Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka E

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-BHP-Z1-STA-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka E
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ BHP Przedmioty obowiązkowe na 2 sem. BHP niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Strzelecka
Prowadzący grup: Agnieszka Strzelecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z badaniami zjawisk społeczno-ekonomicznymi, metodami ich pomiaru, prezentacją danych oraz wykształcenie umiejętności przeprowadzenia takich badań i prezentacji uzyskanych w ten sposób danych statystycznych.

C2. Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami miar statystycznych, które są wykorzystywane do opisu struktury zbiorowości, analizy dynamiki zjawisk oraz analizy współzależności zjawisk o charakterze społeczno-ekonomicznym, a także wykształcenie umiejętności samodzielnego wyznaczania tychże mierników. Wykształcenie zdolności samodzielnej interpretacji oraz weryfikacji merytorycznej uzyskanych wyników obliczeń empirycznych.

C3. Wykształcenie umiejętności samodzielnego przeprowadzania wszechstronnej analizy zjawisk o charakterze ekonomiczno-społecznym z wykorzystaniem poznanych metod statystycznych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien znać podstawy matematyki.

2. Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania.

3. Student powinien planować procedury obliczeniowe oraz wykorzystywać zdobyte umiejętności pracy z różnymi komputerowymi pakietami obliczeniowymi.

4. Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego wnioskowania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

2. Sobczyk M., Statystyka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008.

3. Kassyk-Rokicka H. (red.), Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Luszniewicz A., Słaby T., Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA.PL. Teoria i praktyka. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.

2. Suchecka J., Metody statystyczne: zarys teorii i zadania, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Wydanie II, Częstochowa, 2003.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Strzelecka
Prowadzący grup: Agnieszka Strzelecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Zawada
Prowadzący grup: Robert Janik, Marcin Zawada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z badaniami zjawisk społeczno-ekonomicznymi, metodami ich pomiaru, prezentacją danych oraz wykształcenie umiejętności przeprowadzenia takich badań i prezentacji uzyskanych w ten sposób danych statystycznych.

C2. Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami miar statystycznych, które są wykorzystywane do opisu struktury zbiorowości, analizy dynamiki zjawisk oraz analizy współzależności zjawisk o charakterze społeczno-ekonomicznym, a także wykształcenie umiejętności samodzielnego wyznaczania tychże mierników. Wykształcenie zdolności samodzielnej interpretacji oraz weryfikacji merytorycznej uzyskanych wyników obliczeń empirycznych.

C3. Wykształcenie umiejętności samodzielnego przeprowadzania wszechstronnej analizy zjawisk o charakterze ekonomiczno-społecznym z wykorzystaniem poznanych metod statystycznych

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student powinien znać podstawy matematyki.

2. Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania.

3. Student powinien planować procedury obliczeniowe oraz wykorzystywać zdobyte umiejętności pracy z różnymi komputerowymi pakietami obliczeniowymi.

4. Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego wnioskowania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

2. Sobczyk M., Statystyka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008.

3. Kassyk-Rokicka H. (red.), Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Luszniewicz A., Słaby T., Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA.PL. Teoria i praktyka. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.

2. Suchecka J., Metody statystyczne: zarys teorii i zadania, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Wydanie II, Częstochowa, 2003.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Janik
Prowadzący grup: Robert Janik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z badaniami zjawisk społeczno-ekonomicznymi, metodami ich pomiaru, prezentacją danych oraz wykształcenie umiejętności przeprowadzenia takich badań i prezentacji uzyskanych w ten sposób danych statystycznych.

C2. Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami miar statystycznych, które są wykorzystywane do opisu struktury zbiorowości, analizy dynamiki zjawisk oraz analizy współzależności zjawisk o charakterze społeczno-ekonomicznym, a także wykształcenie umiejętności samodzielnego wyznaczania tychże mierników. Wykształcenie zdolności samodzielnej interpretacji oraz weryfikacji merytorycznej uzyskanych wyników obliczeń empirycznych.

C3. Wykształcenie kompetencji do samodzielnego obliczania i interpretowania wartości mierników statystycznych oraz stosowania reguł wnioskowania statystycznego w celu identyfikacji prawidłowości zachodzących w populacji generalnej.

Pełny opis:

Student powinien znać podstawy matematyki.

Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania.

Student powinien planować procedury obliczeniowe oraz wykorzystywać zdobyte umiejętności pracy z różnymi komputerowymi pakietami obliczeniowymi.

Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego wnioskowania.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U.: Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

Sobczyk M.: Statystyka, PWN, Warszawa 2021.

Kassyk-Rokicka H. (red.): Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

Luszniewicz A., Słaby T.: Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA.PL. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.

Klonecki W.: Statystyka dla inżynierów, PWN, Warszawa 1999.

Zawada M., Woźny A., Dobosz M., Pacana A, Saja P.: Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych na przykładzie próbnych ewakuacji w placówkach oświatowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie nr 71/ 2016, s. 243-256.

Zawada M., Woźny A.: Occupational Health and Safety Influence on Work Quality and Efficiency from Management Perspective, Education Excellence and Innovation Management: a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, Soliman Khalid S. (red.), International Business Information Management Association (IBIMA), Norristown 2020, pp. 10023-10033, ISBN: 978-0-9998551-4-1.

