Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie procesami innowacyjnymi w bhp

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-BHP-Z2-ZPI-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie procesami innowacyjnymi w bhp
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: WZ BHP Przedmioty obowiązkowe na 2 sem. BHP niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Nitkiewicz
Prowadzący grup: Tomasz Nitkiewicz, Marzena Pytel-Kopczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Nitkiewicz
Prowadzący grup: Tomasz Nitkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Nitkiewicz
Prowadzący grup: Tomasz Nitkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie i umiejętność zarządzania procesami innowacyjnymi.

C2. Poznanie specyfiki innowacji w zakresie BHP.

C3. Poznanie i umiejętności wykorzystania narzędzi wsparcia innowacyjności.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania.

2. Student potrafi ocenić rolę rozwiązań technicznych i technologicznych dla BHP.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

Literatura podstawowa:

1. Władysław Janasz, Katarzyna Kozioł, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekon., 2007

2. Joe Tidd, John Bessant, Zarządzanie innowacjami: integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., 2011.

3. Marian Strużycki (red.), Innowacyjność w teorii i praktyce, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2006

Literatura uzupełniająca:

1. Saul Kaplan, The Business Model Innovation Factory: How to Stay Relevant When the World is Changing, Hoboken : John Wiley and Sons, Inc., 2012

2. Sławomir Kłos, Justyna Patalas, Waldemar Woźniak, Ocena źródeł finansowania innowacji, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Nitkiewicz
Prowadzący grup: Tomasz Nitkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie zarządzania procesami innowacyjnymi i zdobycie umiejętności przy wykorzystaniu wybranych narzędzi.

C2. Poznanie specyfiki innowacji w zakresie BHP.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania.

2. Student potrafi ocenić rolę rozwiązań technicznych i technologicznych dla BHP

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Małgorzata Baran, Agata Ostrowska, Wojciech Pander, Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne innowacje, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012

2. Joe Tidd, John Bessant, Zarządzanie innowacjami: integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., 2011.

3. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, Katarzyna Szopik-Depczyńska, Katarzyna Łazorko, Innowacje w organizacjach, , Warszawa : Texter, 2016

Literatura uzupełniająca:

1. Saul Kaplan, The Business Model Innovation Factory: How to Stay Relevant When the World is Changing, Hoboken : John Wiley and Sons, Inc., 2012

2. Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami / Red. Joanna Wiśniewska, Krzysztof Janasz, Warszawa : Wydaw. Difin, 2015.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie zarządzania procesami innowacyjnymi i zdobycie umiejętności przy wykorzystaniu wybranych narzędzi.

C2. Poznanie specyfiki innowacji w zakresie BHP.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania.

2. Student potrafi ocenić rolę rozwiązań technicznych i technologicznych dla BHP

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Małgorzata Baran, Agata Ostrowska, Wojciech Pander, Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne innowacje, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012

2. Joe Tidd, John Bessant, Zarządzanie innowacjami: integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., 2011.

3. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, Katarzyna Szopik-Depczyńska, Katarzyna Łazorko, Innowacje w organizacjach, , Warszawa : Texter, 2016

Literatura uzupełniająca:

1. Saul Kaplan, The Business Model Innovation Factory: How to Stay Relevant When the World is Changing, Hoboken : John Wiley and Sons, Inc., 2012

2. Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami / Red. Joanna Wiśniewska, Krzysztof Janasz, Warszawa : Wydaw. Difin, 2015.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Mielczarek, Tomasz Nitkiewicz
Prowadzący grup: Tomasz Nitkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie zarządzania procesami innowacyjnymi i zdobycie umiejętności przy wykorzystaniu wybranych narzędzi.

C2. Poznanie specyfiki innowacji w zakresie BHP.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania.

2. Student potrafi ocenić rolę rozwiązań technicznych i technologicznych dla BHP

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Małgorzata Baran, Agata Ostrowska, Wojciech Pander, Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne innowacje, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012

2. Joe Tidd, John Bessant, Zarządzanie innowacjami: integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., 2011.

3. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, Katarzyna Szopik-Depczyńska, Katarzyna Łazorko, Innowacje w organizacjach, , Warszawa : Texter, 2016

Literatura uzupełniająca:

1. Saul Kaplan, The Business Model Innovation Factory: How to Stay Relevant When the World is Changing, Hoboken : John Wiley and Sons, Inc., 2012

2. Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami / Red. Joanna Wiśniewska, Krzysztof Janasz, Warszawa : Wydaw. Difin, 2015.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Nitkiewicz
Prowadzący grup: Tomasz Nitkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie zarządzania procesami innowacyjnymi i zdobycie umiejętności przy wykorzystaniu wybranych narzędzi.

C2. Poznanie specyfiki innowacji w zakresie BHP.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania.

2. Student potrafi ocenić rolę rozwiązań technicznych i technologicznych dla BHP

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Małgorzata Baran, Agata Ostrowska, Wojciech Pander, Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne innowacje, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012

2. Joe Tidd, John Bessant, Zarządzanie innowacjami: integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., 2011.

3. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, Katarzyna Szopik-Depczyńska, Katarzyna Łazorko, Innowacje w organizacjach, , Warszawa : Texter, 2016

Literatura uzupełniająca:

1. Saul Kaplan, The Business Model Innovation Factory: How to Stay Relevant When the World is Changing, Hoboken : John Wiley and Sons, Inc., 2012

2. Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami / Red. Joanna Wiśniewska, Krzysztof Janasz, Warszawa : Wydaw. Difin, 2015.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Poznanie zarządzania procesami innowacyjnymi i zdobycie umiejętności przy wykorzystaniu wybranych narzędzi.

C2. Poznanie specyfiki innowacji w zakresie BHP.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH

KOMPETENCJI

1. Student zna podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania.

2. Student potrafi ocenić rolę rozwiązań technicznych i technologicznych dla BHP

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Małgorzata Baran, Agata Ostrowska, Wojciech Pander, Innowacje popytowe, czyli jak tworzy się współczesne innowacje, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2012

2. Joe Tidd, John Bessant, Zarządzanie innowacjami: integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o., 2011.

3. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, Katarzyna Szopik-Depczyńska, Katarzyna Łazorko, Innowacje w organizacjach, , Warszawa : Texter, 2016

Literatura uzupełniająca:

1. Saul Kaplan, The Business Model Innovation Factory: How to Stay Relevant When the World is Changing, Hoboken : John Wiley and Sons, Inc., 2012

2. Innowacje i procesy transferu technologii w strategicznym zarządzaniu organizacjami / Red. Joanna Wiśniewska, Krzysztof Janasz, Warszawa : Wydaw. Difin, 2015.

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)