Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia sem.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-FR-D1-Mak-02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia sem.2
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych kategorii ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem kategorii makroekonomicznych

C2. Przekazanie wiedzy pozwalającej na opis i interpretację zjawisk ekonomicznych oraz realnych problemów gospodarczych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wiadomości wyniesione ze szkoły średniej w zakresie matematyki oraz wiedzy o społeczeństwie.

Literatura:

Podstawowa:

1. M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 2016,

2. D. Begg, Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014

3. B. Czarny: Podstawy ekonomii. PWE, Warszaw., 2011.

Uzupełniająca:

1. P. Samuelson, W. Nordhaus, Ekonomia, Rebis, Poznań 2017.

2. Ćwikliński H., Polityka gospodarcza, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004

3. Lemańska-Majdzik A., Sipa M., 2010, Makroekonomia - materiały dydaktyczne dla

studentów, Wydawnictwo WZ Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa

4. Smoląg K., Lemańska-Majdzik A., 2017, Role and Importance of Fanpage in Promotion of Products and Services, [in:] The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World, (eds.) KARASAVVOGLOU A., POLYCHRONIDOU P., PERDIKI F., KnE Social Sciences, Dubaj, 211-224, 8th International Conference: The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World (EBEEC 2016), Split, Croatia, 5-8 May 2016,

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EFEKTY UCZENIA SIĘ

EU 1 - Student rozumie i posługuje się podstawowymi kategoriami ekonomicznymi niezbędnymi do rozumienia problematyki makroekonomii oraz rozumie istotę makroekonomii rozróżniając jednocześnie odmienne rozumowanie poszczególnych szkół myśli ekonomicznej.

EU 2 - Student potrafi przedstawić podstawowe problemy polityki gospodarczej oraz zna rolę państwa w gospodarce oraz problemy wynikające z udziału państwa w gospodarce.

EU 3 - Student zna sposoby pomiaru gospodarki i problematykę wahań koniunktury oraz determinanty dochodu narodowego Student potrafi określić istotę koniunktury gospodarczej oraz cyklu koniunkturalnego a także orientuje się w problematyce oceny koniunktury gospodarczej.

EU 4 - Student zna problematykę gospodarki otwartej

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Kolokwium śródsemestralne w formie opisowej lub testu

F2. Ocena prezentacji wykonanych zadań

P1. Kolokwium zaliczeniowe w formie testu

Dopuszczalne są ustne odpowiedzi uzupełniające.

Efekt 1

ndst - Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w stopniu poniżej 60%

dst - Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 60%

db - Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 80%

bdb - Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 100%

Efekt 2

ndst - Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w stopniu poniżej 60%

dst - Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 60%

db - Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 80%

bdb - Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 100%

Efekt 3

ndst - Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w stopniu poniżej 60%

dst - Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 60%

db - Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 80%

bdb - Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 100%

Efekt 4

ndst - Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w stopniu poniżej 60%

dst - Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 60%

db - Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 80%

bdb - Student posiada wiedzę i umiejętności określone w niniejszym efekcie kształcenia w 100%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Studnicki
Prowadzący grup: Anna Lemańska-Majdzik, Monika Sipa, Tadeusz Studnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Sipa
Prowadzący grup: Anna Lemańska-Majdzik, Monika Sipa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Sipa
Prowadzący grup: Mateusz Bajor, Monika Sipa, Andrzej Skibiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Sipa
Prowadzący grup: Anna Lemańska-Majdzik, Monika Sipa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-06-12
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Sipa
Prowadzący grup: Anna Lemańska-Majdzik, Monika Sipa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych kategorii ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem kategorii makroekonomicznych

C2. Przekazanie wiedzy pozwalającej na opis i interpretację zjawisk ekonomicznych oraz realnych problemów gospodarczych.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁADY

W 1 - Wprowadzenie do przedmiotu. Ekonomia jako dyscyplina wiedzy. Podstawowe pojęcia i zasady ekonomii. Istota makroekonomii (teoria i praktyka). Funkcjonowanie gospodarki narodowej. Zarys rozwoju myśli ekonomicznej. 4h

W 2 - Równowaga makroekonomiczna. Rodzaje i istota rynków w ujęciu makroekonomicznym. Równowaga ogólna a równowaga cząstkowa. 2h

W 3 - Problemy pomiaru gospodarki. Determinanty dochodu narodowego. Tworzenie i podział dochodu narodowego. 4h

W 4 - Zależności agregatowe w ekonomii klasycznej i keynesowskiej. 4h

W 5 - Państwo w gospodarce. Interwencjonizm państwowy. Podstawowe problemy polityki gospodarczej. Budżet państwa. Podatki i wydatki budżetowe a dochód narodowy. Deficyt budżetowy i jego finansowanie. 4h

W 6 - Pieniądz i polityka pieniężna. Równowaga na rynku pieniądza. 4h

W 7 - Inflacja jako problem makroekonomiczny. Skutki i sposoby zmniejszania inflacji. Analiza inflacji w relacjach do innych problemów ekonomicznych. 2h

W 8 - Rynek pracy w wymiarze makroekonomicznym. Teoria zatrudnienia i bezrobocia. Polityka państwa na rynku pracy. Sposoby walki z bezrobociem. Analiza bezrobocia w kontekście innych problemów makroekonomicznych. 2h

W 9 - Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Wybrane problemy gospodarki otwartej. Wymiana handlowa. Bilans płatniczy. Kurs walutowy. 2h

