Politechnika Częstochowska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekty inwestycyjne E

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WZ-FR-D1-PI-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekty inwestycyjne E
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Omówienie znaczenia i wpływu rzeczowych projektów inwestycyjnych na rozwój przedsiębiorstwa.

C2. Omówienie roli i znaczenia projektów inwestycyjnych podejmowanych na rynku nieruchomości.

C3. Zapoznanie studentów z metodami oceny rzeczowych projektów inwestycyjnych.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę o funkcjonowaniu gospodarki i przedsiębiorstwa.

2. Student posiada podstawowe kompetencje w zakresie stosowania rachunku matematycznego.

3. Student posiada umiejętności analitycznego myślenia i interpretacji wyników.

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć – WYKŁADY

W 1 – Zarządzanie procesem inwestycyjnym a zarządzanie projektem. Klasyfikacja rzeczowych projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw 1h

W 2 – Działalność inwestycyjna przedsiębiorstwa. Cykl rozwojowy, sposoby realizacji oraz ryzyko projektów inwestycyjnych. Nakłady inwestycyjne. Źródła finansowania rzeczowych projektów przedsiębiorstw 1h

W 3 – Nakłady inwestycyjne. Źródła finansowania rzeczowych projektów przedsiębiorstw 1h

W 4 – Wykorzystanie przepływów pieniężnych w ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych 1h

W 5 – Statyczne metody oceny projektów inwestycyjnych 1h

W 6 – Dynamiczne metody oceny projektów inwestycyjnych 1h

W 7 – Koszt kapitału i jego znaczenie w ocenie projektów inwestycyjnych 1h

W 8 – Ryzyko projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw i jego rodzaje 1h

W 9 – Projekty inwestycyjne na rynku nieruchomości. Rola umów w procesie realizacji inwestycji 1h

W 10 – Przygotowanie projektu inwestycyjnego dla nieruchomości 1h

W 11 – Przychody, koszty eksploatacji i dochody z nieruchomości 1h

W 12 – Uproszczone metody oceny projektów inwestycji w nieruchomości 1h

W 13 – Dynamiczne metody oceny projektów inwestycyjnych na rynku nieruchomości 1h

W 14 – Ryzyko inwestowania w nieruchomości i sposoby jego uwzględniania w ocenie projektów 1h

W 15 – Źródła finansowania inwestycji w nieruchomości i ich ocena 1h

Forma zajęć – ĆWICZENIA

C 1 – Przepływy pieniężne jako podstawa rachunku opłacalności projektów inwestycyjnych 1h

C 2 – Wykorzystanie formuł procentu składanego oraz teorii wartości pieniądza w czasie w ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych 1h

C 3, C 4 – Metody proste (statyczne) oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych: prosta stopa zwrotu, metoda prostego okresu zwrotu, metoda księgowej stopy zwrotu 2h

C 5, C 6, C 7 – Metody dyskontowe (dynamiczne) oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych: metoda wartości bieżącej netto NPV, metoda wewnętrznej stopy zwrotu IRR, metoda wskaźnika rentowności, metoda zdyskontowanego okresu zwrotu 3h

C 8 – Metody szacowania ryzyka projektu inwestycyjnego: analiza wrażliwości, analiza scenariuszy, metody symulacyjne – Monte Carlo, metoda drzew decyzyjnych 1h

C 9 – Metody korygowania wyników rachunku 1h

C 10 – Koszt kapitału. Sposoby określania wymaganej stopy zwrotu kapitału 1h

C 11, C 12 – Zastosowanie poznanych metod do oceny projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw 2h

C 13, C 14 – Zastosowanie poznanych metod i technik do oceny projektów inwestycyjnych realizowanych na rynku nieruchomości. 2h

C 15 - Kolokwium zaliczeniowe 1h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Efektywność projektów inwestycyjnych, red. Czarnek J., Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2010.

2. Rogowski W., Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, 2006.

3. Koncepcja inwestowania odpowiedzialnego społecznie, [w:] Budowanie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa w dobie globalnego kryzysu, red. A.P. Balcerzak, M. Moszyński, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Toruń 2012, s. 185-203, ISBN 978-83-62049-16-5

Literatura uzupełniająca:

1. Marcinek K., Wprowadzenie do inwestowania, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2014.

2. Gawron H., Metody oceny opłacalności inwestycji na rynku nieruchomości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.

3. P. Kuraś., Finansowanie inwestycji w nieruchomości komercyjne, [w:] Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w XXI wieku, red. O. Ławińska, M. Okręglicka, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011, s. 72-85, ISBN 978-83-7193-524-4, ISSN 0860-5017

4. Kuraś P., Outline of Problematic Issues of Logistic Real Estate Management, [w:] Przegląd Organizacji 2014, Nr 2 (889), s. 42-48, ISBN: 0137-7221

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Efekty uczenia się:

EK 1 – Student posiada umiejętność scharakteryzowania podstaw działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw oraz sposobów realizacji rzeczowych projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw.