Strzelecka A., Pytel-Kopczyńska M., Dankowa A.: Threats in the Workplace as a Determinant of Shaping the Employee’s Ability to Work, in System Safety: Human - Technical Facility – Environment, Ulewicz R., Nikolic R. (red.), De Gruyter, Warszawa 2019, pp. 875-885, ISBN: 978-3-11-060534-1

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Strzelecka
Prowadzący grup: Agnieszka Strzelecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z badaniami zjawisk społeczno-ekonomicznymi, metodami ich pomiaru, prezentacją danych oraz wykształcenie umiejętności przeprowadzenia takich badań i prezentacji uzyskanych w ten sposób danych statystycznych.

C2. Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami miar statystycznych, które są wykorzystywane do opisu struktury zbiorowości, analizy dynamiki zjawisk oraz analizy współzależności zjawisk o charakterze społeczno-ekonomicznym, a także wykształcenie umiejętności samodzielnego wyznaczania tychże mierników. Wykształcenie zdolności samodzielnej interpretacji oraz weryfikacji merytorycznej uzyskanych wyników obliczeń empirycznych.

C3. Wykształcenie kompetencji do samodzielnego obliczania i interpretowania wartości mierników statystycznych oraz stosowania reguł wnioskowania statystycznego w celu identyfikacji prawidłowości zachodzących w populacji generalnej.

Pełny opis:

Student powinien znać podstawy matematyki.

Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania.

Student powinien planować procedury obliczeniowe oraz wykorzystywać zdobyte umiejętności pracy z różnymi komputerowymi pakietami obliczeniowymi.

Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego wnioskowania.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U.: Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

Sobczyk M.: Statystyka, PWN, Warszawa 2021.

Kassyk-Rokicka H. (red.): Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

Luszniewicz A., Słaby T.: Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA.PL. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.

Klonecki W.: Statystyka dla inżynierów, PWN, Warszawa 1999.

Zawada M., Woźny A., Dobosz M., Pacana A, Saja P.: Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych na przykładzie próbnych ewakuacji w placówkach oświatowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie nr 71/ 2016, s. 243-256.

Zawada M., Woźny A.: Occupational Health and Safety Influence on Work Quality and Efficiency from Management Perspective, Education Excellence and Innovation Management: a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, Soliman Khalid S. (red.), International Business Information Management Association (IBIMA), Norristown 2020, pp. 10023-10033, ISBN: 978-0-9998551-4-1.

Strzelecka A., Pytel-Kopczyńska M., Dankowa A.: Threats in the Workplace as a Determinant of Shaping the Employee’s Ability to Work, in System Safety: Human - Technical Facility – Environment, Ulewicz R., Nikolic R. (red.), De Gruyter, Warszawa 2019, pp. 875-885, ISBN: 978-3-11-060534-1

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z badaniami zjawisk społeczno-ekonomicznymi, metodami ich pomiaru, prezentacją danych oraz wykształcenie umiejętności przeprowadzenia takich badań i prezentacji uzyskanych w ten sposób danych statystycznych.

C2. Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami miar statystycznych, które są wykorzystywane do opisu struktury zbiorowości, analizy dynamiki zjawisk oraz analizy współzależności zjawisk o charakterze społeczno-ekonomicznym, a także wykształcenie umiejętności samodzielnego wyznaczania tychże mierników. Wykształcenie zdolności samodzielnej interpretacji oraz weryfikacji merytorycznej uzyskanych wyników obliczeń empirycznych.

C3. Wykształcenie kompetencji do samodzielnego obliczania i interpretowania wartości mierników statystycznych oraz stosowania reguł wnioskowania statystycznego w celu identyfikacji prawidłowości zachodzących w populacji generalnej.

Pełny opis:

Student powinien znać podstawy matematyki.

Student powinien identyfikować i rozumieć podstawowe terminy z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania.

Student powinien planować procedury obliczeniowe oraz wykorzystywać zdobyte umiejętności pracy z różnymi komputerowymi pakietami obliczeniowymi.

Student powinien umieć organizować samodzielnie pracę z zachowaniem zasad logicznego wnioskowania.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U.: Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

Sobczyk M.: Statystyka, PWN, Warszawa 2021.

Kassyk-Rokicka H. (red.): Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

Luszniewicz A., Słaby T.: Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA.PL. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.

Klonecki W.: Statystyka dla inżynierów, PWN, Warszawa 1999.

Zawada M., Woźny A., Dobosz M., Pacana A, Saja P.: Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych na przykładzie próbnych ewakuacji w placówkach oświatowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie nr 71/ 2016, s. 243-256.

Zawada M., Woźny A.: Occupational Health and Safety Influence on Work Quality and Efficiency from Management Perspective, Education Excellence and Innovation Management: a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, Soliman Khalid S. (red.), International Business Information Management Association (IBIMA), Norristown 2020, pp. 10023-10033, ISBN: 978-0-9998551-4-1.

Strzelecka A., Pytel-Kopczyńska M., Dankowa A.: Threats in the Workplace as a Determinant of Shaping the Employee’s Ability to Work, in System Safety: Human - Technical Facility – Environment, Ulewicz R., Nikolic R. (red.), De Gruyter, Warszawa 2019, pp. 875-885, ISBN: 978-3-11-060534-1

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)