W 10 - Jednolity rynek Wspólnoty Europejskiej. 1h

W 11 - Koniunktura gospodarcza i cykl koniunkturalny. Główne problemy makroekonomiczne współczesnego Świata. 1h

ĆWICZENIA

C 1 - Zajęcia wprowadzające - zasady pracy na ćwiczeniach i zaliczania przedmiotu. Ekonomia jako dyscyplina wiedzy. Podstawowe pojęcia i zasady ekonomii. Istota makroekonomii - aspekty praktyczne. Funkcjonowanie gospodarki narodowej. Zarys rozwoju myśli ekonomicznej. 2h

C 2 - Współczesne problemy gospodarcze - dyskusja. Rozpoznanie percepcji istoty ekonomii i problemów gospodarczych przez studentów 3h

C 3 - Równowaga makroekonomiczna. Rodzaje i istota rynków w ujęciu makroekonomicznym. Równowaga ogólna a równowaga cząstkowa. 2h

C 4 - Problemy pomiaru gospodarki. Determinanty dochodu narodowego. Tworzenie i podział dochodu narodowego. 3h

C 5 - Zależności agregatowe w ekonomii klasycznej i keynesowskiej. 3h

C 6 - Państwo w gospodarce. Interwencjonizm państwowy. Podstawowe problemy polityki gospodarczej. Budżet państwa. Podatki i wydatki budżetowe a dochód narodowy. Deficyt budżetowy i jego finansowanie. 3h

C 7 - Pieniądz i polityka pieniężna. Równowaga na rynku pieniądza. 3h

C 8 - Inflacja jako problem makroekonomiczny. Skutki i sposoby zmniejszania inflacji. Analiza inflacji w relacjach do innych problemów ekonomicznych. 2h

C 9 - Rynek pracy w wymiarze makroekonomicznym. Teoria zatrudnienia i bezrobocia. Polityka państwa na rynku pracy. Sposoby walki z bezrobociem. Analiza bezrobocia w kontekście innych problemów makroekonomicznych. 2h

C 10 - Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Wybrane problemy gospodarki otwartej. Wymiana handlowa. Bilans płatniczy. Kurs walutowy. 2h

C 11 - Jednolity rynek Wspólnoty Europejskiej. 1h

C 12 - Koniunktura gospodarcza i cykl koniunkturalny. Główne problemy makroekonomiczne współczesnego Świata. 2h

C 13 - Sprawdzenie wiadomości 2h

Literatura:

Literatura Podstawowa:

1. M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 2016,

2. D. Begg, Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014

3. B. Czarny: Podstawy ekonomii. PWE, Warszaw., 2011.

Literatura Uzupełniająca:

1. P. Samuelson, W. Nordhaus, Ekonomia, Rebis, Poznań 2017.

2. Ćwikliński H., Polityka gospodarcza, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004

3. Lemańska-Majdzik A., Sipa M., 2010, Makroekonomia - materiały dydaktyczne dla

studentów, Wydawnictwo WZ Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa

4. Smoląg K., Lemańska-Majdzik A., 2017, Role and Importance of Fanpage in Promotion of Products and Services, [in:] The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World, (eds.) KARASAVVOGLOU A., POLYCHRONIDOU P., PERDIKI F., KnE Social Sciences, Dubaj, 211-224, 8th International Conference: The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World (EBEEC 2016), Split, Croatia, 5-8 May 2016,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Sipa
Prowadzący grup: Anna Lemańska-Majdzik, Monika Sipa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Przedstawienie i omówienie podstawowych kategorii ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem kategorii makroekonomicznych

C2. Przekazanie wiedzy pozwalającej na opis i interpretację zjawisk ekonomicznych oraz realnych problemów gospodarczych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Wiadomości wyniesione ze szkoły średniej w zakresie matematyki oraz wiedzy o społeczeństwie.

Literatura:

Podstawowa:

1. M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 2016,

2. D. Begg, Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014

3. B. Czarny: Podstawy ekonomii. PWE, Warszaw., 2011.

Uzupełniająca:

1. P. Samuelson, W. Nordhaus, Ekonomia, Rebis, Poznań 2017.

2. Ćwikliński H., Polityka gospodarcza, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004

3. Lemańska-Majdzik A., Sipa M., 2010, Makroekonomia - materiały dydaktyczne dla

studentów, Wydawnictwo WZ Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa

4. Smoląg K., Lemańska-Majdzik A., 2017, Role and Importance of Fanpage in Promotion of Products and Services, [in:] The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World, (eds.) KARASAVVOGLOU A., POLYCHRONIDOU P., PERDIKI F., KnE Social Sciences, Dubaj, 211-224, 8th International Conference: The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World (EBEEC 2016), Split, Croatia, 5-8 May 2016,

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Uwagi:

1. Informacja gdzie można zapoznać się z prezentacjami do zajęć, itp. - informacje prezentowane studentom w trakcie zajęć, zaś jeśli wymaga tego formuła zajęć przesyłane są droga elektroniczną na adresy mailowe poszczególnych grup dziekańskich

2. Informacje na temat miejsca odbywania się zajęć - informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału Zarządzania

3. Informacje na temat terminu zajęć (dzień tygodnia/ godzina) - informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału Zarządzania

4. Informacja na temat konsultacji (godziny + miejsce) - podawane są studentom na pierwszych zajęciach, znajdują się na stronie internetowej Wydziału Zarządzania oraz w gablocie informacyjnej Katedry Ekonomii, Inwestycji i Nieruchomości (budynek DS4, pok. 56)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)