EK 2 – Student posiada umiejętność scharakteryzowania podstaw działalności inwestycyjnej oraz sposobów realizacji projektów inwestycyjnych na rynku nieruchomości.

EK 3 – Student posiada umiejętność scharakteryzowania zasad wykorzystania przepływów pieniężnych do oceny projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw oraz przedsięwzięć inwestycyjnych na rynku nieruchomości.

EK 4 – Student wymienia, rozróżnia oraz charakteryzuje metody statyczne i dynamiczne oceny opłacalności rzeczowych projektów inwestycyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)

F1. Indywidualna odpowiedź studenta w czasie zajęć

F2. Praca w zespołach

P1. Kolokwium zaliczeniowe

P2. Egzamin pisemny

FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY

EK 1 (ndst) Student nie posiada umiejętności scharakteryzowania podstaw działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, zasad polityki inwestycyjnej ani sposobów realizacji projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw. (dst) Student posiada umiejętność scharakteryzowania jedynie dwóch spośród trzech poniższych obszarów aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstwa: podstawy działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, zasady polityki inwestycyjnej przedsiębiorstw, sposoby realizacji projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw. (db) Student zna w stopniu zadowalającym podstawy działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, zasady polityki inwestycyjnej oraz sposoby realizacji projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw. (bdb) Student zna w stopniu bardzo dobrym podstawy działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, zasady polityki inwestycyjnej oraz sposoby realizacji projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw.

EK 2 (ndst) Student nie posiada umiejętności scharakteryzowania podstaw działalności inwestycyjnej na rynku nieruchomości ani sposobów realizacji takich inwestycji. (dst) Student posiada umiejętność scharakteryzowania jednego z wymienionych obszarów tematycznych: podstawy działalności inwestycyjnej na rynku nieruchomości lub sposoby realizacji projektów na rynku nieruchomości. (db) Student posiada umiejętność scharakteryzowania podstaw działalności inwestycyjnej na rynku nieruchomości oraz sposobów ich realizacji w stopniu zadowalającym. (bdb) Student posiada umiejętność scharakteryzowania podstaw działalności inwestycyjnej na rynku nieruchomości oraz sposobów ich realizacji w stopniu bardzo dobrym.

EK 3 (ndst) Student nie posiada umiejętności scharakteryzowania zasad wykorzystania przepływów pieniężnych do oceny projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw ani przedsięwzięć inwestycyjnych na rynku nieruchomości. (dst) Student nie posiada umiejętności scharakteryzowania jednego z wymienionych obszarów tematycznych: zasady wykorzystania przepływów pieniężnych do oceny projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw lub przedsięwzięcia inwestycyjne na rynku nieruchomości. (db) Student posiada umiejętność scharakteryzowania zasad wykorzystania przepływów pieniężnych do oceny projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw oraz przedsięwzięć inwestycyjnych na rynku nieruchomości w stopniu zadowalającym. (bdb) Student posiada umiejętność scharakteryzowania zasad wykorzystania przepływów pieniężnych do oceny projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw oraz przedsięwzięć inwestycyjnych na rynku nieruchomości w stopniu bardzo dobrym.

EK 4 (ndst) Student nie rozróżnia i nie potrafi scharakteryzować ani statycznych ani dynamicznych metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. (dst) Student potrafi scharakteryzować tylko jedną grupę metod alb obie te grupy metod w stopniu jedynie dostatecznym. (db) Student potrafi scharakteryzować na poziomie zadowalającym statyczne i dynamiczne metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. (bdb) Student wymienia, rozróżnia oraz charakteryzuje metody statyczne i dynamiczne oceny opłacalności projektów inwestycyjnych na poziomie bardzo dobrym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-03 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kuraś
Prowadzący grup: Piotr Kuraś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-02 - 2018-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kuraś
Prowadzący grup: Piotr Kuraś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kuraś
Prowadzący grup: Piotr Kuraś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kuraś
Prowadzący grup: Piotr Kuraś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Omówienie znaczenia i wpływu rzeczowych projektów inwestycyjnych na rozwój przedsiębiorstwa.

C2. Omówienie roli i znaczenia projektów inwestycyjnych podejmowanych na rynku nieruchomości.

C3. Zapoznanie studentów z metodami oceny rzeczowych projektów inwestycyjnych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę o funkcjonowaniu gospodarki i przedsiębiorstwa.

2. Student posiada podstawowe kompetencje w zakresie stosowania rachunku matematycznego.

3. Student posiada umiejętności analitycznego myślenia i interpretacji wyników.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Efektywność projektów inwestycyjnych, red. Czarnek J., Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2010.

