Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka biznesu sem. 5

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-FIL-D1-Eb-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka biznesu sem. 5
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

1. CEL PRZEDMIOTU

C1. Przekazanie podstawowej wiedzy zarówno z zakresu etyki ogólnej, jak i etyki szczegółowej związanej z problematyką etycznego funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

C2. Pogłębienie świadomości etycznej studentów.

2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student potrafi zidentyfikować problematykę natury etycznej w warunkach gospodarki wolnorynkowej.

2. Student posiada podstawową wiedzę na temat bieżących wiadomości z życia gospodarczego (szczególnie tych, które budzą kontrowersje).

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

W 1- Zajęcia wprowadzające. Omówienie programu nauczania oraz warunków zaliczenia. Przedstawienie literatury obowiązkowej i uzupełniającej. Przedrozumienie pojęć moralnych. Wielkie systemy etyczne. Podstawowe pojęcia etyki ogólnej ważne dla zrozumienia zasad etyki biznesu 3h

W 2- Etyka biznesu jako nauka interdyscyplinarna. Główne działy etyki biznesu. Zapotrzebowanie na etykę biznesu 3h

W 3- Etyka w społeczeństwie wolnego rynku 2h

W 4- Etyka a cztery poziomy działalności gospodarczej 2h

W 5- Rola zaufania w społeczeństwie i biznesie. Adresaci zaufania. Kategorie czynników ważnych dla budowy zaufania. Kultury zaufania a kultury cynizmu 3h

W 6- Funkcjonalne substytuty zaufania. Korupcja 3h

W 7- Etyczni menedżerowie. Menedżer jako dobry gospodarz i przywódca. Sześć cnót menedżera - przywódcy 2h

W 8- Programy etyczne. Kodeksy etyki menedżera. Dwie drogi postępowania w edukacji etycznej 4h

W 9- Społeczna odpowiedzialność biznesu. Minima społecznej odpowiedzialności biznesu 2h

W 10- Odpowiedzialność wobec pracowników 2h

W11- Prawa i obowiązki konsumentów 2h

W 12-Test końcowy sprawdzający wiedzę studentów z zakresu etyki biznesu 1h

W 13- Zaliczenie przedmiotu 1h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gasparski W. (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność, PWN, Warszawa 2012

2. Dietl J., Gasparski W. (red.), Etyka biznesu, PWN, Warszawa 1999

Literatura uzupełniająca:

1.Zbiegień-Maciąg L. (1997): Etyka w zarządzaniu, CIM, Warszawa

2.Anzenbacher A. (2008) : Wprowadzenie do etyki, Wydawnictwo WAM, Kraków

Efekty uczenia się:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

EK 1-Student posiada ogólną wiedzę na temat podstawowych zagadnień etyki ogólnej i etyki biznesu jako jednej z etyk szczegółowych.

EK 2- Student ma wiedzę na temat różnorodności możliwych nieprawidłowości w życiu gospodarczym, będących źródłem dylematów, przed jakimi staje współczesny menedżer.

EK 3- Student zna i potrafi scharakteryzować czynniki wpływające na budowę zaufania między uczestnikami gry rynkowej.

EK 4-Student potrafi wskazać i opisać cechy wzorcowego etycznie menedżera.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

P1. Test końcowy

Efekt 1 (ndst) Student nie posiada ogólnej wiedzy na temat podstawowych zagadnień etyki ogólnej i etyki biznesu jako jednej z etyk szczegółowych. (dst) Student posiada wybiórczą wiedzę na temat podstawowych zagadnień etyki ogólnej i etyki biznesu jako jednej z etyk szczegółowych. (db) Student posiada pełną wiedzę na temat podstawowych zagadnień etyki ogólnej i etyki biznesu jako jednej z etyk szczegółowych. (bdb) Student posiada pełną wiedzę na temat podstawowych zagadnień etyki ogólnej i etyki biznesu jako jednej z etyk szczegółowych, ponadto potrafi ich obszary przeanalizować i wyrazić o nich opinię.

Efekt 2 (ndst) Student nie ma wiedzy na temat różnorodności możliwych nieprawidłowości w życiu gospodarczym, będących źródłem dylematów przed jakimi staje współczesny menedżer. (dst) Student posiada wybiórczą wiedzę na temat różnorodności możliwych nieprawidłowości w życiu gospodarczym, będących źródłem dylematów przed jakimi staje współczesny menedżer. (db) Student posiada kompletną wiedzę na temat różnorodności możliwych nieprawidłowości w życiu gospodarczym, będących źródłem dylematów przed jakimi staje współczesny menedżer. (bdb) Student posiada pełną (wyniesioną z wykładu) wiedzę na temat różnorodności możliwych nieprawidłowości w życiu gospodarczym, będących źródłem dylematów przed jakimi staje współczesny menedżer, a ponadto potrafi wskazać i uzasadnić dodatkowe nieprawidłowości etyczne w biznesie.

Efekt 3 (ndst) Student nie zna i nie potrafi scharakteryzować czynników wpływających na budowę zaufania między uczestnikami gry rynkowej. (dst)Student zna i potrafi scharakteryzować tylko wybrane czynniki wpływające na budowę zaufania między uczestnikami gry rynkowej. (db) Student zna i potrafi scharakteryzować wszystkie czynniki wpływające na budowę zaufania między uczestnikami gry rynkowej. (bdb) Student zna i potrafi scharakteryzować wszystkie czynniki wpływające na budowę zaufania między uczestnikami gry rynkowej, ponadto potrafi uzasadnić znaczenie zaufania w biznesie.

Efekt 4 (ndst) Student nie potrafi wskazać i opisać cech wzorcowego etycznie menedżera. (dst) Student potrafi wskazać i opisać wybrane cechy wzorcowego etycznie menedżera. (db) Student potrafi wskazać i opisać wszystkie omówione na zajęciach cechy wzorcowego etycznie menedżera. (bdb) Student potrafi wskazać i opisać wszystkie omówione na zajęciach cechy wzorcowego etycznie menedżera, ponadto potrafi wskazać i uzasadnić dodatkowe cechy przydatne z etycznego punktu widzenia w pracy menedżera.

Zajęcia w cyklu "Sem. zimowy roku 2010/2011" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Małgorzata Randak-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Małgorzata Randak-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Randak-Jezierska
Prowadzący grup: Małgorzata Randak-Jezierska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)