Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy fizyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WIS-BIO-D-EFi-01
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Elementy fizyki
Jednostka: Wydział Infrastruktury i Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przekazanie studentom wiedzy z podstawowych działów fizyki takich jak mechanika, termodynamika, elektryczność i magnetyzm na poziomie akademickim,

Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań i problemów fizycznych oraz rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania

Pełny opis:

Forma zajęć – wykłady

1. Podstawowe wielkości fizyczne, ich pomiar, układ jednostek SI. Skalary,

wektory, tensory. Układy odniesienia - 2h

2. Kinematyka punktu materialnego - 1h

3. Dynamika punktu materialnego; praca; moc; energia - 1h

4. Kinematyka i dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej - 1h

5. Zasady zachowania pędu, momentu pędu i energii dla punktu materialnego oraz bryły sztywnej. Zastosowania zasad zachowania - 1

6. Hydrostatyka, Hydrodynamika - 1

7. Ruch drgający harmoniczny, ruch tłumiony, drgania wymuszone -1h

8. Fale elektromagnetyczne. Podstawowe właściwości światła, dyfrakcja,

interferencja i polaryzacja - 2h

9. Elektrostatyka – ładunek elektryczny, prawo Coulomba - 1h

10. Prąd elektryczny - 1h

11. Pole magnetyczne. Ruch ładunków (i przewodnika) w polu magnetycznym,

Magnetyczne właściwości materiałów - 2h

12. Budowa jądra atomowego. Promieniotwórczość. Energetyka jądrowa - 1h

Forma zajęć - ćwiczenia audytoryjne:

1. Rozwiązywanie zadań zgodnie z programem wykładów - 15h

Literatura:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker „Podstawy Fizyki’ t. 1-5, PWN, Warszawa, 2005

2. D. Halliday, R. Resnick, „Fizyka” t. 1-2, PWN, Warszawa 2007

3. J. Orear „Fizyka” t. 1-2, WN-T Warszawa 2000

4. K. Błoch, Microstructure and high-field magnetic properties of fe-based bulk amorphous alloys, Revista de Chimie, Vol. 69, 2018, p. 982-985

5. E. Drzazga, Study of the high-pressure superconducting state in H3Se at 300 GPa, Acta Physica Polonica A, 135(2), 2019, pp. 239-242

6. R. Feynman, R. Leighton, M. Sands „ Feynmana wykłady z fizyki” t. 1-2, PWN, 2011

Efekty uczenia się:

EU 1 -student zna podstawowe prawa i zasady fizyki w zakresie umożliwiającym rozumienie i ścisły opis zjawisk fizycznych

EU 2 -student zna i poprawnie definiuje podstawowe wielkości fizyczne, ich rzędy wielkości oraz jednostki

EU 3 -student potrafi zastosować poznaną na wykładach wiedzę do rozwiązywania zadań rachunkowych o średnim poziomie trudności

EU 4 -student potrafi zastosować aparat matematyki wyższej do opisu ilościowego zjawisk i procesów fizycznych

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena samodzielnego przygotowania do zajęć przy rozwiązywaniu zadań

2. Kolokwia cząstkowe podczas ćwiczeń audytoryjnych

3. Kolokwium zaliczeniowe podczas wykładów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Nabiałek
Prowadzący grup: Katarzyna Błoch, Marcin Nabiałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błoch
Prowadzący grup: Katarzyna Błoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

Przekazanie studentom wiedzy z podstawowych działów fizyki takich jak mechanika, termodynamika, elektryczność i magnetyzm na poziomie akademickim,

Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań i problemów fizycznych oraz rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania

Pełny opis:

Forma zajęć – wykłady

1. Podstawowe wielkości fizyczne, ich pomiar, układ jednostek SI. Skalary,

wektory, tensory. Układy odniesienia - 2h

2. Kinematyka punktu materialnego - 1h

3. Dynamika punktu materialnego; praca; moc; energia - 1h

4. Kinematyka i dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej - 1h

5. Zasady zachowania pędu, momentu pędu i energii dla punktu materialnego oraz bryły sztywnej. Zastosowania zasad zachowania - 1