2. Rogowski W., Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, 2006.

3. Koncepcja inwestowania odpowiedzialnego społecznie, [w:] Budowanie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa w dobie globalnego kryzysu, red. A.P. Balcerzak, M. Moszyński, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Toruń 2012, s. 185-203, ISBN 978-83-62049-16-5

Literatura uzupełniająca:

1. Marcinek K., Wprowadzenie do inwestowania, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2014.

2. Gawron H., Metody oceny opłacalności inwestycji na rynku nieruchomości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.

3. Kuraś P., Finansowanie inwestycji w nieruchomości komercyjne, [w:] Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w XXI wieku, red. O. Ławińska, M. Okręglicka, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011, s. 72-85, ISBN 978-83-7193-524-4, ISSN 0860-5017

4. Kuraś P., Outline of Problematic Issues of Logistic Real Estate Management, [w:] Przegląd Organizacji 2014, Nr 2 (889), s. 42-48, ISBN: 0137-7221

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - zaliczenia lub końcowy przedmiotu
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Omówienie znaczenia i wpływu rzeczowych projektów inwestycyjnych na rozwój przedsiębiorstwa.

C2. Omówienie roli i znaczenia projektów inwestycyjnych podejmowanych na rynku nieruchomości.

C3. Zapoznanie studentów z metodami oceny rzeczowych projektów inwestycyjnych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę o funkcjonowaniu gospodarki i przedsiębiorstwa.

2. Student posiada podstawowe kompetencje w zakresie stosowania rachunku matematycznego.

3. Student posiada umiejętności analitycznego myślenia i interpretacji wyników.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Efektywność projektów inwestycyjnych, red. Czarnek J., Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2010.

2. Rogowski W., Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, 2006.

3. Koncepcja inwestowania odpowiedzialnego społecznie, [w:] Budowanie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa w dobie globalnego kryzysu, red. A.P. Balcerzak, M. Moszyński, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Toruń 2012, s. 185-203, ISBN 978-83-62049-16-5

Literatura uzupełniająca:

1. Marcinek K., Wprowadzenie do inwestowania, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2014.

2. Gawron H., Metody oceny opłacalności inwestycji na rynku nieruchomości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.

3. Kuraś P., Finansowanie inwestycji w nieruchomości komercyjne, [w:] Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w XXI wieku, red. O. Ławińska, M. Okręglicka, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011, s. 72-85, ISBN 978-83-7193-524-4, ISSN 0860-5017

4. Kuraś P., Outline of Problematic Issues of Logistic Real Estate Management, [w:] Przegląd Organizacji 2014, Nr 2 (889), s. 42-48, ISBN: 0137-7221

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kuraś
Prowadzący grup: Piotr Kuraś, Monika Sipa, Marcin Sitek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

CEL PRZEDMIOTU

C1. Omówienie znaczenia i wpływu rzeczowych projektów inwestycyjnych na rozwój przedsiębiorstwa.

C2. Omówienie roli i znaczenia projektów inwestycyjnych podejmowanych na rynku nieruchomości.

C3. Zapoznanie studentów z metodami oceny rzeczowych projektów inwestycyjnych.

Pełny opis:

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1. Student posiada podstawową wiedzę o funkcjonowaniu gospodarki i przedsiębiorstwa.

2. Student posiada podstawowe kompetencje w zakresie stosowania rachunku matematycznego.

3. Student posiada umiejętności analitycznego myślenia i interpretacji wyników.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Efektywność projektów inwestycyjnych, red. Czarnek J., Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2010.

2. Rogowski W., Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, 2006.

3. Koncepcja inwestowania odpowiedzialnego społecznie, [w:] Budowanie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa w dobie globalnego kryzysu, red. A.P. Balcerzak, M. Moszyński, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Toruń 2012, s. 185-203, ISBN 978-83-62049-16-5

Literatura uzupełniająca:

1. Marcinek K., Wprowadzenie do inwestowania, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2014.

2. Gawron H., Metody oceny opłacalności inwestycji na rynku nieruchomości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.

3. Kuraś P., Finansowanie inwestycji w nieruchomości komercyjne, [w:] Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w XXI wieku, red. O. Ławińska, M. Okręglicka, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011, s. 72-85, ISBN 978-83-7193-524-4, ISSN 0860-5017

4. Kuraś P., Outline of Problematic Issues of Logistic Real Estate Management, [w:] Przegląd Organizacji 2014, Nr 2 (889), s. 42-48, ISBN: 0137-7221

* Publikacje zwarte dostępne w zasobach bibliotecznych Politechniki Częstochowskiej, w przypadku ich braku możliwość wypożyczenia międzybibliotecznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Częstochowska.
ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel: +48 (34) 3255-211 https://pcz.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)