Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo w transporcie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-BHP-Z2-BT-03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo w transporcie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ BHP Przedmioty obowiązkowe na 3 sem.BHP niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogna Konodyba-Rorat
Prowadzący grup: Bogna Konodyba-Rorat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kula
Prowadzący grup: Bogna Konodyba-Rorat, Monika Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa w transporcie

C2. Nabycie umiejętności identyfikacji zagrożeń występujących w środowisku pracy w transporcie

C3. Nabycie umiejętności oceny ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę w zakresie organizacji pracy w przedsiębiorstwie

2.Student posiada wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem

3.Student potrafi czytać ze zrozumieniem akty prawne

4.Student potrafi wykazać się kreatywnością w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych

5. Student potrafi poszukiwać niezbędnych informacji

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wojciechowska-Piskorska H.,Uzarczyk A., Gałuszka W.: BHP w transporcie. Poradnik. Wydawnictwo Tarbonus, 2011

2. Wojciechowska-Piskorska H.,Uzarczyk A.: BHP w magazynach. Poradnik. Wydawnictwo Tarbonus, 2009

3. Kodeks drogowy. Ustawa. Prawo o ruchu drogowym. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf

Literatura uzupełniająca:

1. M. Kopczewski, M. Tobolski, D. Pasek, Bezpieczeństwo w transporcie materiałów niebezpiecznych, https://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/274-artykuly-na-plycie-cd-1/3567-artykul,

2. D. Starkowski, K. Bieńczak, W. Zwierzycki, Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej, http://www.ksiegarnia.warszawa.pl/fragment_ksiazki/samochodowy_transport_krajowy_i_miedzynarodowy_kompendium_wiedzy_prakt-804960.pdf,

3. M. Płachecka, Efekty działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie publicznym w Polsce, http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-99bb91e8-5b6f-4a93-8d72-46cde89dae96.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogna Konodyba-Rorat
Prowadzący grup: Bogna Konodyba-Rorat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie regulacji prawnych dotyczących transportu.

C2. Nabycie umiejętności identyfikacji zagrożeń występujących w różnych rodzajach transportu.

C3. Nabycie umiejętności oceny ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę w zakresie organizacji pracy.

2. Student posiada wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

3. Student potrafi czytać ze zrozumieniem akty prawne.

4. Student potrafi wykazać się kreatywnością w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych.

5. Student potrafi poszukiwać niezbędnych informacji.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Wojciechowska-Piskorska H., Uzarczyk A., Gałuszka W.: BHP w transporcie. Poradnik. Wydawnictwo Tarbonus, 2011.

2. Wojciechowska-Piskorska H., Uzarczyk A.: BHP w magazynach.Poradnik. Wydawnictwo Tarbonus, 2009.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogna Konodyba-Rorat
Prowadzący grup: Bogna Konodyba-Rorat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Idzikowski
Prowadzący grup: Adam Idzikowski, Monika Osyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie regulacji prawnych dotyczących transportu.

C2. Nabycie umiejętności identyfikacji zagrożeń występujących w różnych rodzajach transportu.

C3. Nabycie umiejętności oceny ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę w zakresie organizacji pracy.

2. Student posiada wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

3. Student potrafi czytać ze zrozumieniem akty prawne.

4. Student potrafi wykazać się kreatywnością w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych.

5. Student potrafi poszukiwać niezbędnych informacji.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Wojciechowska-Piskorska H., Uzarczyk A., Gałuszka W., BHP w transporcie. Poradnik. Wydaw. Tarbonus, Kraków - Tarnobrzeg 2011.

Wojciechowska-Piskorska H., Uzarczyk A., BHP w magazynach. Poradnik. Wydaw. Tarbonus, Kraków – Tarnobrzeg 2009.

Kodeks drogowy. Ustawa. Prawo o ruchu drogowym. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf

Literatura uzupełniająca

Kopczewski M., Tobolski M., Pasek D., Bezpieczeństwo w transporcie materiałów niebezpiecznych, https://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/274-artykuly-na-plycie-cd-1/3567-artykul.

Starkowski D. , Bieńczak K. , Zwierzycki Z., Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej. http://www.ksiegarnia.warszawa.pl/fragment_ksiazki/samochodowy_transport_krajowy_i_miedzynarodowy_kompendium_wiedzy_prakt-804960.pdf.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Idzikowski
Prowadzący grup: Adam Idzikowski, Monika Osyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie regulacji prawnych dotyczących transportu.

C2. Nabycie umiejętności identyfikacji zagrożeń występujących w różnych rodzajach transportu.

C3. Nabycie umiejętności oceny ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę w zakresie organizacji pracy.

2. Student posiada wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

3. Student potrafi czytać ze zrozumieniem akty prawne.

4. Student potrafi wykazać się kreatywnością w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych.

5. Student potrafi poszukiwać niezbędnych informacji.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa

Wojciechowska-Piskorska H., Uzarczyk A., Gałuszka W., BHP w transporcie. Poradnik. Wydaw. Tarbonus, Kraków - Tarnobrzeg 2011.

Wojciechowska-Piskorska H., Uzarczyk A., BHP w magazynach. Poradnik. Wydaw. Tarbonus, Kraków – Tarnobrzeg 2009.

Kodeks drogowy. Ustawa. Prawo o ruchu drogowym. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf

Literatura uzupełniająca

Kopczewski M., Tobolski M., Pasek D., Bezpieczeństwo w transporcie materiałów niebezpiecznych, https://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/274-artykuly-na-plycie-cd-1/3567-artykul.

Starkowski D. , Bieńczak K. , Zwierzycki Z., Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej. http://www.ksiegarnia.warszawa.pl/fragment_ksiazki/samochodowy_transport_krajowy_i_miedzynarodowy_kompendium_wiedzy_prakt-804960.pdf.

Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)