6. Hydrostatyka, Hydrodynamika - 1

7. Ruch drgający harmoniczny, ruch tłumiony, drgania wymuszone -1h

8. Fale elektromagnetyczne. Podstawowe właściwości światła, dyfrakcja,

interferencja i polaryzacja - 2h

9. Elektrostatyka – ładunek elektryczny, prawo Coulomba - 1h

10. Prąd elektryczny - 1h

11. Pole magnetyczne. Ruch ładunków (i przewodnika) w polu magnetycznym,

Magnetyczne właściwości materiałów - 2h

12. Budowa jądra atomowego. Promieniotwórczość. Energetyka jądrowa - 1h

Forma zajęć - ćwiczenia audytoryjne:

1. Rozwiązywanie zadań zgodnie z programem wykładów - 15h

Literatura:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker „Podstawy Fizyki’ t. 1-5, PWN, Warszawa, 2005

2. D. Halliday, R. Resnick, „Fizyka” t. 1-2, PWN, Warszawa 2007

3. J. Orear „Fizyka” t. 1-2, WN-T Warszawa 2000

4. K. Błoch, Microstructure and high-field magnetic properties of fe-based bulk amorphous alloys, Revista de Chimie, Vol. 69, 2018, p. 982-985

5. E. Drzazga, Study of the high-pressure superconducting state in H3Se at 300 GPa, Acta Physica Polonica A, 135(2), 2019, pp. 239-242

6. R. Feynman, R. Leighton, M. Sands „ Feynmana wykłady z fizyki” t. 1-2, PWN, 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Drzazga-Szczęśniak
Prowadzący grup: Ewa Drzazga-Szczęśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Skrócony opis:

Przekazanie studentom wiedzy z podstawowych działów fizyki takich jak mechanika, termodynamika, elektryczność i magnetyzm na poziomie akademickim,

Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań i problemów fizycznych oraz rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i wnioskowania

Pełny opis:

Forma zajęć – wykłady

1. Podstawowe wielkości fizyczne, ich pomiar, układ jednostek SI. Skalary,

wektory, tensory. Układy odniesienia - 2h

2. Kinematyka punktu materialnego - 1h

3. Dynamika punktu materialnego; praca; moc; energia - 1h

4. Kinematyka i dynamika ruchu obrotowego bryły sztywnej - 1h

5. Zasady zachowania pędu, momentu pędu i energii dla punktu materialnego oraz bryły sztywnej. Zastosowania zasad zachowania - 1

6. Hydrostatyka, Hydrodynamika - 1

7. Ruch drgający harmoniczny, ruch tłumiony, drgania wymuszone -1h

8. Fale elektromagnetyczne. Podstawowe właściwości światła, dyfrakcja,

interferencja i polaryzacja - 2h

9. Elektrostatyka – ładunek elektryczny, prawo Coulomba - 1h

10. Prąd elektryczny - 1h

11. Pole magnetyczne. Ruch ładunków (i przewodnika) w polu magnetycznym,

Magnetyczne właściwości materiałów - 2h

12. Budowa jądra atomowego. Promieniotwórczość. Energetyka jądrowa - 1h

Forma zajęć - ćwiczenia audytoryjne:

1. Rozwiązywanie zadań zgodnie z programem wykładów - 15h

Literatura:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker „Podstawy Fizyki’ t. 1-5, PWN, Warszawa, 2005

2. D. Halliday, R. Resnick, „Fizyka” t. 1-2, PWN, Warszawa 2007

3. J. Orear „Fizyka” t. 1-2, WN-T Warszawa 2000

4. K. Błoch, Microstructure and high-field magnetic properties of fe-based bulk amorphous alloys, Revista de Chimie, Vol. 69, 2018, p. 982-985

5. E. Drzazga, Study of the high-pressure superconducting state in H3Se at 300 GPa, Acta Physica Polonica A, 135(2), 2019, pp. 239-242

6. R. Feynman, R. Leighton, M. Sands „ Feynmana wykłady z fizyki” t. 1-2, PWN, 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pawlik
Prowadzący grup: Katarzyna Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błoch
Prowadzący grup: Katarzyna Błoch, Piotr Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błoch
Prowadzący grup: Katarzyna Błoch, Ewa Drzazga-Szczęśniak, Joanna Gondro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błoch
Prowadzący grup: Katarzyna Błoch, Paweł Pietrusiewicz, Anna Przybył
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)