozpady

promieniotwórcze)

Literatura:

J. Orear.: Fizyka, tom I i II, WNT, Warszawa 2004.

J. Massalski, M. Massalska, Fizyka dla inżynierów, Fizyka klasyczna, Tom I i II, WNT,

Warszawa 2005.

2 i 3 tom podręcznika dostępnego online: https://openstax.org/subjects/science

Jan Lech; Opracowanie wyników pomiarów w laboratorium podstaw fizyki, Wydawnictwo

Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej PCz, Częstochowa 2005

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

C1-Poznanie wiedzy z zakresu podstaw fizyki, obejmującej optykę, elektryczność, magnetyzm, fizykę

atomową i jądrową niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych występujących w

przyrodzie i technice.

C2-Zapoznanie studentów z metodami pomiaru podstawowych wielkości fizycznych oraz obsługą prostych

układów pomiarowych.

C3- Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie gromadzenia danych, ich przetwarzania,

opracowania, interpretacji i przedstawiania wyników w postaci raportu.

Pełny opis:

1. Opracowanie danych pomiarowych (rodzaje niepewności pomiarowych,

niepewność pomiaru bezpośredniego i pośredniego, zasady sporządzania wykresów).

2. Wybrane zagadnienia z elektrostatyki (ładunek elektryczny, wielkości

charakteryzujące pole elektrostatyczne, pojemność elektryczna, kondensatory).

3. Prąd elektryczny (prawo Ohma, przewodniki i izolatory, proste obwody elektryczne,

prawa Kirchhoffa).

4. Pole magnetyczne i prądy przemienne (pole magnetyczne, ruch cząstki naładowanej

w polu magnetycznym, siła działająca na przewodnik z prądem, pole magnetyczne

przewodnika z prądem, indukcja elektromagnetyczna, transformatory).

5. Przegląd widma fal elektromagnetycznych. Elementy optyki geometrycznej i falowej.

6. Podstawy fizyki współczesnej, budowa atomu (fotony i fale materii, efekt

fotoelektryczny, podstawowe pojęcia mechaniki kwantowej, struktura atomu, widma

atomowe i promieniowanie rentgenowskie).

7. Elementy fizyki jądrowej (właściwości jądra atomowego, energia wiązania, rozpady

promieniotwórcze)

Literatura:

J. Orear.: Fizyka, tom I i II, WNT, Warszawa 2004.

J. Massalski, M. Massalska, Fizyka dla inżynierów, Fizyka klasyczna, Tom I i II, WNT,

Warszawa 2005.

2 i 3 tom podręcznika dostępnego online: https://openstax.org/subjects/science

Jan Lech; Opracowanie wyników pomiarów w laboratorium podstaw fizyki, Wydawnictwo

Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej PCz, Częstochowa 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)